Pe­lje­škom mos­tu 357 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

U sri­je­du će u Bruxel­le­su mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Ga­bri­je­la Ža­lac (na sli­ci) s po­vje­re­ni­com Eu­rop­ske ko­mi­si­je za re­gi­onal­ni ra­zvoj sve­ča­no pot­pi­sa­ti od­lu­ku o pri­hva­ća­nju su­fi­nan­ci­ra­nja grad­nje Pe­lje­škog mos­ta u vri­jed­nos­ti od 357 mi­li­ju­na eura ne­po­vrat­nih sred­sta­va. Pro­jekt se sas­to­ji od tri fa­ze: grad­nje sa­mo­ga mos­ta du­lji­ne 2,4 km, grad­nje pris­tup­nih ces­ta u du­lji­ni od oko 12 km te grad­nje ston­ske obi­laz­ni­ce. Či­tav pro­jekt tre­bao bi bi­ti do­vr­šen do 2021./2022. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.