Ve­li­ka pros­la­va u Na­ci­onal­nom sve­ti­štu sve­tog Josipa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Na­ci­onal­no sve­ti­šte sv. Josipa u Kar­lov­cu bit će sre­diš­nje mjes­to pros­la­ve ve­li­kog da­tu­ma; 330 go­di­na ot­ka­ko je Hr­vat­ski sa­bor pro­gla­sio sve­tog Josipa za­štit­ni­kom ta­daš­njeg Hr­vat­skog Kra­ljev­s­tva te tri de­set­lje­ća ot­ka­ko su hr­vat­ski bi­sku­pi kar­lo­vač­ku cr­k­vu sv. Josipa uz­di­gli na na­ci­onal­nu ra­zi­nu. Sre­diš­nja, na­ci­onal­na pros­la­va bit će u Na­ci­onal­nom sve­ti­štu u su­bo­tu 10. lip­nja, a osim što će do­ći ve­lik broj vjer­ni­ka iz ci­je­le Hr­vat­ske, ho­do­čas­tit će pr­vi put i hr­vat­ska voj­ska, kao što to či­ni u Ma­ri­jan­skom sve­ti­štu u M. Bis­tri­ci. Mi­su će pre­dvo­di­ti kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić. PU kar­lo­vač­ka pro­vo­dit će po­seb­nu re­gu­la­ci­ju pro­me­ta pa mo­li Kar­lov­ča­ne za ra­zu­mi­je­va­nje i da ko­ris­te dru­ge pro­met­ne prav­ce kroz grad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.