Sa­jam škri­pe i spa­lje­nih gu­ma

Vo­za­če iz de­se­tak ze­ma­lja, ko­ji su se bo­ri­li za ti­tu­lu naj­bo­ljeg u vi­še ka­te­go­ri­ja, za vi­kend je na Ave­ni­ju Du­brov­nik doš­lo gle­da­ti oko 30.000 lju­bi­te­lja adre­na­li­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Osim sa­me utr­ke, vo­za­če je odu­še­vio i bo­gat po­prat­ni pro­gram, od na­tje­ca­nja u glas­no­ći auto­mo­bi­la do vir­tu­al­nih vož­nji i kar­tin­ga

Škri­pa ko­ta­ča, mi­ris spa­lje­nih gu­ma i ben­zi­na, dim iz aus­pu­ha, vru­ći asfalt, atrak­tiv­ne hos­te­se i vo­za­či želj­ni br­zi­ne. Sce­ne po­put onih iz fil­ma “Br­zi i žes­to­ki” vi­dje­le su se za vi­kend u Za­gre­bu na is­to­ime­noj utr­ci. Na­bri­ja­ne ju­ri­li­ce za­uze­le su, ni vi­še ni ma­nje, ne­go Ave­ni­ju Du­brov­nik na ko­joj je ti­je­kom dva da­na ja­či­nu mo­to­ra od­mje­ri­lo 237 na­tje­ca­te­lja.

Lo­ka­ci­ja je vr­hun­ska

“Br­zi i žes­to­ki“za­pra­vo je utr­ka ubr­za­nja u ko­joj je cilj vi­dje­ti tko će naj­br­že pro­ći du­lji­nu od sa­mo 402 me­tra, od­nos­no tko će do kra­ja sta­ze pos­ti­ći naj­ve­ću br­zi­nu. Broj­ke ko­je su vo­za­či pri­tom pos­ti­za­li bi­le su i vi­še ne­go im­pre­siv­ne, pa su auto­mo­bi­li iš­li i 250, a mo­to­ri i do 270 ki­lo­me­ta­ra na sat. Naj­br­ži su ta­ko sta­zu pro­ju­ri­li i za ma­nje od 9 se­kun­di. – Ia­ko je za vo­za­če zah­tjev­na, to je vr­lo jed­nos­tav­na utr­ka za gle­da­nje i za­to je pu­bli­ka vo­li. Ina­če vi­de sa­mo dio sta­ze, a sa­da pra­te vo­zi­lo ci­je­lo vri­je­me – re­kao je Da­rio Lju­bi­čić iz Au­to Klu­ba Br­zi­na ko­ji je u Za­gre­bu po dru­gi pu­ta or­ga­ni­zi­rao ok­tan­ski spek­takl “Br­zi i žes­to­ki“po­put onih ko­ji su se pros­la­vi­li u po­pu­lar­nom fil­mu. A osim što su uži­va­li u utr­ci is­pred Ve­le­saj­ma, po­sje­ti­te­lji su fas­ci­ni­ra­no raz­gle­da­va­li li­me­ne lju­bim­ce – uglav­nom Vol­k­swa­gen Gol­fo­ve 1 i 2, sta­re Re­na­ul­te i Pe­uge­ote, a bi­lo je tu i par “fi­će­ka“. – Ni­je za ovu utr­ku bit­no ono va­ni, ne­go ovo ov­dje unu­tra – objaš­nja­va­ju vlas­ni­ci ju­ri­li­ca, dok ih tap­ša­ju po ha­ubi pa nas­tav­lja­ju ka­ko mo­že na sta­zu do­ći i vi­še mi­li­ju­na vri­je­dan Fer­ra­ri, ali i on će na kra­ju gu­ta­ti nji­ho­vu pra­ši­nu. – Ovo su auti ko­ji su vr­hun­ski pre­ra­đe­ni, od­nos­no tu­ni­ra­ni ka­ko bi ima­li ja­ko ve­li­ko ubr­za­nje i uop­će ni­su pre­dvi­đe­ni da se nji­ma ina­če vo­ze du­ge utr­ke ili da ih se op­će­ni­to ko­ris­ti za pri­je­voz. Nji­hov iz­gled ja­ko va­ra, a i skup­lji su ne­go što iz­gle­da­ju. Ali to su auti ko­ji su ja­ko ogra­ni­če­na “ro­ka tra­ja­nja” jer ne mo­gu iz­dr­ža­ti ta­kav na­por vi­še od par pu­ta. Kad se ras­pad­nu, on­da ide no­va pre­ra­da – re­kao je 27-go­diš­nji vo­zač Mik­lós iz Ma­đar­ske ko­jeg je odu­še­vi­lo što se utr­ka vo­zi usred gra­da što je po­seb­no is­kus­tvo. – Mi smo ve­li­ki lju­bi­te­lji br­zi­ne, vo­zi­mo aute ko­ji ima­ju vi­še sto­ti­na konj­skih sna­ga i to nam je ho­bi. Ali ina­če ne div­lja­mo po ces­ti, ia­ko mno­gi to mis­le – do­da­je pak vo­zač Ivan iz Za­gre­ba ko­ji je, osim na utr­ci, su­dje­lo­vao i na na­tje­ca­nju u ja­či­ni de­ci­be­la auto­mo­bil­skih audi­osus­ta­va. Pe­nja­li su se i do im­pre­siv­nih 154,7 de­ci­be­la što je glas­ni­je od zvu­ka po­li­je­ta­nja zra­ko­plo­va.

