Dži­ha­dis­ti dro­no­vi­ma ko­se ci­vi­le

U re­du za hu­ma­ni­tar­nu po­moć po­bi­je­no je naj­a­ma­nje 600 lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet 19 - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Iz Mo­su­la je već iz­bje­glo vi­še od 700 ti­su­ća lju­di, a oni ko­ji su os­ta­li u okru­že­nom di­je­lu sta­ro­ga gra­da iz­lo­že­ni su palj­bi sa zem­lje i iz zra­ka

Stra­vič­ni pri­zo­ri do­la­ze iz gra­da Mo­su­la. Na­ime, u zrač­nim uda­ri­ma iz­vr­še­nim na lju­de ti­je­kom po­dje­le hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ći po­gi­nu­lo je 600 oso­ba, me­đu ko­ji­ma i dje­ca, dok ih je 49 ra­nje­no. Set­tae Ce­vad iz irač­ke voj­ske iz­ja­vio je da su na­pad iz­ve­li čla­no­vi ISIL-a, ali ni­je iz­nio po­je­di­nos­ti o to­me je li iz­ve­den dro­no­vi­ma ili na ne­ki dru­gi na­čin. Ka­ko je ka­zao, na­pad­nu­ti su ci­vi­li u Ri­fa­iju na za­pa­du ovog irač­kog gra­da. S dru­ge stra­ne, pre­ma tvrd­nja­ma svje­do­ka ko­ji bje­že s po­dru­čja ko­je je pod kon­tro­lom ISIL-a, uli­ce su pu­ne le­še­va. Na­ime, svje­do­ci tvr­de ka­ko su bor­ci te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve pu­ca­li na lju­de ko­ji su bje­ža­li s tog po­dru­čja. Ti­je­la vi­še de­se­ta­ka ci­vi­la ko­ji su po­ku­ša­li po­bje­ći pred dži­ha­dis­tič­kom sku­pi­nom Is­lam­ska dr­ža­va os­ta­la su u di­je­lu gra­da pod kon­tro­lom dži­ha­dis­ta ne­da­le­ko od fron­te s irač­kim oru­ža­nim sna­ga­ma.

Smrt na uli­ca­ma

Ubi­je­ni su že­ne, dje­ca i mu­škar­ci. Tor­be ci­vi­la ra­su­te su po uli­ci ko­ja vo­di od okru­ga Zan­dži­li, jed­nog od tri ko­ji su još u ru­ka­ma ISIL-a u Mo­su­lu. Irač­ka vla­da pre­uze­la je is­toč­ni Mo­sul u si­ječ­nju, a no­vi udar po­če­la 27. svib­nja ka­ko bi od ISIL-a pre­uze­la zad­nje če­t­vr­ti u ko­ji­ma je 200.000 lju­di blo­ki­ra­no u užas­nim uvje­ti­ma. Ofen­zi­va na Mo­sul po­če­la je u lis­to­pa­du uz zrač­nu pot­po­ru me­đu­na­rod­ne ko­ali­ci­je pre­dvo­đe­ne Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma, no tra­je du­lje ne­go što se pre­dvi­đa­lo. Pad Mo­su­la za­pra­vo bi zna­čio kraj “ka­li­fa­ta” u Ira­ku što ga je ISIL 2014. pro­gla­sio u di­je­lo­vi­ma Si­ri­je i Ira­ka ko­je je osvo­jio mu­nje­vi­tim ra­tom, a nje­gov li­der Abu Bakr al-Bag­h­da­di pro­gla­sio se ka­li­fom. Iz Mo­su­la je iz­bje­glo oko 700.000 lju­di, što je tre­ći­na pri­je­rat­ne po­pu­la­ci­je gra­da. Ve­lik broj kr­š­ća­na stra­dao je u gra­du Mo­su­lu od ru­ke te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve. Ia­ko je ve­li­ki dio Mo­su­la os­lo­bo­đen, ri­jet­ki irač­ki kr­š­ća­ni vra­tit će se u taj grad jer, ka­ko ka­žu, ni­ka­da u ži­vo­tu ne­će za­bo­ra­vi­ti stra­vič­ne sce­ne ko­je su pre­ži­vje­li.

Uni­šte­ne obi­te­lji

35-go­diš­nji kr­š­ća­nin To­ni ko­ji je iz­bje­gao u Bag­dad na­kon što je Mo­sul pao u ru­ke ISIL-a svje­do­čio je što su ISIL-ov­ci ra­di­li nje­go­voj obi­te­lji. Od­mah čim su doš­li ubi­li su mu oba ro­di­te­lja, a sre­ća je što on i brat ni­su bi­li u ku­ći, već kod su­sje­da. To­ni je s bra­tom us­pio iz­bje­ći u Bag­dad, a o svo­jim tri­ma ses­tra­ma ko­je su ISIL-ov­ci odve­li i si­lo­va­li ne­ma ni­kak­ve in­for­ma­ci­je.

Pri­pad­ni­ci ISIL-a pru­ža­ju žes­tok ot­por jer pad Mo­su­la zna­či kraj ka­li­fa­ta

REUTERS

Bez mi­los­ti Je­dan otac na ru­ka­ma je iz okru­že­nog di­je­la Mo­su­la iz­nio svo­ga te­ško ra­nje­nog sin­či­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.