Ne­za­vis­ni D. Pe­tra­čić: Iz­laz­nost od­lu­ču­je o po­bjed­ni­ku ovih iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Za čel­no mjes­to u Kar­lov­cu ju­čer su se u dru­gom kru­gu bo­ri­li ne­za­vis­ni kan­di­dat Davor Pe­tra­čić te HDZ-ov Da­mir Ma­nić Snje­ža­na Bi­čak Uvi­jek gla­su­je­mo, bez ob­zi­ra na to kak­vi iz­bo­ri bi­li, a što će bi­ti na­kon iz­bo­ra, to je ne­što dru­go. Pri­je iz­bo­ra svi nam sva­šta obe­ća­va­ju, sve li­je­po, is­kre­no i do­bro zvu­či, a na­kon iz­bo­ra dru­ga je pri­ča, ma­lo se od to­ga i os­tva­ri – ka­žu nam Kar­lov­čan­ke Mi­ljen­ka Šut i Jel­ka Mal­koč, umi­rov­lje­ni­ce ko­je se, ka­žu, una­toč sve­mu, sma­tra­ju sret­nim ge­ne­ra­ci­ja­ma jer su ima­le si­gur­ne pos­lo­ve i do­ži­vje­le su mi­ro­vi­nu pa, ia­ko je ma­la, mo­gu uži­va­ti u njoj. – No, ka­ko će bi­ti no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma, va­ma svi­ma mla­di­ma, to je te­ško re­ći. Re­ci­mo, Kar­lo­vac je ne­ka­da bio in­dus­trij­ski grad, grad pro­izvod­nje i to bi tre­ba­lo vra­ti­ti, ima­ti još tvor­ni­ca, pro­izvod­nih rad­nih mjes­ta da što vi­še mla­dih i sta­ri­jih mo­že ima­ti po­sao. To je naj­važ­ni­je. I još do­ga­đa­nja – do­da­je pri­ja­te­lji­ca An­ki­ca Ju­ri­na. Sve tri uvje­re­ne su da ne­će po­nov­no na iz­bo­re u sr­p­nju jer, sma­tra­ju, po­li­ti­ča­ri će se već do­go­vo­ri­ti. Kar­lov­ča­ni, na­ime, ali i Oz­lja­ni, sta­nov­ni­ci Du­ge Re­se i Ogu­li­na te op­ći­ne Dra­ga­nić u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji u dru­gom kru­gu bi­ra­ju vod­stva svo­jih gra­do­va i op­ći­ne. Iz­laz­nost je slič­na kao u pr­vom kru­gu; do 11.30 sa­ti gla­sa­lo je 12.417 bi­ra­ča (16,85%). – Iz­laz­nost će od­lu­či­ti o po­bjed­ni­ku. Što vi­še lju­di bu­de gla­so­va­lo, to će re­zul­ta­ti iz­bo­ra bi­ti re­al­ni­ji i de­mo­kra­tič­ni­ji, a ne da “pre­su­di” tek ma­nji dio onih ko­ji će iz­a­ći na bi­ra­li­šta. Ina­če, moj je pro­tiv­nik u kam­pa­nji bio ko­rek­tan – ka­zao je Davor Pe­tra­čić, ne­za­vis­ni kan­di­dat za pr­vog čo­vje­ka Kar­lov­ca. Da­mir Man­dić, HDZ-ov kan­di­dat, ka­že da je re­zul­tat iz­bo­ra u “ru­ka­ma” svih gra­đa­na.

Sret­na ge­ne­ra­ci­ja Umi­rov­lje­ni­ce Mi­ljen­ka Šut i Jel­ka Mal­koč sma­tra­ju se sret­nom ge­ne­ra­ci­jom jer su ima­le si­gur­ne pos­lo­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.