Gra­dec će pos­ta­ti europ­ska pri­jes­tol­ni­ca za­šti­te oko­li­ša

Ma­la op­ći­na kod Vr­bov­ca pro­izvo­di sa­mo 78 kg sme­ća po sta­nov­ni­ku go­diš­nje, ni tre­ći­nu onog ko­li­ko Za­grep­ča­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Do­ma­ćins­tva ima­ju pla­ve kan­te za pa­pir, ze­le­ne za mi­je­ša­ni ot­pad i žu­te vre­ći­ce za plas­ti­ku, dok bi­oot­pad kom­pos­ti­ra­ju u dvo­ri­šti­ma Za­greb je po zbri­nja­va­nju ot­pa­da na dnu lis­te europ­skih gra­do­va, od­la­ga­li­šte Ja­ku­še­vac pri kra­ju je svog upo­rab­nog vi­je­ka, a dru­ga mo­guć­nost ni­je pla­ni­ra­na pa glav­nom gra­du pri­je­ti eko­lo­ška ka­tas­tro­fa. Si­tu­aci­ja ni­je bo­lja ni u dru­gim sre­di­na­ma. No ma­la op­ći­na Gra­dec na­do­mak Vr­bov­ca pro­izvo­di sa­mo 78 ki­lo­gra­ma sme­ća po sta­nov­ni­ku go­diš­nje, ni tre­ći­nu onog ko­li­ko pro­izvo­de Za­grep­ča­ni.

Edu­ci­ra­li gra­đa­ne

Plan­skim odva­ja­njem ot­pa­da Gra­dec bi mo­gao pos­ta­ti pr­va hr­vat­ska je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ko­ja će pos­ti­ći „ze­ro was­te“stan­dard, od­nos­no ima­ti ma­nje od 50 ki­lo­gra­ma sme­ća po sta­nov­ni­ku go­diš­nje, a ti­me se svr­sta­ti na europ­sku kar­tu za­šti­te oko­li­ša, ka­ko sto­ji u nji­ho­vu Pla­nu odr­ži­vog gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. – Or­ga­ni­zi­ra­li smo edu­ka­ci­je gra­đa­na i đa­ka u ško­la­ma, osi­gu­ra­li sprem­ni­ke i opre­mi­li ze­le­ne oto­ke i sve se po­ka­za­lo kao pra­vi po­go­dak. Pu­no ve­ći gra­do­vi mo­gli bi se ugle­da­ti na nas – go­vo­ri na­čel­ni­ca Lju­bi­ca Am­bru­šec is­ti­ču­ći od­lič­nu su­rad­nju s vr­bo­več­kim Ko­mu­nal­cem. Jer, ia­ko Gra­dec iz­gle­dom ni­je baš po­put ured­nih aus­trij­skih mjes­ta, kad se če­t­vrt­kom pred sva dvo­ri­šta iz­ne­su jed­na­ki sprem­ni­ci s odre­đe­nom vr­stom ot­pa­da, svi­jest je to na ko­joj bi po­za­vi­dje­le i ure­đe­ni­je sre­di­ne. Sva­ko do­ma­ćins­tvo ima pla­ve kan­te za pa­pir, ze­le­ne za mi­je­ša­ni ko­mu­nal­ni ot­pad i žu­te vre­ći­ce za plas­ti­ku, dok bi­oot­pad kom­pos­ti­ra­ju u svom do­ma­ćins­tvu. Ze­le­ni oto­ci za stak­lo, li­men­ke i tek­s­til na dva su mjes­ta u Gra­de­cu. Po­seb­no zbri­nja­va­ju čak i dje­čje pe­le­ne, na­po­mi­nje Zlat­ko Špo­ljar, di­rek­tor Ko­mu­nal­ca. – Žao bi mi bi­lo da se sve to ne­kon­tro­li­ra­no ba­ci u pri­ro­du i za­ga­di oko­liš, kad se, umjes­to to­ga, mo­že upo­tri­je­bi­ti kao si­ro­vi­na za no­vi pro­izvod – ka­že Davor Glo­go­ški po­ka­zu­ju­ći 120-li­tar­ske sprem­ni­ke u svom dvo­ri­štu. U če­t­vr­tak se odvo­zi ko­mu­nal­ni ot­pad, u slje­de­ći če­t­vr­tak pa­pir, pa za tje­dan da­na po­nov­no ko­mu­nal­ni ot­pad te za još tje­dan plas­ti­ka – a on­da is­po­čet­ka. I dje­ca u obi­te­lji zna­ju ko­je sme­će ide u ko­ji sprem­nik. – Ko­ji put im tre­ba po­no­vi­ti, ali znat će od­ma­le­na da to ta­ko ide i ste­ći do­bre na­vi­ke – go­vo­ri Glo­go­ški, a su­pru­ga Sa­nja do­da­je ka­ko je 2. raz­red, ko­ji po­ha­đa nji­hov naj­mla­đi sin Ja­kov, sa­ku­pio naj­vi­še sta­rog pa­pi­ra u ško­li.

Ušte­da na od­la­ga­nju

Ra­ču­ni za do­ma­ćins­tva u Gra­de­cu ma­nji su za 11 ku­na jer odva­ja­nje ot­pa­da ra­di re­cik­li­ra­nja sma­nju­je vo­lu­men mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da pa se on rje­đe odvo­zi, a sto­ga nje­go­vo zbri­nja­va­nje ma­nje pla­ća. Na ra­zi­ni op­ći­ne ušte­da je 7500 ku­na mje­seč­no na ime od­la­ga­liš­ne ren­te što se mo­že us­mje­ri­ti na dru­ge pro­jek­te – objaš­nja­va Ma­ri­jan Ga­lo­vić, sa­vjet­nik za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom „pri­že­njen“u Gra­dec. Uz is­kus­tvo su­rad­nje s ta­li­jan­skim gra­do­vi­ma ko­ji su vr­lo efi­kas­no ri­je­ši­li ovo pi­ta­nje, Ga­lo­vić je po­mo­gao Op­ći­ni osmis­li­ti pro­jekt i uves­ti ga u pri­mje­nu. – Ni­je jed­nos­tav­no, ali ni­je ni ne­izve­di­vo. Ima fan­tas­tič­nih pri­mje­ra u Ita­li­ji, Tre­vi­so vi­še od 80% ot­pa­da pri­kup­lja odvo­je­no, Par­ma 70%... Ne mo­ra­mo da­le­ko tra­ži­ti do­bar pri­mjer, Ljub­lja­na ima svjet­ski rewzul­tat jer odva­ja sko­ro 60% ot­pa­da – go­vo­ri Ga­lo­vić. Dok je Ljub­lja­na na vr­hu ljes­tvi­ce Eu­rop­ske ko­mi­si­je po odva­ja­nju ot­pa­da, Za­greb je tek 28. jer odva­ja sa­mo 1% sme­ća.

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Davor i Sa­nja Glo­go­ški uče svog si­na Ja­ko­va ka­ko raz­vr­sta­va­ti ot­pad MA­NJI RA­ČU­NI Ra­ču­ni za do­ma­ćins­tva u Gra­de­cu ma­nji su za 11 ku­na jer odva­ja­nje ot­pa­da ra­di re­cik­li­ra­nja sma­nju­je vo­lu­men mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da pa se on rje­đe odvo­zi

Zlat­ko Špo­ljar, di­rek­tor vr­bo­več­kog Ko­mu­nal­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.