Rje­še­nje hr­vat­sko-slo­ven­skog pri­je­po­ra oko gra­ni­ce ni­je na vi­di­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na

Ar­bi­tra­ža je ne­po­vrat­no kom­pro­mi­ti­ra­na, po­no­vi­la je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja su se na pred­sjed­nič­kom sum­mi­tu na Br­du kod Kra­nja za­uze­le za po- mi­re­nje u re­gi­ji i po­li­tič­ke ko­ra­ke za uklju­če­nje svih dr­ža­va tzv. za­pad­nog Bal­ka­na u EU ka­ko bi se spri­je­či­la nji­ho­va pri­je­te­ća des­ta­bi­li­za­ci­ja, nas­ta­la “va­ku­umom” zbog iz­os­tan­ka kon­kret­nih mje­ra nji­ho­ve eu­rop­ske in­te­gra­ci­je, ocje­na je slo­ven­skih me­di­ja. Is­ti­ču umje­re­no ra­zo­ča­ra­nje što se i u toj pri­li­ci po­ka­za­lo da rje­še­nje hr­vat­sko-slo­ven­skog pri­je­po­ra oko ar­bi­tra­že i gra­ni­ce ni­je na vi­di­ku. Dok je slo­ven­ski pred­sjed­nik Bo­rut Pa­hor ka­zao da će i Hr­vat­ska mo­ra­ti priz­na­ti ar­bi­traž­nu pre­su­du ko­ju bi tre­ba­lo pri­mi­je­ni­ti u ro­ku od šest mje­se­ci, jer u su­prot­nom mo­že do­ći do no­vih in­ci­de­na­ta što bi ugro­zi­lo auto­ri­tet dvi­je je­di­ne čla­ni­ce EU iz re­gi­je i nji­ho­vu spo­sob­nost da vo­de pro­ces Br­do-Bri­ju­ni, hr­vat­ska je predsjednica po­no­vi­la ka­ko je ar­bi­tra­ža ne­po­vrat­no kom­pro­mi­ti­ra­na, ali da pro­blem pos­to­ji i Hr­vat­ska ga ne ne­gi­ra, ne­go ga že­li ri­je­ši­ti sa Slo­ve­ni­jom.

pred­sjed­nik Ži­dov­ske op­ći­ne Osi­jek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.