Dok car Aki­hi­to pri­pre­ma ab­di­ka­ci­ju, gos­po­dar­stvo ras­te

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 25 - (pd)

I dok se ja­pan­ski car Aki­hi­to (83) zbog zdrav­s­tve­nih te­ško­ća pri­pre­ma za ab­di­ka­ci­ju kra­jem 2018., gos­po­dar­stvo Zem­lje Iz­la­ze­ćeg Sun­ca do­ži­vje­lo je u pr­vom kvar­ta­lu 2017. bla­gi po­rast od 0,6 pos­to u od­no­su na zad­nji lanj­ski, pa je i rast na go­diš­njoj ra­zi­ni re­vi­di­ran na 2,4 pos­to. – Ka­pi­tal­na po­troš­nja ras­la je 0,5 pos­to, bo­lje od pro­ci­je­nje­nih 0,2, a to­me je po­mo­gao opo­ra­vak svjet­ske eko­no­mi­je i ve­ća po­traž­nja za ja­pan­skim pro­izvo­di­ma, o či­jim iz­no­si­ma ovi­si i iz­voz­no ori­jen­ti­ra­ni smjer pos­lo­va­nja ja­pan­ske eko­no­mi­je – ka­že Ta­ke­shi Mi­na­mi, glav­ni eko­no­mist is­tra­ži­vač­kog ins­ti­tu­ta No­rin­c­hu­kin. Vje­ru­je se da će ras­ti i za­sad oprez­ni­ja do­ma­ća po­troš­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.