Nig­dje vi­še ni­smo si­gur­ni

Ia­ko mno­gi ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da je na­pad vo­zi­lom znak ne­mo­ći ISIL-a, či­nje­ni­ca je da je to pos­tao naj­jef­ti­ni­ji, naj­jed­nos­tav­ni­ji i naj­us­pješ­ni­ji na­čin te­ro­ri­za­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Pi­ta­nje je je­su li ne­ke ana­li­ze na­ru­če­ne, od­nos­no je li im svr­ha sa­mo umi­ri­va­nje jav­nos­ti na­kon sve učes­ta­li­jih na­pa­da po zem­lja­ma EU Naj­no­vi­ji te­ro­ris­tič­ki na­pad kom­bi­jem u Londonu, u ko­jem je po­gi­nu­lo naj­ma­nje sed­me­ro, a ra­nje­no 48 lju­di još je je­dan do­kaz ko­li­ko je svi­jet ne­mo­ćan u bor­bi pro­tiv is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma i te­ro­riz­ma. Priz­na­li mi ili ne, is­ti­na je da je svi­jet da­nas su­očen s naj­go­rim obli­kom te­ro­riz­ma. Ni­je­dan čo­vjek da­nas ni­je si­gu­ran, ni na Sta­rom kon­ti­nen­tu, ni na Bli­skom is­to­ku, pa ni u SAD-u…

Te­ori­je ana­li­ti­ča­ra

Me­đu­tim, pi­ta­nje je ko­li­ko smo svi sprem­ni vo­di­ti bor­bu pro­tiv te­ro­riz­ma i vo­di­mo li tu bor­bu na pra­vi i adek­va­tan na­čin?! Na­kon sva­kog te­ro­ris­tič­kog na­pa­da po­ja­ve se ve­li­ki ana­li­ti­ča­ri i eks­per­ti ko­ji, umjes­to da lju­di­ma ka­žu is­ti­nu i što nas če­ka te ko­li­ko smo da­nas iz­lo­že­ni opas­nos­ti od te­ro­riz­ma, objav­lju­ju ne­ke svo­je te­ori­je iz ko­jih pro­iz­la­zi da su to zad­nji tr­za­ji te­ro­ris­ta ko­ji su to­li­ko os­lab­lje­ni i ne­moć­ni da na­pa­da­ju iz oča­ja. Pa­ra­dok­sal­no je bi­lo či­ta­ti i gle­da­ti ana­li­ze eks­pe­ra­ta na bri­tan­skim te­le­vi­zi­ja­ma na­kon te­ro­ris­tič­kog na­pa­da pred bri­tan­skim par­la­men­tom, ka­da su če­ti­ri oso­be ubi­je­ne, uklju­ču­ju­ći po­li­caj­ca i na­pa­da­ča, dok je 40-tak oso­ba oz­li­je­đe­no. I ta­da se bra­da­ti mu­ška­rac u cr­nom za­le­tio auto­mo­bi­lom u mnoš­tvo na Wes­t­mins­ter­skom mos­tu, a za­tim no­žem ubio po­li­caj­ca po­ku­ša­va­ju­ći ući u par­la­ment. Svi ti eks­per­ti ta­da su tu­ma­či­li da je ga­že­nje lju­di auto­mo­bi­lom znak da je ta te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja os­la­bje­la, da je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma te da vi­še ni­je to­li­ko opas­na jer zbog ve­li­kih mje­ra si­gur­nos­ti ko­je po­du­zi­ma­ju zem­lje po­ten­ci­jal­ne me­te te­ro­ris­tič­kih na­pa­da teroristi vi­še ne mo­gu do­ći s oruž­jem i eks­plo­zi­vom. Pri to­me ni­je poz­na­to vje­ru­ju li ti ana­li­ti­ča­ri za­is­ta u tak­ve te­ze ili su to na­ru­če­ne ana­li­ze či­ji je cilj umi­ri­va­nje jav­nos­ti. A tak­ve te­ze de­man­ti­ra­ne su na­kon sa­mo dva mje­se­ca u idu­ćem te­ro­ris­tič­kom na­pa­du u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji u Man­c­hes­te­ru te na­po­s­ljet­ku i naj­no­vi­jem te­ro­ris­tič­kom na­pa­du u Londonu.

