HNS iz­gu­bio Du­brov­nik, po­bi­je­dio je HDZov Ma­to Fran­ko­vić?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Rimac Le­sič­ki, Tea Ro­mić Du­brov­nik Met­ko­vić (tr)

U dru­gom kru­gu do 16.30 sa­ti na svo­ja bi­rač­ka mjes­ta u me­tro­po­li iz­aš­lo je oko pet pos­to ma­nje bi­ra­ča ne­go u pr­vom kru­gu Ak­tu­al­ni gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, po sve­mu su­de­ći, us­pio je sa­ču­va­ti svo­ju po­zi­ci­ju i osvo­ji­ti šes­ti man­dat na če­lu Za­gre­ba. Pre­ma Ip­so­so­vim iz­laz­nim an­ke­ta­ma u Za­gre­bu je za Mi­la­na Ban­di­ća gla­sa­lo 51,43 pos­to bi­ra­ča, a za An­ku Mrak Ta­ri­taš 48,57 pos­to. Uko­li­ko se ovi po­da­ci ne pro­mje­ne na­kon što se pre­bro­je svi gla­so­vi bi­ra­ča (a do za­klju­če­nja bro­ja ni­su bi­li pre­bro­ja­ni), ovo je pr­vi put da je net­ko ta­ko oz­bilj­no ugro­zio Ban­di­ća, no či­ni se ka­ko kam­pa­nja An­ke Mrak Ta­ri­taš ko­ja je tra­ja­la go­to­vo go­di­nu da­na ipak ni­je u pot­pu­nos­ti uro­di­la plo­dom, a di­je­lom to­me za­si­gur­no mo­že za­hva­li­ti i pri­ča­ma o even­tu­al­nom pres­la­gi­va­nju Vla­de u ko­jem bi njen HNS po­mo­gao HDZ-u u stva­ra­nju no­ve par­la­men­tra­ne ve­ći­ne.

Ap­so­lut­na do­mi­na­ci­ja

Pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog iz­bor­nog po­vje­rens­tva, u Za­gre­bu je oda­ziv bi­ra­ča do 16.30 sa­ti ju­čer bio ma­nji od onog u pr­vom kru­gu. Svo­jeg je kan­di­da­ta do­tad iz­aš­lo za­okru­ži­ti 29 pos­to gra­đa­na, što je pet pos­to ma­nje ne­go u pr­vom kru­gu. Da će se ta broj­ka po­pra­vi­ti vje­ro­va­li su i u bi­rač­kom od­bo­ru Slo­bo­šti­na, gdje su u os­nov­noj ško­li smje­šte­na če­ti­ri bi­rač­ka mjes­ta. Pri­je dva tjed­na od šest ti­su­ća onih s pra­vom gla­sa is­ko­ris­ti­la ga je po­lo­vi­ca. Da će o to­mu tko će vo­di­ti me­tro­po­lu po­nov­no od­lu­či­va­ti po­lo­vi­ca nje­zi­nih gra­đa­na, sma­tra i Josipa Ra­uch iz jed­nog od bi­rač­kih od­bo­ra u OŠ Otok. U pr­vom je kru­gu, na­ime, 48 pos­to Za­grep­ča­na iz­aš­lo na iz­bo­re. Ta­daš­nji re­zul­tat ana­li­zi­ran je uz­duž i po­pri­je­ko pa se, me­đu os­ta­lim, za­klju­či­lo i da ak­tu­al­ni gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić ko­ji ide po svoj šes­ti man­dat dr­ži pe­ri­fe­ri­ju, a HNS-ova kan­di­dat­ki­nja An­ka Mrak Ta­ri­taš za­gre­bač­ki cen­tar i ur­ba­ni­je kvar­to­ve. Sto­ga ne ču­di bor­ba za sva­ki glas i ani­mi­ra­nje Za­grep­ča­na da iz­a­đu na bi­ra­li­šta pri če­mu je tim Mrak Ta­ri­taš “ti­po­vao” na one ko­ji su u pr­vom kru­gu gla­sa­li pro­tiv Ban­di­ća.

Bi­ra­či pro­tiv

Iz­bo­ri su se, ka­ko ka­žu i gra­đa­ni, sve­li na one ko­ji su pro­tiv Ban­di­ća i one ko­ji ga po­dr­ža­va­ju, što gla­sač Ivan Ra­ko sma­tra tuž­nim. – Lo­še je što ne zna­mo za ko­ga gla­sa­ti, ali ba­rem znam što vi­še ne že­lim u Za­gre­bu – ko­men­ti­rao je Ra­ko. HDZ-ov Ma­to Fran­ko­vić no­vi je gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka, po­ka­za­la je iz­laz­na an­ke­ta por­ta­la Du­bro­vač­ki dnev­nik pre­ma ko­joj je s pot­po­rom 59 pos­to bi­ra­ča po­bi­je­dio HNS-ovog Va­len­ti­na Duj­mo­vi­ća ko­jem je glas dao 41 pos­to bi­ra­ča. Ako se ta si­tu­aci­ja ne pro­mi­je­ni, to zna­či da je HNS iz­gu­bio jed­nu od svo­jih ut­vr­da. Mos­tov Nikola Grmoja po­ku­šao je “ote­ti” man­dat HDZ-ovu Ni­ko­li Do­bros­la­vi­ću na če­lu Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je, dok je HDZ-ov Da­li­bor Mi­lan to po­ku­šao na­pra­vi­ti u Met­ko­vi­ću ak­tu­al­noj gra­do­na­čel­ni­ci, Mos­to­voj Ka­ta­ri­ni Uj­dur. U Met­ko­vi­ću je iz­laz­nost do 16.30 sa­ti iz­no­si­la čak 49,70 pos­to bi­ra­ča, dok je u pr­vom kru­gu iz­no­si­la 51,17 pos­to bi­ra­ča. Mos­tov biv­ši mi­nis­tar An­te Špr­lje, ali i vi­še či­ta­te­lja, ju­čer je pi­sa­lo o ne­poz­na­tim bi­ra­či­ma na nji­ho­vim bi­rač­kim mjes­ti­ma, od­nos­no do­vo­že­nju bi­ra­ča iz Her­ce­go­vi­ne u Met­ko­vić.

Tim An­ke Mrak Ta­ri­taš “ti­po­vao” je na sve one bi­ra­če ko­ji su gla­sa­li pro­tiv Ban­di­ća

MIRANDA ČIKOTIĆ/PIXSELL

Ke­rum je u dru­gi krug ušao s pred­noš­ću pred Opa­rom, no na­kon “pa­pre­nog” su­če­lja­va­nja an­ke­te su se po­di­je­li­le oko to­ga ho­će li do­bi­ti no­vi man­dat

HNS-ov Va­len­tin Duj­mo­vić iz­gu­bio je bit­ku od HDZo­vog Ma­ti Fran­ko­vi­ću

Ak­tu­al­na gra­do­na­čel­ni­ca, Mos­to­va Ka­ta­ri­na Uj­dur u sra­zu je s HDZ-ovim Da­li­bo­rom Mi­la­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.