Da mi ga je je­dan dan vo­zi­ti...

Vo­za­če iz vi­še od 10 ze­ma­lja ko­ji su se bo­ri­li za ti­tu­lu naj­bo­ljeg u vi­še raz­li­či­tih ka­te­go­ri­je za vi­kend je doš­lo gle­da­ti oko 30.000 lju­bi­te­lja adre­na­li­na ko­ji su uži­va­li i u po­prat­nom pro­gra­mu. Na Ve­le­saj­mu su pred­stav­lje­ni tren­do­vi u auto­mo­bi­liz­mu, a or­ga­ni­zi­ra­ne su i vir­tu­al­ne vož­nje, test spret­nos­ti za vo­za­či­ce, kar­ting utr­ke za naj­mla­đe... Pos­tav­lje­na je i iz­lož­ba ri­jet­kih i sta­rih auto­mo­bi­la, po­put Bu­ick spe­ci­ja­la iz 1948., a bi­lo je tu i luk­suz­nih lje­po­ta­na po­put Lam­bor­g­hi­ni­ja. – Uf, da mi ga je je­dan dan vo­zi­ti, ma sa­mo je­dan krug da ga mo­gu is­pro­ba­ti – ko­men­ti­ra­li su gle­da­te­lji ko­je je odu­še­vi­la i utr­ka po­pu­lar­nih Drag­s­te­ra, “zvi­je­ri“ko­je to­li­ko ju­re da ih se mo­že za­us­ta­vi­ti sa­mo uz po­moć pa­do­bra­na. Vru­ći­ne ni­su spri­je­či­le gle­da­te­lje da ci­je­li dan pra­te utr­ku, a tem­pe­ra­tu­ru je do­dat­no po­di­za­lo i vi­še od 80 atrak­tiv­nih hos­te­sa ko­je su pred­stav­lja­le auto­mo­bi­le, vo­di­le na­grad­ne igre...

Gle­da­te­lje je odu­še­vi­la i utr­ka Drag­s­te­ra, zvi­je­ri ko­je se mo­že za­us­ta­vi­ti sa­mo uz pa­do­bran

Od­mor i kva­ro­vi Dvo­ji­ca Spli­ća­na is­ko­ris­ti­li su li­je­po vri­je­me i na Ave­ni­ji Du­brov­nik uži­va­li kao na Ri­vi. Ne­ki su ima­li pro­ble­ma s kva­ro­vi­ma na mo­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.