Kar­ci­no­mi ko­že naj­ve­ća pri­jet­nja za sta­nov­ni­ke na­ših oto­ka

Zbog po­lo­ža­ja, ve­li­kog bro­ja sun­ča­nih da­na te za­ni­ma­nja na otvo­re­nom, me­đu oto­ča­ni­ma se čes­to ot­kri­va­ju kar­ci­no­mi ko­že

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ana Abra­ham­sberg

U sklo­pu ak­ci­je “Dje­luj sa­da” der­ma­to­lo­ški su pre­gle­da­na 1084 Za­grep­ča­ni­na. Ot­kri­ve­no je 14 me­la­no­ma i 130 dru­gih kar­ci­no­ma ko­že ana.abra­ham­sberg@ve­cer­nji.net Vje­ro­jat­no ni­šta ne za­da­je tak­ve gla­vo­bo­lje der­ma­to­lo­zi­ma kao kad lje­ti, za naj­ve­ćeg sun­ca, vi­de pla­že pre­pu­ne i mla­dih i sta­rih želj­nih tam­nog te­na. I ko­li­ko god se bo­re pro­tiv sun­ča­nja, za­la­žu za re­do­vi­tu za­šti­tu od sun­ca i skri­va­nje u du­bo­kom hla­du do ba­rem 16 sa­ti po­pod­ne, tren­do­vi­ma te sta­tis­ti­ka­ma i da­lje ni­su za­do­volj­ni! – Pre­ma po­da­ci­ma Re­gis­tra za rak Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, u 2014. go­di­ni re­gis­tri­ra­no je 587 no­vo­obo­lje­lih od me­la­no­ma te se pro­sječ­no ot­kri­je 13,7 obo­lje­lih na 100.000 sta­nov­ni­ka. Ovaj iz­nim­no bi­olo­ški po­ten­tan tu­mor bi­lje­ži zna­tan po­rast u in­ci­den­ci­ji u po­s­ljed­njih 30 go­di­na, čak 149% za mu­škar­ce i 130 % za že­ne – upo­zo­ra­va prof. dr. sc. Mir­na Ši­tum, pro­čel­ni­ca Grad­skog ure­da za zdrav­s­tvo Gra­da Za­gre­ba, pred­stoj­ni­ca Kli­ni­ke za kož­ne i spol­ne bo­les­ti KBC-a „Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce” i vo­di­te­lji­ca Re­fe­rent­nog cen­tra za me­la­nom MZRH.

Ni­smo svjes­ni opas­nos­ti

Na­po­mi­nje da po­rast bro­ja obo­lje­lih ima si­gur­no ve­ze s kli­mat­skim pro­mje­na­ma, ali i s tren­dom pre­pla­nu­los­ti te po­ve­ća­nim bro­jem od­la­za­ka u so­la­rij. – Lju­di vr­lo čes­to ne slu­ša­ju sa­vje­te struč­nja­ka i sma­tra­ju da se bo­lest do­ga­đa ne­ko­me dru­go­me, no va­lja bi­ti svjes­tan opas­nos­ti i po­na­ša­ti se od­go­vor­no – is­ti­če prof. Ši­tum te do­da­je ka­ko broj gra­đa­na obo­lje­lih od zlo­ćud­nih tu­mo­ra ko­že, na­po­se me­la­no­ma, iz­a­zi­va ve­li­ku za­bri­nu­tost i svje­do­či da una­toč tru­du i jav­noz­drav­s­tve­nim ak­ci­ja­ma, po­put one “Dje­luj sa­da”, gra­đa­ni ne vo­de bri­gu o zdrav­lju ko­že i ne shva­ća­ju oz­bilj­no upo­zo­re­nja o po­tre­bi za fo­to­pro­tek­tiv­nim

