Ni­je do­bro re­ći da je le­ga­li­za­ci­ja ‘tra­ve’ pri­li­ka da dr­ža­va za­ra­di

Ona će u dvi­je go­di­ne stvo­ri­ti ti­su­ću no­vih ovis­ni­ka o he­ro­inu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Rimac Le­sič­ki iva­na.rimac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na­dam se da su ne­uki, a ne zli oni ko­ji ta­ko go­vo­re, ka­že dr. An­te Ba­ga­rić ko­ji sma­tra da je THC u lje­kar­na­ma ko­rak u po­greš­nom smje­ru

Sko­raš­nji me­đu­na­rod­ni Dan bor­be pro­tiv zlo­po­ra­be dro­ga ko­ji se obi­lje­ža­va 26. lip­nja u nas će bi­ti po­sve­ćen edu­ka­ci­ji jav­nos­ti o štet­nos­ti ma­ri­hu­ane za ra­zvoj moz­ga ado­les­ce­na­ta. Tak­va od­lu­ka ni­je slu­čaj­nost, ne­go do­go­vor psi­hi­ja­ta­ra, struč­nja­ka Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo i Vla­di­na ure­da za dro­ge ko­ji su ti­me da­li jas­nu po­ru­ku što je stav stru­ke.

Ne­po­vrat­no ošte­ćen mo­zak

Ma­ri­hu­ana je u jav­nom pros­to­ru di­je­lom “po­mi­lo­va­na” na­kon ni­za ze­ma­lja u ko­ji­ma je le­ga­li­zi­ra­na te po­se­bi­ce na­kon odo­bre­nja i uvo­za ka­na­bi­no­id­nih pri­pra­va­ka u hr­vat­ske lje­kar­ne. Pri to­mu se za­bo­ra­vi­lo, ka­že doc. dr. sc. An­te Ba­ga­rić, da je ma­ri­hu­ana ne­sum­nji­vo dro­ga i da či­ni ne­po­prav­lji­vu šte­tu. – Oko ma­ri­hu­ane su se uz­bur­ka­li gla­so­vi i baš kao i oko svih dro­ga pos­to­je za­blu­de, što mo­že do­ves­ti do ka­tas­tro­fal­nih re­zul­ta­ta. Sad je pri­li­ka da pos­ta­vi­mo stva­ri; ono što psi­hi­ja­tri­ja zna jest da ma­ri­hu­ana či­ni šte­tu, do­ka­za­na je atro­fi­ja moz­ga i mo­ra­mo mla­dim lju­di­ma re­ći da kon­ti­nu­ira­no ko­ri­šte­nje ma­ri­hu­ane ne­po­vrat­no ošte­ću­je nji­hov mo­zak. Ne­ko­li­ko je no­vih is­tra­ži­va­nja ko­ja go­vo­re o pu­no ve­ćoj štet­nos­ti i mi to pra­ti­mo, a me­di­ci­na je doš­la do te ra­zi­ne da se idu­ći ko­ra­ci mo­gu pret­pos­ta­vi­ti s pri­lič­nom si­gur­noš­ću. Sto­ga, ako mi da­nas le­ga­li­zi­ra­mo ma­ri­hu­anu, za dvi­je go­di­ne imat će­mo ti­su­ću no­vih ovis­ni­ka o he­ro­inu. Pa valj­da je od­go­vor druš­tva da mi to ne že­li­mo! A oni ko­ji go­vo­re da je le­ga­li­za­ci­ja pri­li­ka da Hr­vat­ska za­ra­di na­dam se da su ne­uki, a ne zli – opi­su­je dr. Ba­ga­rić, pro­čel­nik Za­vo­da za li­je­če­nje bo­les­ti ovis­nos­ti Kli­ni­ke za psi­hi­ja­tri­ju Vrap­če.

