SDP-ov Obersnel ipak po­bi­je­dio Bu­ri­ća te osvo­jio svoj šes­ti man­dat

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Do­sa­daš­nji gra­do­na­čel­nik Ri­je­ke, SDP-ov kan­di­dat ko­ali­ci­je “Ri­je­ka za sve” Vojko Obersnel po­bi­je­dio je svog pro­tiv­ni­ka, ne­za­vis­nog Hr­vo­ja Bu­ri­ća te osvo­jio svoj šes­ti man­dat na če­lu tog gra­da. Po­ka­za­la je to iz­laz­na an­ke­ta agen­ci­je Ip­sos pre­ma ko­joj je Obersnel ko­ji se kan­di­di­rao uz pot­po­ru se­dam stra­na­ka osvo­jio 60,08 pos­to gla­so­va is­pi­ta­ni­ka, a Bu­rić 39,92 pos­to gla­so­va. Ta­ko je SDP, una­toč lo­ši­jim re­zul­ta­ti­ma na ovim iz­bo­ri­ma, us­pio sa­ču­va­ti svo­ju ut­vr­du u Pri­mor­sko-go­ran­skoj žu­pa­ni­ji. Gra­đa­ni ju­čer ni­su bi­li to­li­ko mo­ti­vi­ra­ni za iz­la­zak na bi­ra­li­šta kao u pr­vom kru­gu, pa je ta­ko do 16.30 sa­ti ju­čer gla­so­va­lo 20,96 pos­to bi­ra­ča, dok je pri­je dva tjed­na to na­pra­vi­lo 27,72 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.