Ne­iz­vjes­na bit­ka za Ban­di­ćev šes­ti man­dat na če­lu Za­gre­ba

Pre­ma iz­laz­nim an­ke­ta­ma, u glav­nom je gra­du za ak­tu­al­nog gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća gla­sa­lo 51,43 pos­to bi­ra­ča, a za An­ku Mrak Ta­ri­taš 48,57 pos­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Gra­do­na­čel­nik pro­tiv HNS-ov­ke

An­ka Mrak Ta­ri­taš vo­di­la je kam­pa­nju ko­ju ni­je pre­tje­ra­no ve­zi­va­la uz svo­ju stran­ku ka­ko bi po­put Mi­la­na Ban­di­ća pri­vuk­la bi­ra­če svih op­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.