Dje­ci tre­ba­ju paž­nja i uvje­ti za uče­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 25 - An­ki­ca Ben­ček uči­te­lji­ca u mi­ro­vi­ni iz Za­gre­ba

Na­šoj dje­ci ni­su pru­že­ni nuž­ni uvje­ti za uče­nje, rast, ra­zvoj i stva­ra­nje. Pri­je sve­ga tre­ba im paž­nja, a ne sil­na ba­ha­tost, ne­poz­na­va­nje ma­te­ri­je, upit­na struč­nost, ne­gi­ra­nje sve­ga do­brog “par­tij­ski” sum­nji­vog i lu­pe­ta­nje o sret­noj i ra­dos­noj dje­ci u na­šim ško­la­ma. U mno­gim ško­la­ma i raz­re­di­ma je­di­ni iz­vor zna­nja su uči­telj, plo­ča i kre­da. Is­ti­na, do­bri i pra­vi uči­te­lji, ču­da stva­ra­ju, ali ni­je vi­še vri­je­me sa­mo za to. Uči­telj (pro­fe­sor) uvi­jek će bi­ti naj­bit­ni­ji či­ni­telj u od­go­ju i obra­zo­va­nju dje­te­ta, na sva­kom stup­nju, po ver­ti­ka­li i ho­ri­zon­ta­li. Bez na­ci­onal­ne re­for­me mno­gi uči­te­lji, u svo­jem raz­re­du, pro­vo­de svo­ju ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, jer se že­le pri­la­go­di­ti vre­me­nu, pros­to­ru i po­tre­bi uče­ni­ka. Sto­ga bi za te i tak­ve uči­te­lje tre­ba­lo ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja i po­što­va­nja, a ne se s nji­ma spr­da­ti ako ne zna­ju što je me­ta­kog­ni­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.