‘Ve­li­ki sam gur­man, a ri­bu je­dem naj­ma­nje dva pu­ta tjed­no’

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Ne­ve­na Ren­de­li priz­na­je da je ne­ka­da mo­gla funk­ci­oni­ra­ti sa sa­mo šest sa­ti sna... Sa­da spa­va vi­še, a tru­di se ima­ti i po­pod­nev­ni od­mor Ma­ri­ja Stun­ko­vić Ve­li­ka je lju­bi­te­lji­ca tr­ča­nja, što je sta­ri­ja, ima vi­še zdra­vih na­vi­ka, a u trud­no­ći po­seb­no pa­zi na pre­hra­nu i zdrav­lje ko­že. Li­je­pa vo­di­te­lji­ca Ne­ve­na Ren­de­li tre­nu­tač­no se pu­no od­ma­ra i ču­va trud­no­ću, a ot­kri­la nam je i ko­je još zdra­ve na­vi­ke sva­kod­nev­no pro­vo­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.