Vu­či­ćev je pro­blem što ne­ma svo­ga Me­dve­de­va, sve mo­ra sam

Ne­ke stva­ri u Sr­bi­ji mo­že na­pra­vi­ti sa­mo Vu­čić ko­ji ima iz­nim­nu po­dr­šku gra­đa­na. Mo­že čak priz­na­ti i Ko­so­vo bez ve­ćih po­s­lje­di­ca, sma­tra sr­p­ski de­mo­krat­ski po­li­ti­čar Žar­ko Ko­rać

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vu­čić je na vri­je­me shva­tio da je u EU no­vac i ko­rist, a Ru­si­ja da­le­ko. Osim to­ga, ni­šta što je iz Mo­sk­ve doš­lo u Be­ograd ni­je bi­lo bes­plat­no

Po­la­ga­njem sve­ča­ne zak­le­tve do­ju­če­raš­nji sr­p­ski premijer Alek­san­dar Vu­čić i služ­be­no je pos­tao pred­sjed­nik Sr­bi­je. Svo­je novo rad­no mjes­to Vu­čić „za­ra­dio“je na tra­vanj­skim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma kad je u pr­vom kru­gu, u kon­ku­ren­ci­ji još de­set kan­di­da­ta, osvo­jio 55 pos­to gla­so­va. Vu­čić, ko­je­ga zo­vu no­vim „sr­p­skim vo­ždom“, a ne­ki i „umi­ve­nim čet­ni­kom“s ob­zi­rom na to da je bio je­dan od čel­ni­ka Sr­p­ske ra­di­kal­ne stran­ke (SRS), već pet go­di­na sve po­lu­ge vlas­ti u Sr­bi­ji čvr­sto dr­ži u svo­jim ru­ka­ma. Nje­go­va Sr­p­ska na­pred­na stran­ka (SNS), ko­ju je os­no­vao za­jed­no s do­ju­če­raš­njim pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je To­mis­la­vom Ni­ko­li­ćem, da­nas je do­mi­nant­na u sr­p­skom po­li­tič­kom pros­to­ru. Vu­čić i na­pred­nja­ci da­nas od­lu­ču­ju dos­lov­no o sve­mu u Sr­bi­ji, opor­ba je ra­zje­di­nje­na, go­to­vo da i ne pos­to­ji.

