Do slje­de­ćeg lje­ta bit će­mo če­t­vr­ta ban­ka na tr­ži­štu

Pred­sjed­nik upra­ve Split­ske ban­ke Sla­ven Ce­lić o in­te­gra­cij­skom pro­ce­su s ma­đar­skom s OTP ban­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet 23 - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Od­no­si ve­za­ni uz Inu ni­kad se ni­su re­flek­ti­ra­li na ban­ku ia­ko ih po­ve­zu­je Sán­dor Csányi, čel­nik OTP-a vi­so­ko po­zi­ci­oni­ran i u MOL-u va­len­ti­na.wi­es­ner.mi­jic@ve­cer­nji.net Split­ska ban­ka če­t­vr­ti je put pro­mi­je­ni­la vlas­ni­ka i do lje­ta 2018. oče­ku­je je in­te­gra­ci­ja s OTP-om. Što će ona do­ni­je­ti, go­vo­ri pred­sjed­nik upra­ve Sla­ven Ce­lić ko­ji je do­sad bio član upra­ve OTP ban­ke.

Je­su li naj­važ­ni­je stva­ri već de­fi­ni­ra­ne: bu­du­ći me­nadž­ment, vi­šak za­pos­le­ni­ka, sje­di­šte, ime?

Na­kon što in­te­gra­ci­ja za­vr­ši, fi­nan­cij­sko tr­ži­šte u Hr­vat­skoj do­bi­va ja­kog igra­ča, če­t­vr­tu ban­ku na tr­ži­štu s vi­še od 10 pos­to udje­la. Upra­vo zbog te či­nje­ni­ce ni­jed­na od ovih od­lu­ka ni­je do­ne­se­na una­pri­jed, već će ih de­fi­ni­ra­ti in­te­gra­cij­ski pro­ces. Pos­ta­vi­li smo se­bi am­bi­ci­ozan plan da već u lje­to 2018. funk­ci­oni­ra­mo kao je­dins­tve­ni en­ti­tet. Ban­ka ko­ja nas­ta­ne imat će svo­ju or­ga­ni­za­ci­ju, dak­le ne­ma ko­pi­ra­nja pos­to­je­ćih or­ga­ni­za­cij­skih struk­tu­ra, već mo­ra­mo stvo­ri­ti no­vi su­bjekt ko­ji će na naj­pro­duk­tiv­ni­ji na­čin obav­lja­ti svo­ju ulo­gu. U pro­ces su uklju­če­ne i eta­bli­ra­ne kon­zul­tant­ske ku­će jer nam je že­lja da u no­voj or­ga­ni­za­ci­ji i me­nadž­men­tu ra­de naj­bo­lji lju­di iz obje ban­ke. No­va or­ga­ni­za­ci­ja će de­fi­ni­ra­ti i broj za­pos­le­ni­ka po­treb­nih za op­ti­mal­no funk­ci­oni­ra­nje. Što se ti­če ime­na, ni tu od­lu­ku ni­smo do­ni­je­li na­pre­čac, već usko­ro pla­ni­ra­mo za­po­če­ti s op­sež­nim is­tra­ži­va­njem tr­ži­šta či­ji re­zul­ta­ti će bi­ti te­melj za od­lu­ku. Sje­di­šte je ta­ko­đer još otvo­re- no pi­ta­nje, ali sma­tram da to i ni­je naj­bit­ni­ja stvar. OTP ban­ka, ia­ko sa sje­di­štem u Za­dru, funk­ci­oni­ra na na­čin da su raz­li­či­te funk­ci­je ras­po­re­đe­ne po gra­do­vi­ma gdje su bi­la sje­di­šta ma­njih ba­na­ka či­jim je spa­ja­njem nas­ta­la.

Ho­će li bi­ti ve­ćih ot­pu­šta­nja i je­su li “re­zer­vi­ra­na” sa­mo za Split­sku ban­ku?