Oz­bilj­nost si­tu­aci­je

Ma ko­li­ko ne­ki ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da na­pad auto­mo­bi­lom i ga­že­nje lju­di za­pra­vo zna­či da teroristi po­ka­zu­ju sla­bost i ne­moć, is­ti­na je da je to za njih naj­jef­ti­ni­ji, naj­jed­nos­tav­ni­ji i naj­us­pješ­ni­ji na­čin te­ro­riz­ma. To do­ka­zu­je i te­ro­ris­tič­ki na­pad u Ni­ci i na bo­žić­nom saj­mu u Ber­li­nu u ko­ji­ma su po­gi­nu­li broj­ni ne­vi­ni lju­di. Tak­ve vr­ste na­pa­da ne­mo­gu­će je spri­je­či­ti jer ka­ko mo­žeš zna­ti ko­ji će se auto­mo­bil za­le­tje­ti u pje­šač­ku zo­nu i ubi­ti lju­de!? Teroristi Is­lam­ske dr­ža­ve prak­su na­pa­da u ko­jem se ko­ris­te auto­mo­bi­li za ga­že­nje lju­di te po­tom no­že­vi za do­dat­ni na­pad pre­uze­li su od Pa­les­ti­na­ca na Za­pad­noj oba­li ko­ji i da­nas tak­ve na­pa­de iz­vo­de u Iz­ra­elu. I to una­toč svim mje­ra­ma si­gur­nos­ti ko­je je po­du­zeo Iz­ra­el, a ko­je uklju­ču­ju i di­za­nje zi­da iz­me­đu iz­ra­el­skih i pa­les­tin­skih te­ri­to­ri­ja. Kraj­nje je vri­je­me da se su­oči­mo s is­ti­nom i re­al­noš­ću te da oba­vi­jes­ti­mo jav­nost ka­ko je opas­nost od te­ro­riz­ma da­nas ve­li­ka, po­go­to­vo na­kon što je ISIL iz­gu­bio te­ri­to­ri­je u Ira­ku i Si­ri­ji. Pre­ma po­da­ci­ma za­pad­nih oba­vje­štaj­nih služ­bi, na po­dru­čju Ira­ka i Si­ri­je u re­do­vi­ma ISIL-a bo­ri se vi­še od 33.000 bo­ra­ca iz ze­ma­lja EU, biv­še Ju­gos­la­vi­je i s Kav­ka­za. Svi ti pre­ži­vje­li stra­ni bor­ci ne­sme­ta­no se vra­ća­ju u svo­je do­mi­cil­ne dr­ža­ve, ne­ki kop­nom, ne­ki mo­rem. Mo­ra­mo bi­ti svjes­ni da svi ko­ji se vra­ća­ju ima­ju is­ti cilj, nas­ta­vi­ti svo­ju bor­bu

Opas­nost od te­ro­riz­ma da­nas je ve­li­ka jer je ISIL iz­gu­bio te­ri­to­ri­je u Ira­ku i Si­ri­ji

na Ala­ho­vu pu­tu ka­ko bi za­ra­di­li dže­net (raj). Upra­vo zbog to­ga sve oba­vje­štaj­ne služ­be svi­je­ta mo­ra­ju ra­di­ti svoj po­sao i ne pod­le­ći ni­kak­vim pri­tis­ci­ma ko­ji do­la­ze od raz­nih nev­la­di­nih hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja i ak­ti­vis­ta za ljud­ska pra­va. Ovih da­na nev­la­di­ne udru­ge jav­no na­pa­da­ju SOA-u jer zbog ugro­ze na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti od­bi­ja da­ti po­li­tič­ki azil po­je­di­nim mi­gran­ti­ma. I dok nev­la­di­ne udru­ge i ak­ti­vis­ti za ljud­ska pra­va pro­zi­va­ju SOA-u za kr­še­nje ljud­skih pra­va, SOA se bri­ne za si­gur­nost gra­đa­na bez ob­zi­ra na pri­ti­ske ko­ji­ma je iz­lo­že­na. Ne­ke su eu­rop­ske zem­lje mo­ra­le pro­mi­je­ni­ti za­ko­ne i do­ves­ti ih do ru­ba kr­še­nja ljud­skih pra­va ka­ko bi za­šti­ti­le svo­je gra­đa­ne i ne­vi­ne lju­de. Mo­ra­mo shva­ti­ti oz­bilj­nost si­tu­aci­je i priz­na­ti da se da­nas vo­di rat iz­me­đu do­bra i zla.

tre­nu­tač­no se pre­ma pro­cje­na­ma za­pad­nih taj­nih služ­bi bo­ri u re­do­vi­ma ISIL-a. Ako pre­ži­ve, ne­sme­ta­no se vra­ća­ju u svo­je do­mi­cil­ne Sli­čan na­pa­da do­go­dio se i pri­je dva mje­se­ca na Wes­t­mins­ter­skom mos­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.