Pri­dr­ža­vaj­te se sa­vje­ta struč­nja­ka kad je u pi­ta­nju iz­la­ga­nje ko­že sun­cu jer ko­ža pam­ti sve

po­na­ša­njem. Ka­da je ri­ječ o kar­ci­no­mi­ma ko­že, naj­u­gro­že­ni­ji su na­ši oto­ča­ni, dok je u Eu­ro­pi naj­ve­ći broj obo­lje­lih od me­la­no­ma u skan­di­nav­skim zem­lja­ma i u Švi­car­skoj. – S ob­zi­rom na zem­ljo­pis­ni po­lo­žaj na­ših oto­ka i ve­lik broj sun­ča­nih da­na, s ob­zi­rom na za­ni­ma­nja ko­ji­ma se oto­ča­ni ba­ve, s ob­zi­rom na to da su im ho­bi­ji ve­za­ni za otvo­ren i sun­cu iz­lo­žen ži­vot­ni pros­tor, sa­svim je lo­gič­no oče­ki­va­ti ve­ći broj obo­lje­lih od kar­ci­no­ma ko­že ko­ji nas­ta­je baš kao po­s­lje­di­ca ku­mu­la­tiv­nog, du­go­go­diš­njeg i cje­lo­ži­vot­nog iz­la­ga­nja UV zra­če­nju. Ta­ko­đer je za oče­ki­va­ti da će odre­đe­ni obli­ci me­la­no­ma, kao što je len­ti­go ma­lig­na me­la­nom, bi­ti češ­ći u otoč­nog sta­nov­niš­tva – na­gla­ša­va prof. Ši­tum te do­da­je da se os­ta­li češ­ći obli­ci me­la­no­ma naj­češ­će di­jag­nos­ti­ci­ra­ju u oso­ba ko­je se po­vre­me­no i na­glo iz­la­žu sun­cu, a ve­ći­nom ima­ju svi­je­tlu ko­žu (spo­me­nu­ti Skan­di­nav­ci).

Oba­vez­no na pre­gle­de!

Po­tak­nu­ti či­nje­ni­ca­ma o po­seb­noj ugro­že­nos­ti sta­nov­ni­ka na na­šim sred­njo­dal­ma­tin­skim oto­ci­ma, ove će se go­di­ne tra­di­ci­onal­na jav­noz­drav­s­tve­na pre­ven­tiv­na ak­ci­ja bor­be pro­tiv zlo­ćud­nih tu­mo­ra ko­že, „Eu­ro­me­la­no­ma dan“, pro­ves­ti i na oto­ku Vi­su. Od 9. do 10. lip­nja u am­bu­lan­ta­ma Do­ma zdrav­lja u Vi­su i u Ko­mi­ži 21 der­ma­to­log bes­plat­no će pre­gle­da­va­ti sta­nov­ni­ke. – Ako je oso­ba u dje­tinj­stvu ima­la opek­li­ne od sun­ca, oso­bi­to one pra­će­ne po­ja­vom mje­hu­ra, ti­su­ću je pu­ta u ve­ćem ri­zi­ku u zre­li­joj ži­vot­noj do­bi obo­lje­ti od me­la­no­ma. Ko­ža ima go­to­vo ne­iz­bri­si­vo pam­će­nje i kroz go­di­ne na­go­mi­la­va ošte­će­nja sta­ni­ca pro­uz­ro­če­na UV zra­ka­ma. Sta­ni­ce ko­že ima­ju ogra­ni­če­nu mo­guć­nost po­pra­va­ka tak­vih ošte­će­nja, ali sa­mo do odre­đe­nog stup­nja ošte­će­nja. Ovaj je pro­ces od­go­vo­ran za pre­ra­no sta­re­nje ko­že, tzv. fo­tos­ta­re­nje, ali mo­že do­ves­ti i do zlo­ćud­ne pre­obraz­be sta­ni­ca u ko­ži te po­s­lje­dič­no stva­ra­nja zlo­ćud­nih tu­mo­ra ko­že – za­klju­ču­je prof. Ši­tum te još jed­nom po­zi­va sve gra­đa­ne da re­do­vi­to pre­gle­da­va­ju ko­žu.

MIR­NA ŠI­TUM,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.