STVARA LI SE UPRA­VO NO­VI POTEMKINOVSKI LANAC KNJIŽARA

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 25 -

Da li da­nas u Hr­vat­skoj iko­ga za­ni­ma što će bi­ti s ma­njim i sred­njim iz­da­va­či­ma ko­ji su zbog kra­ha 30-ak Al­go­rit­mo­vih knjižara os­ta­li bez znat­nih nov­ča­nih sred­sta­va? Ima ta­ko iz­da­va­ča ko­ji­ma Al­go­ri­tam MK du­gu­je i po po­la mi­li­ju­na ku­na. A ne­ki su od nak­lad­ni­ka u tom lan­cu, zbog ni­za okol­nos­ti, pro­da­va­li se­dam­de­set do osam­de­set pos­to pro­da­je knji­ga. Is­ti­na, ima i onih nak­lad­ni­ka ko­ji su se u Al­go­ri­tam MK-u (kao i u ne­kim dru­gim ma­njim knji­žar­skim sus­ta­vi­ma) opek­li jed­nom, pa su po­vuk­li sve svo­je knji­ge i pro­da­va­li ih na sve mo­gu­će al­ter­na­tiv­ne na­či­ne, pa sa­da ne­ma­ju ni­ti ku­ne gu­bit­ka. Oprez je ipak maj­ka mu­dros­ti. No, da li se it­ko pi­ta, ka­ko je mo­gu­će da tvrt­ka Al­go­ri­tam MK ko­ja je, zbog ni­za okol­nos­ti, ne ta­ko dav­no i eks­pres­no, kao da je tje­ra­ju sa­mi đav­li, pre­uze­la i knji­ža­re Pro­fi­la i Mo­za­ik knji­ge naj­am pla­ća­la enor­m­nim ci­fra­ma kak­ve ne bi iz­dr­ža­le ni­ti mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je ko­je pro­da­ju par­fe­me i di­zaj­ni­ra­nu odje­ću te sa­to­ve kak­ve po­nos­no no­se hr­vat­ski pre­mi­je­ri i mi­nis­tri fi­nan­ci­ja? U ku­lo­ari­ma se ta­ko spo­mi­nje da je naj­am­ni­na za je­dan do­is­ta atrak­tiv­ni pros­tor u sa­mom sre­di­štu Za­gre­ba pla­ćan čak 150.000 ku­na mje­seč­no!? Pa po či­jim su to iz­da­vač­kim i autor­skim gr­ba­ča­ma mo­ra­li pro­la­zi­ti tak­vi ho­li­vud­ski naj­mo­vi? Pi­ta li se it­ko, ka­ko je to mo­gu­će da da­nas, u vri­je­me ka­da je Al­go­ri­tam MK, ka­ko se či­ni, pos­tao proš­lost (na­rav­no, to se ne od­no­si na tvrt­ku Al­go­ri­tam kao iz­da­va­ča ko­ja nas­tav­lja pos­lo­va­ti) i ka­da je hr­vat­ska po­dos­ta ra­zje­di­nje­na iz­da­vač­ka bran­ša os­ta­la bez naj­ma­nje tri­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na ko­je su otiš­le u dim, po­ten­ci­jal­ni pre­uzi­ma­či Al­go­rit­mo­vih do­sa­daš­njih knjižara u svo­je­vr­s­noj po­hlep­noj li­ci­ta­ci­ji još na­bi­ja­ju ci­je­ne naj­ma? Ho­će li to stvo­ri­ti no­vi odr­ži­vi hr­vat­ski dis­tri­bu­cij­ski lanac knji­ga? Ko­ji će promp­t­no pla­ća­ti svo­je du­go­ve? Ili svje­do­či­mo tra­si­ra­nju još jed­nog po­tem­ki­nov­skog lan­ca knjižara ko­ji se stvara na nez­dra­vim te­me­lji­ma i po uzo­ru na po­sr­nu­log di­va i ko­ji će u cr­no za­vi­ti još os­tat­ke os­ta­ta­ka hr­vat­skih ma­njih i sred­njih iz­da­va­ča ko­ji ne­ma­ju prak­su da im po­je­di­ne grad­ske upra­ve ot­kup­lju­ju udž­be­ni­ke bez za mi­li­ju­ne ku­na i to iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga što u svo­jim iz­da­vač­kim pro­gra­mi­ma ne­ma­ju udž­be­ni­ke? Iz­da­va­či­ma ovih da­na još uvi­jek na raz­li­či­te na­či­ne sti­žu po­ru­ke da si po­ku­pe svo­je knji­ge iz knjižara Al­go­ri­tam MK ka­ko zna­ju i umi­ju. I da pri­tom do­ne­su svo­je ku­ti­je u ko­je će tr­pa­ti svo­je knji­ge. A ku­da će sa svim tim knji­ga­ma? Do­dat­no op­te­re­će­ni ne­na­pla­će­nim po­tra­ži­va­nji­ma? Sa svo­jim dos­pje­lim du­go­vi­ma auto­ri­ma, pre­vo­di­te­lji­ma, ti­ska­ri­ma, gra­fi­ča­ri­ma, ured­ni­ci­ma, ne­za­sit­noj dr­ža­vi… U ne­ki no­vi lanac o ko­jem ne zna­ju ni­šta ili zna­ju vr­lo ma­lo? U ne­ke no­ve rad­ne po­bje­de u knji­ža­re či­ji naj­mo­vi po če­tvor­nom me­tru iz­no­se če­tr­na­est, pet­na­est eura? Ili u re­za­li­šte knji­ga? U sta­ri pa­pir? Ili u peć, da ni­je po­če­lo ovo lje­to ko­je će, či­ni se, bi­ti pak­le­no.

Ti­su­će ple­sa­ča, glaz­be­ni­ka i umjet­ni­ka i oko mi­li­jun lju­di iz ci­je­log svi­je­ta su­dje­lo­va­lo je na tra­di­ci­onal­nom kar­ne­va­lu kul­tu­ra u Ber­li­nu. Ve­li­ka za­vr­š­ni­ca kao i uvi­jek bi­la je na Du­ho­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.