Na­đen u na­pu­šte­noj zgra­di, umro u bol­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Te­ško oz­li­je­đe­ni 50-go­diš­njak pro­na­đen je u su­bo­tu oko 9.30 u jed­noj na­pu­šte­noj zgra­di u Vla­škoj uli­ci u Za­gre­bu. Us­ta­nov­lje­no je da je iz­gu­bio rav­no­te­žu te je pao s vi­si­ne od če­ti­ri me­tra. Pre­ve­zen je u KBC Za­greb gdje je u 10.57 pre­mi­nuo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.