U Po­že­gi će gra­di­ti po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (vb)

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva odo­bri­lo je Po­že­gi pro­jekt grad­nje Po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra vri­je­dan 18,6 mi­li­ju­na ku­na. S do­di­je­lje­nih 17,4 mi­li­ju­na ku­na Po­že­gi su na­po­kon otvo­re­na vra­ta za pos­tav­lja­nje te­me­lja za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva i obrt­niš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.