NA­KON ŠTO JE GRAD ZA­GREB PRIHVATIO “HENDRIXA“, LAK­ŠE ĆE I NOVO IME

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sl)

Zo­ve li se Ze­le­ni most? Ili (No­vi) Že­ljez­nič­ki? Ili Sav­ski? Ili Hen­drixov? Most s naj­vi­še ime­na oko či­jeg se na­zi­va vo­di naj­vi­še po­le­mi­ka, sa­da bi se po no­vo­me mo­gao na­zva­ti i svje­tle­ći. Od ka­da je proš­log tjed­na upa­lje­na no­va de­ko­ra­tiv­na ra­s­vje­ta, ci­je­lo je vri­je­me oba­sjan bi­je­lom svje­tloš­ću ko­ja se čak i pre­si­ja­va, bli­je­šti, blin­ka i sja­ji. Ka­da pro­la­zi vlak, pale se i svje­tla u bo­ji ko­ja ga oba­sja­va­ju ta­ko da ci­je­la kons­truk­ci­ja na­li­ku­je na ve­li­ku di­sko­ku­glu. No, osim što je most oba­sjan i što je po­ten­ci­jal­no do­bio još je­dan na­di­mak, do­go­di­la se još jed­na pre­kret­ni­ca ve­za­na uz nje­go­vo ime. Grad je, na­ime, jav­no most priz­nao kao Hen­drixov. I to ve­oma iz­rav­no. Iz Gra­da su već u naj­a­vi otvo­re­nja po­ru­či­li da je “za­hva­lju­ju­ći gra­fi­tu most do­bio kul­t­ni sta­tus i pos­tao jed­nim od sim­bo­la ur­ba­ne pop-kul­tu­re Za­gre­ba”, ia­ko se već go­di­na­ma gra­fit bri­še, a gra­đa­ni ga na­no­vo pi­šu. Ni­je ni sa­da Grad, do­du­še, pris­tao na gra­fit, a i ne smi­je s ob­zi­rom na to da je most za­šti­će­no kul­tur­no do­bro. Do­sko­či­li su to­me na dru­gi na­čin pa su

Mo­žda se ko­nač­no do­če­ka ko­nač­na od­lu­ka nad­lež­nog mi­nis­tar­stva o pre­ime­no­va­nju mos­ta

mi­mo di­zaj­ne­ra ra­s­vje­te ko­ji su pro­jek­ti­ra­li ci­je­li svje­tlos­ni spek­takl, od­lu­či­li iz jed­nog dvo­ri­šta uz na­sip pro­ji­ci­ra­ti svje­tlos­ni nat­pis “Hen­drix“na most. Ta­ko­đer, za vri­je­me otva­ra­nja ra­s­vje­te, bend je svi­rao kul­t­ne Hen­drixo­ve hi­to­ve, a iz Gra­da su za­klju­či­li da je ra­s­vje­ta na­prav­lje­na “baš u go­di­ni ka­da se obi­lje­ža­va 50. go­diš­nji­ca Hen­drixo­va pr­vog al­bu­ma te da se Za­greb pri­god­no na taj na­čin pri­dru­žio ob­ljet­ni­ci”. Za­greb je uis­ti­nu na taj na­čin i ne­dvo­smis­le­no prihvatio Hendrixa što je iz­a­zva­lo odu­šev­lje­nje onih ko­ji već go­di­na­ma na­vi­ja­ju da mu to bu­de služ­be­no ime. – U na­šoj ge­ne­ra­ci­ji, me­đu lju­di­ma u dva­de­se­tim i tri­de­se­tim go­di­na­ma, nit­ko taj most i ne zna pod dru­gim ime­nom – za­klju­čio je svo­je­dob­no autor ini­ci­ja­ti­ve za pre­ime­no­va­nje mos­ta Jer­ko Ba­lić ko­ji je i sa­da ve­oma za­do­vo­ljan, a na­da se još i ko­nač­noj od­lu­ci nad­lež­nog mi­nis­tar­stva o pre­ime­no­va­nju pa da sve bu­de i služ­be­no. No mo­že se slo­bod­no re­ći da sa­da ka­da je Hen­drix pri­hva­ćen, s ime­nom će se la­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.