Pro­met­ne gu­žve, ne­sre­će, ra­do­vi i če­ka­nje na iz­la­zak iz Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­ja­čan pro­met na po­je­di­nim di­oni­ca­ma auto­ces­ta u smje­ru unu­traš­njos­ti, duž ja­dran­ske oba­le, na ces­ta­ma u Is­tri, na auto­ces­ti A3 Bre­ga­na – Li­po­vac u smje­ru za­pa­da te na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma, ju­če­raš­nja je sli­ka s na­ših pro­met­ni­ca o ko­joj je iz­vi­jes­tio Hr­vat­ski autok­lub (HAK). Na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma če­ka­lo se od 15 do 45 mi­nu­ta, ko­li­ko je tre­ba­lo za iz­la­zak iz Hr­vat­ske na pri­je­la­zu Pa­sjak. Zbog pro­met­ne ne­sre­će na auto­ces­ti na čvo­ru Pi­ro­vac vo­zi­lo se jed­nim tra­kom, uz ogra­ni­če­nje br­zi­ne na 40 ki­lo­me­ta­ra na sat. Pro­toč­nost vo­zi­la us­po­ra­va­li su i ra­do­vi na ces­ta­ma. Po­te­ško­ća ni­je bi­lo je­di­no u po­mor­skom pro­me­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.