U obje je ban­ke oko 2500 dje­lat­ni­ka. Ko­li­ko će toč­no ima­ti in­te­gri­ra­na ban­ka u ovom tre­nut­ku ne zna­mo, ali smo svjes­ni či­nje­ni­ce da će do­ći do ra­ci­ona­li­za­ci­je – i bro­ja pos­lov­ni­ca i za­pos­le­ni­ka. OTP gru­pa po­djed­na­ko gle­da na sve za­pos­le­ni­ke i tu ne­ma ni­kak­ve raz­li­ke s ob­zi­rom na to iz ko­je ban­ke do­la­ze, is­klju­či­vo će se vo­di­ti ra­ču­na o kva­li­te­ti ko­ju nu­de. Uz pri­rod­ni od­ljev ko­ji oče­ku­je­mo u obje ban­ke, pri­mi­je­nit će­mo sus­tav zbri­nja­va­nja ko­ji će bi­ti sti­mu­la­ti­van i po­volj­ni­ji od tr­žiš­nih pro­sje­ka.

Ko­ris­ti li kon­ku­ren­ci­ja ovo vri­je­me u ko­jem su mno­gi bu­du­ći de­ta­lji pos­lo­va­nja još ne­poz­na­ti za ak­vi­ri­ra­nje va­ših za­pos­le­ni­ka ili kli­je­na­ta?

Na tr­ži­štu ko­je je ova­ko vi­so­ko kon­ku­rent­no kon­ku­ren­ci­ja ni­ka­da ne mi­ru­je! Ta­ko ne mi­ru­je­mo ni mi nu­de­ći kli­jen­ti­ma ino­va­tiv­ne pro­izvo­de po kon­ku­rent­nim ci­je­na­ma. Što se ti­če dje­lat­ni­ka, odre­đe­na fluk­tu­aci­ja je uvi­jek pri­sut­na, ali ni­šta što bi odu­da­ra­lo od uobi­ča­je­no­ga.

Već ste kre­nu­li u vi­zu­al­no re­bren­di­ra­nje pos­lov­ni­ca i ban­ko­ma­ta, cr­ve­na i cr­na pos­ta­le su ze­le­na.

Mo­ra­mo, ako ho­će­mo da se sve oba­vi u pla­ni­ra­nom ro­ku. Do sre­di­ne lje­ta pla­ni­ra­mo za­vr­ši­ti pro­ces pro­mje­ne lo­go­ti­pa i oz­na­ka. Kli­jen­te je ne­dav­no do­če­ka­la i pr­va po­zi­tiv­na pro­mje­na – mo­gu po­di­za­ti no­vac na ban­ko­ma­ti­ma obje ban­ke bez nak­na­de, a i pri­je služ­be­ne ku­po­pro­da­je mo­glo se pri­mi­je­ti­ti da su, re­ci­mo, ka­ma­te za ve­li­ki broj kre­di­ta us­kla­đe­ne... Što kli­jen­ti mo­gu da­lje oče­ki­va­ti po tom pi­ta­nju? Spa­ja­njem Split­ske i OTP ban­ke stvo­rit će se je­dan od naj­z­na­čaj­ni­jih igra­ča na tr­ži­štu, s iz­ra­že­nim po­ten­ci­ja­li­ma za dalj­nji rast. U tak­vim okol­nos­ti­ma oče­ku­jem do­dat­no ja­ča­nje kon­ku­ren­ci­je od če­ga će kli­jen­ti za­si­gur­no pro­fi­ti­ra­ti kroz po­nu­du bo­ljih i kva­li­tet­ni­jih pro­izvo­da i us­lu­ga po atrak­tiv­ni­jim ci­je­na­ma.

Ka­ko gle­da­te na pri­jed­log gu­ver­ne­ra o “fik­si­ra­nju” ka­ma­te va­ri­ja­bil­nih kre­di­ta?

