4.

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

I pri­je trud­no­će bi­la sam stras­tve­na tr­ka­či­ca pa sam tjed­no zna­la pre­tr­ča­ti i do 30 ki­lo­me­ta­ra, ali ot­kad sam trud­na, ipak sam mo­ra­la sma­nji­ti tem­po. Do 5. mje­se­ca trud­no­će re­do­vi­to sam vjež­ba­la, sad na pra­gu 8. mje­se­ca sve ma­nje i ma­nje. Tr­ča­nje je po me­ni naj­z­dra­vi­ji sport, odvi­ja se na svje­žem zra­ku, a do­no­si tak­ve po­zi­tiv­ne pro­mje­ne ras­po­lo­že­nja da se stvar­no is­pla­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.