Iz­laz­ne an­ke­te: Ne­za­vis­ni Ivan Vr­kić osvo­jio dru­gi man­dat

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ib)

Osim gra­do­na­čel­ni­ka, Osje­ča­ni su ju­čer bi­ra­li i žu­pa­na iz­me­đu ne­za­vis­nog Vla­di­mi­ra Šiš­lja­gi­ća i HDZo­va Iva­na Anu­ši­ća Su­de­ći po iz­laz­noj an­ke­ti ko­ju je agen­ci­ja Ip­sos puls iz­ra­di­la za No­vu tv, Osje­ča­ni su ju­čer u dru­gom kru­gu za gra­do­na­čel­ni­ka po­no­vo iz­a­bra­li Iva­na Vr­ki­ća. Za ne­za­vis­nog Vr­ki­ća, ko­je­ga su po­du­pr­li SDP, HNS, HSS i Ak­tiv­ni ne­za­vis­ni umi­rov­lje­ni­ci, gla­so­va­lo je 66,67 pos­to bi­ra­ča, dok je nje­go­va pro­tu­kan­di­dat­ki­nja Ia­na Šo­jat do­bi­la pot­po­ru njih 33,33 pos­to, ka­že an­ke­ta. Dru­gi krug iz­bo­ra u Osi­je­ku, kao i na na­ci­onal­noj ra­zi- ni, obi­lje­žio je slab oda­ziv bi­ra­ča. Na bi­ra­li­šta je iz­iš­lo njih 23,61 nas­pram 29,08 pos­to iz pr­vog kru­ga. Vr­kić je u utr­ku ušao sa zna­čaj­nom pred­noš­ću iz pr­vog kru­ga od 19,44 pos­tot­na bo­da. Ujed­no su odr­ža­ni i iz­bo­ri za žu­pa­na Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je, gdje je funk­ci­ju bra­nio do­ne­dav­ni HDSSB-ovac, a sa­da ne­za­vis­ni Vladimir Šiš­lja­gić. U dru­gom kru­gu su­prot­sta­vio mu se HDZ-ov Ivan Anu­šić, ko­ji je dva tjed­na ra­ni­je do­bio po­vje­re­nje 36,19 pos­to bi­ra­ča, dok je Šiš­lja­gić os­tao na 28,34 pos­to gla­so­va. Iz­laz­ne an­ke­te za žu­pam­ni­ju ni­su ra­đe­ne, a oda­ziv je, kao i u gra­du Osi­je­ku, bio znat­no ma­nji ne­go u pr­vom kru­gu.

Do­sa­daš­nji gra­do­na­čel­nik Ivan Vr­kić u dru­gi je krug ušao s go­to­vo 20 pos­tot­nih bo­do­va vi­še u od­no­su na HDZo­vu Iva­nu Šo­jat, a fa­vo­rit je bio i u an­ke­ta­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.