Za­bra­ni­li da pre­da­je sr­p­skom raz­re­du

Pro­fe­so­ri­ca Sa­ra Be­lec tu od­lu­ku in­s­pek­ci­je sma­tra dis­kri­mi­na­ci­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net OSI­JEK

U nas­ta­vu na sr­p­skom je­zi­ku Sa­ra Be­lec usko­či­la je kao za­mje­na. Ina­če, ni­je neo­bič­no da i sr­p­ski pro­fe­so­ri pre­da­ju u hr­vat­skim odje­lje­nji­ma

Sa­ra Be­lec pro­fe­so­ri­ca je eko­nom­ske gru­pe pred­me­ta u Stru­kov­noj ško­li u Vu­ko­va­ru od ruj­na 2015. Ra­di­la je pr­vo kao za­mje­na, a za­tim je za­pos­le­na na neo­dre­đe­no, ali ne­pu­no rad­no vri­je­me sa se­dam nas­tav­nih sa­ti tjed­no. Pre­da­va­la je u nas­ta­vi na hr­vat­skom je­zi­ku. Kon­cem trav­nja ško­la ju je an­ga­ži­ra­la i kao pro­fe­so­ri­cu po­li­ti­ke i gos­po­dar­stva u nas­ta­vi sr­p­sko­ga je­zi­ka zbog smr­ti ta­moš­nje ko­le­gi­ce. Tri tjed­na je po­uča­va­la đa­ke u sr­p­skim raz­re­di­ma, ka­ko ka­že, “bez ikak­vih pro­ble­ma s dje­com i ro­di­te­lji­ma”, a on­da joj je ano­nim­na pri­ja­va “na­vuk­la” pro­s­vjet­nu in­s­pek­ci­ju na vrat. Što u pri­ja­vi pi­še, ona ne zna, no pret­pos­tav­lja ka­ko se u pi­ta­nje do­vo­di “ili poz­na­va­nje sr­p­skog je­zi­ka ili na­ci­onal­nost”. Za­bra­njen joj je, na kon­cu, rad u nas­ta­vi po­li­ti­ke na sr­p­sko­me. Sa­ra to, pak, sma­tra dis­kri­mi­na­ci­jom.

I ško­la ulo­ži­la žal­bu

– Ka­ko sam za­pos­le­na na neo­dre­đe­no, duž­nost je rav­na­te­lja bi­la da svom za­pos­le­ni­ku na­do­pu­nju­je sat­ni­cu pa je tih 11 sa­ti po­nu­dio me­ni. Is­pu­nja­vam sve uvje­te, di­plo­mi­ra­la sam na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Osi­je­ku te pa­ra­lel­no i pe­da­go­ške pred­me­te na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu te vla­dam sr­p­skim je­zi­kom i ći­ri­lič­nim pi­smom – za­po­či­nje 27-go­diš­nja Sa­ra, ro­đe­na Vu­ko­var­ka. Iz­ne­na­di­la se, do­da­je, ka­ko su je do­bro pri­hva­ti­li u raz­re­du pa ju je šo­ki­ra­la pri­ja­va, na­vod­no, ro­di­te­lja uče­ni­ka tre­ćeg raz­re­da. Vi­ša pro­s­vjet­na in­s­pek­to­ri­ca sti­gla je u ško­lu 12. svib­nja, u pe­tak, i pre­gle­da­va­la do­ku­men­ta­ci­ju, a već idu­ćeg utor­ka u ško­lu je dos­tav­lje­na za­bra­na ra­da Sa­ri Be­lec u nas­ta­vi po­li­ti­ke i gos­po­dar­stva u sr­p­skim odje­lje­nji­ma. “Ime­no­va­noj nas­tav­ni­ci rav­na­telj mo­že pre­ma po­tre­bi ško­le do­pu­nja­va­ti sat­ni­cu do pu­ne nor­me sa­mo u nas­ta­vi na hr­vat­skom je­zi­ku i la­ti­nič­nom pi­smu jer je po na­tje­ča­ju za te pos­lo­ve prim­lje­na. Rav­na­telj je tre­bao slo­bod­ne sa­te po­nu­di­ti za­pos­le­ni­ci­ma ko­ji su prim­lje­ni te­me­ljem na­tje­ča­ja za pos­lo­ve nas­ta­ve na sr­p­skom je­zi­ku i ći­ri­lič­nom pi­smu”, sta­va je in­s­pek­to­ri­ca. S tak­vim tu­ma­če­njem ne sla­že se pro­zva­na pro­fe­so­ri­ca, a ni rav­na­telj Vladimir Ma­tić, od­nos­no ško­la jer je i, kao i Sa­ra, i ona ulo­ži­la žal­bu. –I u hr­vat­skim raz­re­di­ma pre­da­ju pro­fe­so­ri sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti, mo­žda im ne­ka­da i iz­le­ti ko­ja ri­ječ na sr­p­sko­me, ali ni­ka­da se nit­ko ni­je ža­lio. S ob­zi­rom na to da is­pu­nja­vam sve uvje­te na­tje­ča­ja, mo­ja na­ci­onal­nost ne bi smje­la bi­ti pre­pre­ka, kao što ni­je ni nji­ma. I što je naj­važ­ni­je, dje­ca se ne bu­ne jer, uos­ta­lom, oni se svi za­jed­no dru­že, odras­ta­ju i ra­zu­mi­ju se. Iz ovog pri­mje­ra uče­ni­ci pak mo­gu iz­vu­ći za­klju­čak da je po­di­je­lje­nost i is­klju­či­vost je­di­no pri­hva­će­no sta­nje u na­šoj za­jed­ni­ci – re­zi­mi­ra na­ša su­go­vor­ni­ca.

Če­ka se mi­nis­tar­stvo

Is­to­dob­no kad i spo­me­nu­to rje­še­nje, na Sa­rin sat sti­gao je in­s­pek­tor za­du­žen za ma­njin­ska pi­ta­nja. Pi­sa­la je pred njim i test iz poz­na­va­nja sr­p­sko­ga je­zi­ka, a te re­zul­ta­te i nje­gov sud još če­ka. Rav­na­telj Ma­tić ni­je mo­gao ni­šta ko­men­ti­ra­ti jer je pos­tu­pak u ti­je­ku. Ko­li­ko nam je poz­na­to, u Stru­kov­noj ško­li u Vu­ko­va­ru naj­ma­nje pe­te­ro nas­tav­ni­ka sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti pre­da­je u hr­vat­skim odje­lje­nji­ma. Is­to ta­ko, ne­ko­li­ko Hr­va­ta ot­pri­je pre­da­je u nas­ta­vi na sr­p­sko­me. Ri­ječ je ma­hom o stru­kov­nim pred­me­ti­ma. Ni­je to, ka­žu nam u ško­li, ni­šta neo­bič­no, ta­ko je prak­tič­ki od po­vrat­ka “i nit­ko ni­ka­da ni­je pra­vio pro­ble­me oko to­ga”. Tra­ži­li smo i od re­sor­nog mi­nis­tar­stva ko­men­tar, ali i pri­kaz prak­se u Hr­vat­skoj u slič­nim si­tu­aci­ja­ma, no još če­ka­mo od­go­vor.

Zbog ano­nim­ne pri­ja­ve hr­vat­skoj pro­fe­so­ri­ci Sa­ri Be­lec ko­ja je pre­da­va­la sr­p­skom raz­re­du doš­la je in­s­pek­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.