Po­či­nje su­đe­nje za afe­ru ko­ja je bro­ji­la čak 365 op­tu­že­nih

Na op­tu­že­nič­ku klu­pu sjest će sa­mo 41 oso­ba jer su os­ta­li, uklju­ču­ju­ći i Far­mal, priz­na­li kriv­nju i na­go­di­li se s USKOK-om

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Dra­žen De­di pr­vo­op­tu­žen je, a za­nim­lji­vo je da će mu se su­di­ti u pos­tup­ci­ma na su­do­vi­ma u Za­gre­bu, Ri­je­ci, Spli­tu i Osi­je­ku

Če­ti­ri i pol go­di­ne na­kon što je bio uhi­ćen u ak­ci­ji Hi­po­krat, Dra­žen De­di, ne­ka­daš­nji čel­ni čo­vjek Far­ma­la, sjest će na op­tu­že­nič­ku klu­pu. Nje­mu 8. lip­nja na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du po­či­nje su­đe­nje u pos­tup­ku ko­ji se po mno­go če­mu sma­tra ili se sma­trao re­kord­nim. Jer, ka­da je De­di uhi­ćen u stu­de­nom 2012., bio je sa­mo jed­na od 364 oso­be ko­je su se tog da­na naš­le na uda­ru USKOK-a i po­li­ci­je.

Ko­rup­tiv­na dje­la

Ra­di­lo se ma­hom o li­ječ­ni­ci­ma i lje­kar­ni­ci­ma te dje­lat­ni­ci­ma Far­ma­la, far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke ko­ja se i sa­ma naš­la na uda­ru is­tra­ži­te­lja. Sve njih sum­nji­či­lo se za niz ko­rup­tiv­nih dje­la, od­nos­no za or­ga­ni­zi­ra­nje do­bro uho­da­nog lan­ca u ko­jem su li­ječ­ni­ci i lje­kar­ni­ci za da­ro­ve i mi­to svo­jim pa­ci­jen­ti­ma pre­pi­si­va­li Far­ma­lo­ve li­je­ko­ve. Do­ga­đa­lo se to od 2009. do lis­to­pa­da 2012., a is­tra­ga ko­je je po­kre­nu­ta u stu­de­nom 2012., s ob­zi­rom na ve­lik broj osum­nji­če­nih li­ječ­ni­ka, za­pri­je­ti­la je čak i uru­ša­va­njem sus­ta­va pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te. Ak­ci­ja Hi­po­krat pos­ta­la je ta­ko ak­ci­ja s naj­ve­ćim bro­jem osum­nji­če­ni­ka u Hr­vat­skoj, a ne­ki no­vi re­kor­di po­ru­še­ni su i kon­cem pro­sin­ca 2013. ka­da je hr­vat­sko pra­vo­su­đe do­bi­lo naj­ve­ću op­tuž­ni­cu ika­da. USKOK je na 800 stra­ni­ca obraz­lo­žio za­što te­re­ti ukup­no 364 fi­zič­ke te jed­nu prav­nu oso­bu, a ci­je­li spis u tom je tre­nut­ku bro­jio 100.000 stra­ni­ca. No od 365 op­tu­že­ni­ka na op­tu­že­nič­ku klu­pu sa­da će sje­ti sa­mo 41 oso­ba bu­du­ći da su svi os­ta­li priz­na­li kriv­nju te su se na­go­di­li s USKOK-om. Kon­kret­no to zna­či da su kriv­nju priz­na­la 323 osum­nji­če­ni­ka, a na taj se po­tez od­lu­čio i Far­mal, ko­ji je priz­na­njem kriv­nje pris­tao i na nov­ča­nu kaz­nu od 2,5 mi­li­ju­na ku­na.