Ta­kav pri­jed­log tre­ba gle­da­ti u kon­tek­s­tu či­nje­ni­ce da su tre­nu­tač­no ka­mat­ne sto­pe na europ­skim fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma na re­kord­no ni­skim ra­zi­na­ma. Ia­ko za sa­da ne vi­di­mo re­al­ni ri­zik od (pre)br­zog i (pre)na­glog po­ve­ća­nja re­fe­rent­nih ka­mat­nih sto­pa, či­nje­ni­ca je da će se mo­ne­tar­na po­li­ti­ka unu­tar euro­zo­ne mo­ra­ti “nor­ma­li­zi­ra­ti” u do­gled­no vri­je­me. Bez ob­zi­ra na oče­ki­va­nja o pos­tup­nom ras­tu re­fe­rent­nih ka­mat­nih sto­pa, va­lja uze­ti u ob­zir i či­nje­ni­cu da se oče­ku­je sma­nje­nje pre­mi­je ri­zi­ka za Hr­vat­sku zbog oče­ki­va­nog po­bolj­ša­nja kre­dit­nog rej­tin­ga, a po­go­to­vo u slu­ča­ju re­ali­za­ci­je pla­no­va o pri­hva­ća­nju eura u sred­njo­roč­nom raz­dob­lju. Na­rav­no, ma­nja ri­zič­nost u ko­nač­ni­ci zna­či i ni­že ka­mat­ne sto­pe.

Kom­pli­ci­ra­ni od­no­si Ma­đar­ske i Hr­vat­ske, ve­za­ni po­naj­pri­je uz Inu, op­te­re­ću­ju na ne­ki na­čin i ovu tran­sak­ci­ju, s ob­zi­rom na to da je Sán­dor Csányi, čel­nik OTP-a, vi­so­ko po­zi­ci­oni­ran i u MOL-u.

Ne­ka­ko su me­đu su­sje­di­ma i u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu od­no­si uvi­jek naj­kom­pli­ci­ra­ni­ji, mo­gli bi­smo se na­ša­li­ti. Oz­bilj­no, mi u na­šem pos­lo­va­nju ni­smo ni­ka­da osje­ti­li na hr­vat­skom tr­ži­štu bi­lo kak­vu pre­pre­ku ili op­te­re­će­nje ve­za­no za ovu te­mu. Uos­ta­lom to su odvo­je­ni pos­lov­ni su­bjek­ti i ja sam mo­gu ko­men­ti­ra­ti i od­go­va­ra­ti is­klju­či­vo o fir­mi u ko­joj ra­dim, a to je ban­ka.

Za­ni­ma­ju li OTP no­ve ak­vi­zi­ci­je na tr­ži­štu?

Ka­da je OTP gru­pa uš­la na hr­vat­sko tr­ži­šte, upra­vo je gos­po­din Csányi i is­tak­nuo am­bi­ci­je da osvo­ji naj­ma­nje 10 pos­to udje­la. Ta­kav skok sa­mos­tal­nim ras­tom u ovim tr­žiš­nim uvje­ti­ma ni­je bio mo­guć… Sa­da smo na vi­še od 10 pos­to i na­rav­no da nam je že­lja dalj­nji rast, ali po­naj­pri­je smo kon­cen­tri­ra­ni na or­gan­ski rast no­ve ban­ke ko­ju stva­ra­mo.

Že­lja nam je da u no­voj or­ga­ni­za­ci­ji i me­nadž­men­tu ra­de naj­bo­lji lju­di iz obje ban­ke Kon­cen­tri­ra­ni smo na or­gan­ski rast no­ve ban­ke ko­ju stva­ra­mo. Sa­da smo na vi­še od 10 pos­to

Sla­ven Ce­lić naj­av­lju­je po­nu­du bo­ljih i kva­li­tet­ni­jih pro­izvo­da i us­lu­ga po atrak­tiv­ni­jim ci­je­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.