Na­po­kon ob­no­va OŠ N. An­dri­ća

Vu­ko­var­ska ško­la ni­je ure­đe­na od Do­mo­vin­skog ra­ta, pro­če­lje je pu­no ru­pa od ge­le­ra, dje­ca ne smi­ju u dvo­ri­šte, krov pro­kiš­nja­va...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ra­do­vi bi tre­ba­li po­če­ti na je­sen do ka­da mo­ra­mo pro­na­ći mjes­to na ko­je će­mo pri­vre­me­no pre­se­li­ti dje­cu – ka­že rav­na­te­lji­ca ško­le

Na­kon go­di­na če­ka­nja, iz­bje­ga­va­nja da­va­nja kon­kret­nih od­go­vo­ra i laž­nih obe­ća­nja ove bi go­di­ne tre­ba­la po­če­ti ob­no­va Os­nov­ne ško­le Ni­ko­le An­dri­ća u Vu­ko­va­ru. Obe­ća­nje je to ko­je je Gra­du Vu­ko­va­ru i čel­ni­ci­ma ško­le dao mi­nis­tar obra­zo­va­nja Pa­vo Ba­ri­šić na ne­dav­nom sas­tan­ku u Za­gre­bu. – Do­bi­li smo čvr­ste ga­ran­ci­je od mi­nis­tra da će ra­do­vi na ob­no­vi ško­le po­če­ti ove go­di­ne. Ta­ko će ko­nač­no bi­ti ri­je­še­no pi­ta­nje ob­no­ve ško­le što če­ka­mo go­di­na­ma – re­kao je gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ivan Pe­na­va pod­sje­ća­ju­ći da se i da­lje če­ka na iz­grad­nju Eko­nom­ske ško­le, ne­kih škol­skih sport­skih dvo­ra­na i sl. Ka­da se go­vo­ri o OŠ Ni­ko­le An­dri­ća, do­volj­no je re­ći da ova ško­la ni­je uop­će ob­nav­lja­na na­kon Do­mo­vin­skog ra­ta te da su rat­ne ra­ne i ožilj­ci i da­nas, go­to­vo 26 go­di­na kas­ni­je, jas­no vid­lji­vi na nje­zi­nim zi­do­vi­ma. Go­to­vo ne­vje­ro­jat­no zvu­či da su dje­ca svih ovih go­di­na po­ha­đa­la ško­lu či­je je pro­če­lje pre­pu­no ru­pa od ge­le­ra, dio pro­zo­ra je za­ko­van i ne mo­že se otvo­ri­ti, kro­vi­šte na ne­kim di­je­lo­vi­ma pro­kiš­nja­va, dje­ca ne smi­ju u dvo­ri­šte, ve­ći­na to­ale­ta ne mo­že se ko­ris­ti­ti, ins­ta­la­ci­je su lo­še… Pri­jaš­njih su go­di­na in­s­pek­ci­je čak i za­bra­nji­va­le ko­ri­šte­nje ne­kih uči­oni­ca. Me­di­ji su sve to vri­je­me upo­zo­ra­va­li na pro­blem neo­b­nov­lje­ne ško­le i ne­si­gur­nost nje­zi­nih uče­ni­ka i za­pos­le­nih. – Ra­do­vi bi tre­ba­li po­če­ti na je­sen do ka­da mi mo­ra­mo na­pra­vi­ti plan i pro­na­ći mjes­to na ko­je će­mo dje­cu pri­vre­me­no pre­se­li­ti da po­ha­đa­ju nas­ta­vu. Naj­vje­ro­jat­ni­je će­mo nas­ta­vu mo­ra­ti or­ga­ni­zi­ra­ti na dvi­je lo­ka­ci­je – rek­la je rav­na­te­lji­ca ško­le Josipa Ko­tro­ma­no­vić Sa­uka, ko­ja je u svo­jim pri­jaš­njim iz­ja­va­ma no­vi­na­ri­ma jas­no go­vo­ri­la da ne mo­že jam­či­ti si­gur­nost uče­ni­ka u ško­li zbog svih ne­dos­ta­ta­ka. Do­da­je i da će u ob­no­vu ško­le bi­ti ulo­že­no oko 15 mi­li­ju­na ku­na te da je sva po­treb­na do­ku­men­ta­ci­ja sprem­na. Pod­sje­ti­la je i da je je­dan kom­plet is­ho­đe­ne i pla­će­ne do­ku­men­ta­ci­je pro­pao zbog pro­to­ka vre­me­na. – Ob­no­vit će se ci­je­la ško­la i do­gra­dit će­mo če­ti­ri do­dat­ne uči­oni­ce. Na­dam se da će pos­li­je ob­no­ve na­mje­štaj i opre­ma ško­le bi­ti ta­ko­đer ob­nov­lje­ni – rek­la je Ko­tro­ma­no­vić Sa­uka. OŠ Ni­ko­le An­dri­ća ima 230 uče­ni­ka i 56 za­pos­le­nih.

U ob­no­vu ško­le ulo­žit će se oko 15 mi­li­ju­na ku­na, sva je do­ku­men­ta­ci­ja sprem­na

Rav­na­te­lji­ca Josipa Ko­tro­ma­no­vić Sa­uka upo­zo­ra­va­la je da ne mo­že jam­či­ti si­gur­nost uče­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.