Teroristi go­le­mim no­že­vi­ma kla­li lju­de po uli­ci i u lo­ka­li­ma

Po­gi­nu­lo je se­dam, a ra­nje­no je pe­de­se­tak lju­di. Te­ro­ris­te je po­li­ci­ja ubi­la za sa­mo 8 mi­nu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić ZA­GREB

Te­ro­ris­tič­ki na­pa­di u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji re­da­ju se je­dan za dru­gim. Ne­mo­gu­će ih je pre­dvi­dje­ti, a još ma­nje mo­gu­će spri­je­či­ti Sve se do­go­di­lo u sa­mo osam mi­nu­ta. Bi­je­li kom­bi ne­ko­li­ko mi­nu­ta iza 22 sa­ta u su­bo­tu na­ve­čer na Lon­don Brid­geu, br­zi­nom ve­ćom od sto­ti­nu ki­lo­me­ta­ra na sat, po­čeo je ko­si­ti pje­ša­ke. Ka­da je pre­šao ri­je­ku, kre­nuo je pre­ma Bo­ro­ugh Mar­ke­tu. Na­kon što su se na pu­tu do te po­pu­lar­ne tr­ž­ni­ca za­bi­li u zid, tro­ji­ca na­pa­da­ča iz­aš­la su iz kom­bi­ja i po­če­la tr­ča­ti uli­ca­ma pro­ba­da­ju­ći pro­laz­ni­ke no­že­vi­ma. Po­li­ci­ja je re­agi­ra­la mu­nje­vi­to. Sa­mo osam mi­nu­ta na­kon što su za­po­če­li svoj ubi­lač­ki po­hod po mos­tu po­li­caj­ci su ih ubi­li. Tra­gič­na bi­lan­ca ovo­ga te­ro­ris­tič­kog na­pa­da je se­dam mr­tvih i pe­de­se­tak ra­nje­nih pro­laz­ni­ka. Ovo je bio tre­ći ve­li­ki te­ro­ris­tič­ki na­pad u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji u sa­mo dva mje­se­ca. Po­čet­kom trav­nja na vr­lo sli­čan na­čin auto­mo­bil je po­ko­sio pje­ša­ke na Wes­t­mins­ter­skom mos­tu, pri­je ma­nje od dva tjed­na na kon­cer­tu Ari­ane Gran­de u Man­c­hes­te­ru po­gi­nu­le su 22 oso­be, i to uglav­nom vr­lo mla­di lju­di i dje­ca. Ovaj naj­no­vi­ji na­pad do­go­dio se na po­vi­jes­nom lon­don­skom mos­tu i u če­t­vr­ti ko­ja je pu­na res­to­ra­na i ka­fi­ća i ko­ja je u su­bo­tu na­ve­čer pre­pu­na lju­di. Oče­vi­ci ka­žu da bi tra­ge­di­ja bi­la još i ve­ća da broj­ni gos­ti i ko­no­ba­ri ni­su bi­li to­li­ko pri­seb­ni da na vra­ta lo­ka­la na­gu­ra­ju sto­lo­ve i sto­li­ce ko­ji su u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va spri­je­či­li po­div­lja­le te­ro­ris­te da uđu u za­tvo­re­ni pros­to­ri i tu nas­ta­ve pokolj. No na­pa­da­či s no­že­vi­ma ipak su us­pje­li ući u ne­ko­li­ko lo­ka­la.

Na po­du je le­žao mr­tav čo­vjek

Na­kon što su ih po­li­caj­ci ubi­li, vi­dje­li su da na se­bi ima­ju pr­s­lu­ke ko­ji su na­li­ko­va­li oni­ma ko­je no­se bom­ba­ši sa­mo­ubo­ji­ce. No ne­što kas­ni­je ut­vr­di­li su da se ra­di o laž­nim pr­s­lu­ci­ma-bom­ba­ma, a pre­mi­jer­ka The­re­sa May ju­čer je ka­za­la ka­ko su na­pa­da­či to ima­li na se­bi ka­ko bi me­đu lju­di­ma po­si­ja­li do­dat­nu pa­ni­ku. Od­go­vor­nost za ovaj te­ro­ris­tič­ki na­pad do ju­čer ni­je pre­uzeo nit­ko. No ka­ko Is­lam­ska dr­ža­va u po­s­ljed­nje vri­je­me gu­bi sve vi­še te­ri­to­ri­ja i upo­ri­šta u Ira­ku i Si­ri­ji, nit­ko ni­je sum­njao da je upra­vo ISIL od­go­vo­ran i za ovaj pokolj. – Ve­li­ka gru­pa lju­di po­če­la je tr­ča­ti pre­ma me­ni. Že­na je vri­šta­la, a je­dan čo­vjek sru­šio se na tlo. Vi­dio sam ve­li­ku lok­vu kr­vi na kol­ni­ku. Ne­ko­li­ko dje­vo­ja­ka, ure­đe­nih za su­bot­nji iz­la­zak, tr­ča­lo je pla­ču­ći – ka­zao je je­dan tak­sist

