MAJ­STO­RI ZA TE­RAN, ULJE, PEKU I PR­ŠUT

“Pos­la je pu­no i vre­me­na ne­ma ni za go­diš­nji ni za bo­lo­va­nje. Ako se za­us­ta­vi­mo, bo­ji­mo se da će sve sta­ti”, ka­že Fran­co De­ško­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Fran­co je glav­ni u pro­izvod­nji vi­na, ali kao i os­ta­li u obi­te­lji – pri­hva­ća se i svih dru­gih pos­lo­va De­ško­vi­će­vi ima­ju dva­de­set kra­va i de­se­tak te­la­ca. Uz­ga­ja­ju i svi­nje i ko­ko­ši, a hra­nu za ži­vo­ti­nje sa­mi pro­izvo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.