Crowd­fun­ding kam­pa­nja za knji­gu o Mo­čva­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sl)

“Mo­čva­ra i pri­ča o URK-u” nas­lov je knji­ge ko­ja će na vi­še od 400 stra­ni­ca uz pu­no pla­ka­ta, fo­to­gra­fi­ja, stri­po­va, cr­te­ža i raz­nih pri­ča po­ku­ša­ti do­ča­ra­ti rad Udru­že­nja za ra­zvoj kul­tu­re “URK” i klu­ba Mo­čva­ra. U nje­zi­nu je nas­tan­ku su­dje­lo­va­lo vi­še od sto auto­ra, a ka­ko bi je iz­da­li, URK tra­ži po­moć svo­je pu­bli­ke. Po­kre­nu­li su crowd­fun­ding kam­pa­nju za fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta te sku­pi­li već go­to­vo 95 pos­to iz­no­sa, a no­vac se mo­že do­ni­ra­ti do če­t­vrt­ka. Svi ko­ji su­dje­lu­ju mo­gu osvo­ji­ti i jed­nu od na­gra­da po­put go­diš­njeg upa­da u klub Mo­čva­ra, knji­ge...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.