Be­sje­di­ci i Vi­ća­nu su­dit će se i tre­ći put

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vr­hov­ni sud uki­nuo je ne­pra­vo­moć­nu os­lo­ba­đa­ju­ću pre­su­du, a po­nov­lje­no su­đe­nje odr­žat će se pred iz­mi­je­nje­nim vi­je­ćem

“Do­no­se­ći po­bi­ja­nu pre­su­du, pr­vos­tu­panj­ski sud u ci­je­los­ti se ne­kri­tič­ki os­la­njao na pre­su­du Us­tav­nog su­da od 22. si­ječ­nja 2015. u ko­joj se na­vo­di da su­ci i po­rot­ni­ci ko­ji su­dje­lu­ju u su­đe­nju ne mo­gu bi­ti po­zva­ni na od­go­vor­nost zbog miš­lje­nja ili gla­so­va­nja pri do­no­še­nju sud­be­ne odluke, osim ako su­dac kr­ši za­kon, što je kaz­ne­no dje­lo. U na­ve­de­nom je sud u pra­vu, me­đu­tim za­da­tak pr­vos­tu­panj­skog su­da upra­vo je bio da na te­me­lju pro­ve­de­nih do­ka­za ut­vr­di ra­di li se u kon­kret­nom slu­ča­ju o slo­bod­nom su­dač­kom uvje­re­nju ili je su­dac pre­kr­šio za­kon, pa je to kaz­ne­no dje­lo”. Pi­še to u obraz­lo­že­nju odluke ko­jom je Vr­hov­ni sud, na­kon žal­be USKOK-a, uki­nuo ne­pra­vo­moć­nu os­lo­ba­đa­ju­ću pre­su­du u afe­ri Vr­to­vi sun­ca. Ta od­lu­ka Vr­hov­nog su­da zna­či da će Ivo Be­sje­di­ca i Pe­ro Vi­ćan i tre­ći put sjes­ti na op­tu­že­nič­ku klu­pu i to pred iz­mi­je­nje­nim sud­skim vi­je­ćem Žu­pa­nij­skog su­da u Za­gre­bu. Njih su dvo­ji­ca u trav­nju 2016. ne­pra­vo­moć­no bi­la os­lo­bo­đe­na op­tuž­bi za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja i po­ti­ca­nje na zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja, a USKOK je Be­sje­di­cu, ina­če su­ca zem­ljiš­nok­njiž­nog odje­la su­da u Du­brov­ni­ku, te­re­tio da je po­go- do­vao du­bro­vač­kom po­du­zet­ni­ku Pe­ri Vi­ća­nu ko­jim je Hr­vat­ski fond za pri­va­ti­za­ci­ju ošte­ćen je za 346 mi­li­ju­na ku­na. Sve na­ve­de­no do­ga­đa­lo se 1998., a ka­da je op­tuž­ni­ca po­dig­nu­ta, osim Be­sje­di­ce i Vi­ća­na bi­li su op­tu­že­ni An­tun i An­to­na Kralj te Pe­ro Mi­lo­glav. Na pr­vom su­đe­nju njih su tro­ji­ca bi­la os­lo­bo­đe­na op­tuž­bi, dok su Vi­ćan i Be­sje­di­ca bi­li osu­đe­ni na po de­set mje­se­ci za­tvo­ra, ko­ji su im mi­je­nja­ni ra­dom za op­će do­bro. Vi­ćan je uz to mo­rao vra­ti­ti 63 mi­li­ju­na ku­na. Kra­jem 2013. ta je pre­su­da pos­ta­la pra­vo­moć­na, no u si­ječ­nju 2015. Us­tav­ni sud uki­nuo je dio ko­ji se od­no­sio na Be­sje­di­cu i Vi­ća­na. Na po­nov­lje­nom su­đe­nju njih su dvo­ji­ca os­lo­bo­đe­na op­tuž­bi jer sud ni­je na­šao do­ka­ze da je Be­sje­di­ca po­go­do­vao Vi­ća­nu.

Vi­ćan i Be­sje­di­ca po­nov­no će sjes­ti na op­tu­že­nič­ku klu­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.