Ve­ća ulo­ga ne­go ov­las­ti

U nas­tup­nom pred­sjed­nič­kom go­vo­ru Vu­čić je naj­a­vio bor­bu za bo­lju i mo­der­ni­ju Sr­bi­ju, bo­lje od­no­se sa su­sje­di­ma, po­moć sr­p­skoj di­jas­po­ri, ali i naj­a­vio da­lju mo­der­ni­za­ci­ju voj­ske. Ka­ko god, već je sad vid­lji­vo da će u pet go­di­na pred­sjed­nič­kog man­da­ta Vu­čić, kao ne­pri­je­por­ni po­li­tič­ki li­der Sr­bi­je, ima­ti pu­no ve­ću ulo­gu ne­go što mu to omo­gu­ća­va­ju ov­las­ti. Ne­ki su miš­lje­nja i da je ovo vr­hu­nac nje­go­ve po­li­tič­ke ka­ri­je­re. – Za Vu­či­ća ne­ma vr­ha. On se pe­nje sve dok se jed­nog da­na ne bu­de „ok­liz­nuo“, pao i tom pri­li­kom za­do­bio „vid­lji­ve“ra­ne. Tek ta­da će nje­go­va po­li­tič­ka po­zi­ci­ja, na ko­joj god bio, do­ći u pi­ta­nje. U pri­log mu ide i či­nje­ni­ca da u Sr­bi­ji tre­nu­tač­no ne­ma oz­bilj­ni­je opor­be. Oko Vu­či­ća već ne­ko­li­ko go­di­na vla­da ego­ma­ni­ja­kal­na his­te­ri­ja, a to će­mo tek vi­dje­ti ka­da se raz­ma­še s pred­sjed­nič­ke funk­ci­je. Bo­jim se i da po­mis­lim što bi mu sve mo­glo pas­ti na pa­met – ka­že je­dan od naj­u­gled­ni­jih sr­p­skih no­vi­na­ra Mi­loš Va­sić. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, tre­nu­tač­no je naj­ve­ći Vu­či­ćev pro­blem što ne­ma svo­ga Me­dve­de­va, od­nos­no oso­bu broj 2 ta­ko da je sve na nje­mu. Us­po­re­dio ga je s Pu­ti­nom i Er­doğa­nom ka­zav­ši ka­ko su oni nje­go­vi po­li­tič­ki uzo­ri. Go­vo­re­ći o vanj­skoj po­li­ti­ci, Va­sić sma­tra da će se Sr­bi­ja u bu­duć­nos­ti nas­ta­vi­ti pri­bli­ža­va­ti EU, no sva­ka­ko će nas­to­ja­ti os­ta­ti u što bo­ljim od­no­si­ma s Ru­si­jom. – Vu­čić je na vri­je­me shva­tio da je u EU no­vac i ko­rist i da je ta­mo sla­va, dok je u is­to vri­je­me Ru­si­ja ja­ko da­le­ko. I u Mo­sk­vi su svjes­ni da se Sr­bi­ja uda­lja­va, ali ne re­agi­ra­ju sve dok Sr­bi­ja ne di­že sank­ci­je i ne pra­vi pro­ble­me. Pri to­me se ne tre­ba za­va­ra­va­ti da je bi­lo što što je do­la­zi­lo u Sr­bi­ju iz Ru­si­je do sa­da bi­lo bes­plat­no. Sve se to pla­ća – ka­že Va­sić. Do­da­je i ka­ko će bi­ti za­nim­lji­vo pra­ti­ti bu­du­ći od­nos Sr­bi­je pre­ma BiH i Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj, i to pri­je sve­ga pre­ma Mi­lo­ra­du Do­di­ku, za ko­je­ga ka­že ka­ko i u Ba­njoj Lu­ci vi­še ni­je ta­ko čvrst kao ne­ka­da. Vu­čić će se, ka­že Va­sić, i da­lje nas­ta­vi­ti pre­ma BiH po­na­ša­ti kao svo­je­vr­s­ni po­mi­ri­telj od­no­sa Sa­ra­je­va i Ba­nje Lu­ke, dok će u is­to vri­je­me moć Do­di­ka, ko­ji se na Vu­či­ća os­la­nja iz sve sna­ge, sve vi­še sla­bje­ti. Sr­p­ski po­li­ti­čar Žar­ko Ko­rać, ko­ji je jed­no vri­je­me bio i zas­tup­nik u Skup­šti­ni Sr­bi­je, ta­ko­đer je miš­lje­nja ka­ko će pet go­di­na pred­sjed­nič­kog man­da­ta Alek­san­dra Vu­či­ća bi­ti vr­lo za­nim­lji­vo. Po­zvao se pri to­me i na nje­gov nas­tup­ni pred­sjed­nič­ki go­vor u ko­jem je naj­a­vio mno­go to­ga, pa i mo­gu­će pro­mje­ne Us­ta­va. – To mo­že sva­šta zna­či­ti, a opet, zna­ju­ći da čes­to mi­je­nja miš­lje­nje, i ni­šta. Me­đu­tim, tre­ba zna­ti ka­ko ne­ke stva­ri u Sr­bi­ji mo­že na­pra­vi­ti sa­mo Vu­čić ko­ji ima iz­nim­nu po­dr­šku gra­đa­na. Vu­čić je tvr­di na­ci­ona­list, sa­mo ne­što ra­zum­ni­ji i to je či­nje­ni­ca – re­kao je Ko­rać. Do­da­je i ka­ko Vu­či­će­vu vla­da­vi­nu ka­rak­te­ri­zi­ra kon­tro­la me­di­ja, ek­s­trem­no agre­si­van go­vor pro­tiv opor­be, ali i u is­to vri­je­me ve­li­ka po­dr­ška, i to bez za­dr­ške, Za­pa­da i Nje­mač­ke. – Ti­je­kom ovih pet go­di­na ot­ka­ko je na raz­ne na­či­ne na če­lu Sr­bi­je Vu­čić je či­nio niz gre­ša­ka, ali iz­os­ta­je bi­lo kak­va kri­ti­ka iz Bruxel­le­sa ili Ber­li­na. Nji­ma tre­ba jak čo­vjek ov­dje ko­ji će oba­vi­ti po­sao ko­ji osi­gu­ra­va sta­bil­nost pri če­mu stra­da­ju de­mo­krat­ski prin­ci­pi što ni­ka­ko ni­je do­bro – re­kao je Ko­rać.