Pro­fi­ti­rao i pro­ra­čun

Što se ti­če pre­os­ta­la 323 osum­nji­če­ni­ka ko­ja su priz­na­la kriv­nju, oni su uglav­nom osu­đe­ni na uvjet­ne kaz­ne, dje­lo­mič­ne uvjet­ne kaz­ne, rad za op­će do­bro te nov­ča­ne kaz­ne. Od ak­ci­je Hi­po­krat pro­fi­ti­rao je i dr­žav­ni pro­ra­čun jer se u nje­ga sli­lo go­to­vo 10,5 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko su pre­ma po­da­ci­ma iz po­lo­vi­ne 2016. na ime nov­ča­nih kaz­ni te odu­ze­te imo­vin­ske ko­ris­ti mo­ra­li pla­ti­ti op­tuž­ni­ci ko­ji su se na­go­di­li s USKOK-om. Što se ti­če De­di­ja i 40 pre­os­ta­lih op­tu­že­ni­ka ko­ji ni­su priz­na­li kriv­nju, od­lu­kom iz­van­ras­prav­nog vi­je­ća za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da, nji­ma će se su­di­ti u če­ti­ri odvo­je­na pos­tup­ka, na če­ti­ri odvo­je­na su­da – u Za­gre­bu, Spli­tu, Ri­je­ci i Osi­je­ku. Ta­ko je od­lu­če­no jer je ri­ječ o ve­li­kom bro­ju op­tu­že­ni­ka, a pri­li­kom raz­dva­ja­nja glo­maz­nog spi­sa u če­ti­ri raz­dvo­je­na pos­tup­ka vo­di­lo se ra­ču­na o re­gi­onal­noj pri­pad­nos­ti op­tu­že­ni­ka te mjes­ti­ma gdje su dje­la za ko­ja se te­re­te po­či­nje­na. No odvo­je­ni sud­ski pos­tup­ci na če­ti­ri su­da u zem­lji ima­ju jed­nu po­vez­ni­cu, a to je De­di, ko­jem bi se tre­ba­lo su­di­ti u sva če­ti­ri odvo­je­na pos­tup­ka jer se te­re­ti za 15 slu­ča­je­va da­va­nja mi­ta, a pr­vo od tih su­đe­nja po­či­nje u Za­gre­bu. Ina­če, li­ječ­ni­ci ko­ji su pra­vo­moć­no osu­đe­ni u ak­ci­ji Hi­po­krat naš­li su se i na uda­ru Hr­vat­ske li­ječ­nič­ke ko­mo­re (HLK), ko­ja je po pra­vo­moć­nos­ti pre­su­da u kaz­ne­nom pos­tup­ku po­kre­nu­la i one dis­ci­plin­ske. Li­ječ­ni­ci­ma ko­ji su pro­gla­še­ni kri­vi­ma pri­vre­me­no su odu­ze­te li­cen­ci­je s ro­kom kuš­nje, a uglav­nom su im odu­zi­ma­ne na mje­sec da­na uz rok kuš­nje od šest mje­se­ci. Du­lji­na ro­ka kuš­nje ovi­si­la je o okol­nos­ti­ma slu­ča­ja, a li­ječ­ni­ci ko­ji­ma su iz­re­če­ne dis­ci­plin­ske mje­re mo­ra­li su na­dok­na­di­ti i tro­ško­ve čla­no­vi­ma Čas­nog su­da HLK-a, ko­ji su u pro­sje­ku iz­no­si­li oko 6000 ku­na.

Osu­đe­ni li­ječ­ni­ci i lje­kar­ni­ci kaž­nje­ni su uvjet­nim i nov­ča­nim kaz­na­ma ŽELJ­KO BEISSMANN: Ovo je je­dins­tve­no grob­lje zbog jed­no­ga čo­vje­ka ko­ji je sa­ču­vao sva ime­na i zbog ko­je­ga se zna tko je gdje po­ko­pan

Dra­žen De­di (sme­đa jak­na), biv­ši čel­ni čo­vjek Far­ma­la, snim­ljen za pri­vo­đe­nja u stu­de­nom 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.