ko­ji je ne­ko­li­ko se­kun­di na­kon na­pa­da svo­jim vo­zi­lom do­šao na most. Opi­su­je ka­ko je zav­la­dao pot­pu­ni ka­os: lju­di ko­ji su se tu za­tek­li u svo­jim auto­mo­bi­li­ma iz­la­zi­li su iz njih i tr­če­ći bje­ža­li što da­lje od mjes­ta na­pa­da. Je­dan čo­vjek ko­ji je sje­dio na te­ra­si ka­fi­ća vi­dio je na­pa­da­če ka­ko ula­ze u sam ka­fić. – Okre­nuo sam gla­vu i ugle­dao čo­vje­ka s go­le­mim no­žem u ru­ci. Uhva­ti­la me pa­ni­ka, ali bio sam to­li­ko pri­se­ban da pre­sko­čim ogra­du te­ra­se i poč­nem bez­gla­vo tr­ča­ti. Sa­krio sam se is­pod jed­nog gr­ma. Vi­dio sam mr­tvog čo­vje­ka na po­du – ka­zao je oče­vi­dac An­drew ko­ji je za­tim po­čeo tr­ča­ti niz uli­cu i vi­ka­ti lju­di­ma ko­ji su sje­di­li na te­ra­sa­ma da bje­že. Ia­ko je po­li­ci­ja u re­kord­nom ro­ku lik­vi­di­ra­la te­ro­ris­te, pa­ni­ka se nas­ta­vi­la jer nit­ko ni­je znao je li na­pad okon­čan ili na­pa­da­či još uvi­jek tr­če po če­t­vr­ti i ubi­ja­ju lju­de. Osob­lje je eva­ku­ira­lo i obliž­nje ho­te­le, a gos­ti su, ne­ki i u pi­dža­ma­ma, bez­gla­vo tr­ča­li pre­ko mos­ta u po­tra­zi za si­gur­noš­ću. Ti­je­kom no­ći gra­dom su za­vi­ja­le si­re­ne, a po­li­cij­ski he­li­kop­te­ri kru­ži­li su iz­nad če­t­vr­ti u ko­joj je doš­lo do na­pa­da. Lon­don je ju­tro do­če­kao s uli­ca­ma pu­nim do zu­ba na­oru­ža­nih po­li­ca­ja­ca, po­dru­čje na­pa­da još je uvi­jek bi­lo za­tvo­re­no i ogra­đe­no po­li­cij­skim tra­ka­ma. Pe­de­se­tak ra­nje­nih ti­je­kom no­ći pre­ve­ze­no je u pet lon­don­skih bol­ni­ca. Za li­ječ­ni­ke i me­di­cin­sko osob­lje oso­bi­to su te­ške bi­le oz­lje­de ko­je su na­pa­da­či na­ni­je­li ve­li­kim i iz­ra­zi­to oš­trim no­že­vi­ma. Ve­ći­ni onih ko­je su za­hva­ti­li no­že­vi­ma na­ni­je­li su oz­lje­de po vra­tu, gla­vi i pr­si­ma. Broj­ni oz­li­je­đe­ni s ubod­nim ra­na­ma u vr­lo su te­škom i za ži­vot opas­nom sta­nju.

Me­đu žr­tva­ma i stran­ci

Te­ško je ra­njen je i je­dan mla­di po­li­ca­jac ko­ji u tre­nut­ku na­pa­da ni­je bio na duž­nos­ti, ali se hra­bro su­prot­sta­vio te­ro­ris­ti­ma. Me­đu po­gi­nu­li­ma i ra­nje­ni­ma ima i stra­nih dr­žav­lja­na – je­dan No­vo­ze­lan­đa­nin, jed­na Aus­tral­ka, če­tve­ro Fran­cu­za, Ka­na­đa­nin. Ju­čer ni­su objav­lje­na ime­na se­dam žr­ta­va. Hr­vat­ski ve­le­pos­la­nik u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu Ivan Gr­de­šić ka­zao je ka­ko se još ne zna ima li me­đu po­gi­nu­li­ma i ra­nje­ni­ma hr­vat­skih dr­žav­lja­na, no na­gla­sio je da su u ne­pre­kid­noj ve­zi s bri­tan­skim vlas­ti­ma. Do ovo­ga na­pa­da doš­lo je sve­ga ne­ko­li­ko da­na uoči odr­ža­va­nja pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Opor­be­ni la­bu­ris­ti naj­a­vi­li su da će obus­ta­vi­ti pre­diz­bor­nu kam­pa­nju, a vla­da je obja­vi­la da će se iz­bo­ri odr­ža­ti us­pr­kos ve­li­kim si­gur­nos­nim pri­jet­nja­ma.

Do na­pa­da je doš­lo ne­ko­li­ko da­na uoči iz­bo­ra. Ve­ći­na stra­na­ka pre­ki­nu­la je kam­pa­nju

Po­li­ci­ja je od svih ko­ji su se za­tek­li na mos­tu za­tra­ži­la da s nje­ga si­đu s ru­ka­ma po­dig­nu­tim na po­ti­ljak u stra­hu da bi na mos­tu mo­glo bi­ti još te­ro­ris­ta

Me­đu ra­nje­ni­ma i po­gi­nu­li­ma ima i dos­ta stra­nih dr­žav­lja­na, ali ju­čer po­da­ci o nji­ma ni­su bi­li dos­tup­ni. Ne zna se ima li me­đu nji­ma Hr­va­ta

Spe­ci­jal­na po­li­ci­ja ju­čer je za­uze­la lon­don­ske uli­ce

Eki­pe po­li­cij­skih fo­ren­zi­ča­ra ju­čer uju­tro pom­no su pre­tra­ži­va­le mjes­to na­pa­da u po­tra­zi za bi­lo kak­vim tra­gom i do­ka­zom

Mno­gi ko­ji su se za­tek­li u zo­ni na­pa­da proš­li su neo­z­li­je­đe­ni, no na­kon sve­ga bi­li su u du­bo­kom šo­ku

Na­pad je tra­jao sa­mo osam mi­nu­ta, a po­li­ci­ja i vo­zi­la hit­ne po­mo­ći sti­gli su u re­kord­nom ro­ku

Po­li­caj­ci su se naš­li pri ru­ci svi­ma ko­ji su os­ta­li blo­ki­ra­ni u zo­ni na­pa­da. Sve njih tre­ba­lo je is­pi­ta­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.