De­mo­kra­ta se lju­di ne bo­je

Vra­tiv­ši se na vri­je­me ka­da je Sr­bi­ju vo­dio Zo­ran Đin­đić, Ko­rać ka­že da bi da­nas u Sr­bi­ji bi­li žes­to­ki pro­s­vje­di na uli­ca­ma i osu­de iz EU ka­da bi bi­lo ko­ja de­mo­krat­ska vlast ra­di­la na na­čin ka­ko to ra­di Vu­čić. Pod­sje­tio je ka­ko je u to vri­je­me bi­lo vi­še pro­s­vje­da, dok su da­naš­nji ne­za­pa­že­ni i go­to­vo da ih ne­ma. – Na­ma su iz EU i Wa­shin­g­to­na i naj­be­zaz­le­ni­je stva­ri gle­da­li kroz po­ve­ća­lo, kao da smo ure­đe­na de­mo­kra­ci­ja po­put Šved­ske, a ne da smo nas­li­je­di­li ra­zo­re­nu zem­lju, i to od Mi­lo­še­vi­ća uz ko­je­ga je bio i Vu­čić. Pri to­me smo u ni­zu ins­ti­tu­ci­ja za­tek­li raz­ne rat­ne zlo­čin­ce, ali sve­jed­no smo bi­li stal­no pod uda­rom kri­ti­ka za raz­li­ku od Sr­bi­je da­nas. Me­đu­tim, mi smo de­mo­kra­ti i nas se lju­di ne bo­je – re­kao je Ko­rać. Miš­lje­nja je i ka­ko će sa­da od­no­si Hr­vat­ske i Sr­bi­je, ka­da su na vlas­ti u Sr­bi­ji SNS, a u Hr­vat­skoj HDZ, bi­ti bo­lji i kva­li­tet­ni­ji. Objaš­nja­va to či­nje­ni­com što su u Sr­bi­ji na vlas­ti na­ci­ona­lis­ti, a u Hr­vat­skoj stran­ka des­nog cen­tra s ja­kim des­nim kri­lom. Ipak, uz sve to po­seb­no će se gle­da­ti na pi­ta­nje Ko­so­va i ka­ko će taj go­ru­ći pro­blem Sr­bi­je bi­ti ri­je­šen. – Da­le­ko smo mi od priz­na­nja Ko­so­va ia­ko je­di­no Vu­čić ima auto­ri­tet da to na­pra­vi bez ne­kih ve­ćih po­s­lje­di­ca. Me­đu­tim, mis­lim ka­ko uop­će ne­ma naz­na­ka da o to­me raz­miš­lja. Is­to ta­ko ni ne­ka­kav po­vra­tak Ko­so­va u us­tav­no­pra­vi po­re­dak Sr­bi­je ne do­la­zi u ob­zir i to je, vje­ru­jem, svi­ma jas­no, pa i sa­mo­me Vu­či­ću. On će to glas­no re­ći ka­da bu­de že­lio to ka­za­ti – za­klju­čio je Ko­rać.

Bruxel­le­su on tre­ba ra­di sta­bil­nos­ti i ni­je ih bri­ga što pri­tom stra­da­va­ju de­mo­krat­ski prin­ci­pi Na­ma de­mo­kra­ti­ma sve su za­mje­ra­li kao da smo u Šved­skoj, a ne u zem­lji na­kon Mi­lo­še­vi­ća

DPA/PIXSELL

Mer­kel je svjes­na da sa­mo Vu­čić mo­že bez pro­s­vje­da odves­ti Sr­bi­ju u EU

REUTERS

I Vu­či­ću je jas­no da ne­ma po­vrat­ka Ko­so­va u us­tav­no­prav­ni po­re­dak Sr­bi­je

DAVOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Sr­p­ski ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju za­top­lja­va­nje hr­vat­sko-sr­p­skih od­no­sa

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

Do­dik u Ba­njoj Lu­ci sla­bi i Vu­čić, ko­ji mu ni­je sklon, to­ga je svjes­tan

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

I tru­ba­či su za­tru­bi­li u čast po­bje­de no­vog vo­žda Alek­san­dra Vu­či­ča u pr­vom kru­gu pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u Sr­bi­ji

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

Oko Vu­či­ća već go­di­na­ma vla­da ego­ma­ni­ja­kal­na his­te­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.