U Gos­pi­ću fo­to­gra­fi­ra­li lis­ti­će, u Za­gre­bu gla­so­va­li sa zdrav­s­tve­nom is­kaz­ni­com

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Iz­bor­no ju­tro do 11 sa­ti proš­lo je s ma­njim bro­jem do­ja­va o ne­pra­vil­nos­ti­ma, pri­op­ćio je ju­čer GONG upo­zo­ra­va­ju­ći na do­ja­ve ko­je sma­tra­ju po­seb­no za­bri­nja­va­ju­ći­ma po­put fo­to­gra­fi­ra­nja gla­sač­kih lis­ti­ća, ko­je mo­že ugro­zi­ti taj­nost gla­sa­nja te bi­ti pod­lo­ga za kup­nju gla­so­va što je kaz­ne­no dje­lo. Is­ti­ču da je fo­to­gra­fi­ra­nje lis­ti­ća za­bi­lje­že­no u Gos­pi­ću, sum­nje u ne­do­pu­šte­no po­ma­ga­nje gla­sa­či­ma u Do­mu za sta­ri­je u Vin­kov­ci­ma te ne­tran­s­pa­rent­nost ra­da po­je­di­nih bi­rač­kih od­bo­ra ko­ji ne do­pu­šta­ju dru­gim čla­no­vi­ma od­bo­ra uvid u iz­vat­ke iz po­pi­sa bi­ra­ča u Met­ko­vi­ću i Imot­sko­me. Na­vo­de i do­ja­vu o one­mo­gu­ća­va­nju pro­ma­tra­nja pro­ma­tra­či­ma ne­za­vis­nog kan­di­da­ta Ku­ka­vi­ce u Imot­skom, o to­me da su pro­ma­tra­či neo­vis­no­ga kan­di­da­ta u Pa­gu evi­den­ti­ra­li tko je gla­sao te o gla­so­va­nju sa zdrav­s­tve­nom is­kaz­ni­com u Za­gre­bu. – Već tra­di­ci­onal­no naj­vi­še se pri­ja­va od­no­si na kr­še­nje iz­bor­ne šut­nje od broj­nih stra­nač­kih i ne­za­vis­nih kan­di­da­ta i to uglav­nom u Za­gre­bu, Ri­je­ci, Spli­tu, Va­ra­ždi­nu, Imot­skom, Bje­lo­va­ru i Za­pre­ši­ću – is­ti­ču u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.