Smrt za po­pu­la­ci­ju

Prem­da je le­ga­li­za­ci­ja ma­ri­hu­ane do­nek­le pa­la u dru­gi plan, pi­ta­nje je to ko­je će se opet na­ći “na ta­pe­tu”, a do­tad stru­ka pra­ti što se do­ga­đa i u znans­tve­nim is­tra­ži­va­nji­ma i u druš­tvu. Glav­na pro­mje­na u nas jest odo­bre­nje ka­na­bi­no­id­nih pri­pra­va­ka za obo­lje­le od po­je­di­nih bo­les­ti za što dr. Ba­ga­rić ka­že da se za­si­gur­no od to­ga je­dan dio lju­di osje­ća bo­lje. – Ni za ulje ni za THC ne­ma naz­na­ka da bi mo­gli bi­ti ko­ris­ni ni za jed­nu bo­lest, oni mo­gu po­mo­ći kao anal­ge­tik, a me­di­ci­na po­sje­du­je pu­no moć­ni­je anal­ge­ti­ke. Mis­lim da ni­je­dan oz­bi­ljan li­ječ­nik ne­će ni­ko­me pro­pi­sa­ti ma­ri­hu­anu. Na­dam se da smo dos­ta slo­bod­no druš­tvo gdje pa­ci­jen­ti ima­ju pra­vo bi­ra­ti se­bi li­jek, ali pos­tav­lja se pi­ta­nje ra­di­mo li tak­vim pris­tu­pom šte­tu mla­di­ma. Osob­no, uvi­jek bih bio za le­ga­li­za­ci­ju da se ra­di na odras­loj po­pu­la­ci­ji, ali mi mo­ra­mo šti­ti­ti mla­de. A ši­re­nje ma­ri­hu­ane ne­sum­nji­vo će do­ves­ti do ši­re­nja he­ro­ina što je smrt za po­pu­la­ci­ju. Mla­dim lju­di­ma ne smi­ju bi­ti dos­tup­ne psi­ho­ak­tiv­ne tva­ri jer je to kao da ka­že­mo dje­te­tu od tri go­di­ne “‘aj­de ho­daj po ogra­di Sav­skog mos­ta, ali ne­moj pas­ti”. Ne smi­je­mo mla­de stav­lja­ti u po­zi­ci­ju da od­lu­ču­ju je li ma­ri­hu­ana štet­na – po­ru­ču­je ovaj li­ječ­nik po­nav­lja­ju­ći da ne že­li ni­ko­ga pla­ši­ti, ne­go edu­ci­ra­ti. Pri toj edu­ka­ci­ji, na­gla­ša­va, mo­ra­mo se od­mak­nu­ti od ide­olo­gi­je i po­li­ti­ke ko­ji su kod nas pri­sut­ni svug­dje, pa je ta­ko i u ovom pi­ta­nju. Ka­ko ka­že dr. Ba­ga­rić, pos­to­je mo­ra­lis­ti za ko­je je ma­ri­hu­ana zlo i pro­gre­si­vis­ti, a to pi­ta­nje ne smi­je bi­ti ni po­li­tič­ko ni ide­olo­ško. – U Eu­ro­pi se gra­ni­ca po­mi­če u le­ga­li­za­ci­ji i Hr­vat­ska će vje­ro­jat­no ta­ko, a THC u lje­kar­ni ko­rak je u po­greš­nom smje­ru. Ima­mo in­ter­net­ske ovis­nos­ti, koc­ku, pu­no užas­nih iz­a­zo­va i mis­lim da nam ne tre­ba de­set ti­su­ća no­vih ko­ji pu­še ma­ri­hu­anu. Ame­ri­ka je la­ni pr­vi put u po­vi­jes­ti ima­la vi­še umr­lih od pre­do­zi­ra­nja opi­ja­ti­ma ne­go po­gi­nu­lih od va­tre­nog oruž­ja. Po­sred­no je le­ga­li­za­ci­ja ma­ri­hu­ane do­ve­la do to­ga jer su se kar­te­li okre­nu­li pro­izvod­nji sin­tet­skog he­ro­ina ko­ji je pre­pla­vio tr­ži­šte. Kad go­vo­re o Ni­zo­zem­skoj, nit­ko ne ka­že da je to zem­lja s druk­či­jim kul­tu­ral­nim bac­k­gro­un­dom, pa oni ima­ju pet mo­bil­nih ti­mo­va so­ci­jal­ne služ­be u ma­lom gra­du... Ne mo­že­mo uves­ti sje­ver­ne med­vje­de da ži­ve u Li­ci, pres­li­ka­va­nje ide­ja je nes­tvar­no.

Ni­je­dan oz­bi­ljan li­ječ­nik ne­će pro­pi­sa­ti ma­ri­hu­anu. Pos­to­je moć­ni­ji anal­ge­ti­ci

Psi­ho­ak­tiv­ne tva­ri ne smi­ju bi­ti dos­tup­ne mla­di­ma. Dr. Ba­ga­rić upo­zo­ra­va da kon­ti­nu­ira­no uzi­ma­nje ma­ri­hu­ane uni­šta­va mo­zak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.