3.

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Kao i s do­ruč­kom, vo­di ni­sam pri­da­va­la pre­vi­še važ­nos­ti, no s vre­me­nom je to kre­nu­lo zbog be­auty sa­vje­ta, a pre­tvo­ri­lo se u zdrav­s­tve­ne raz­lo­ge. Sva­ki dan po­pi­jem naj­ma­nje osam ča­ša. Vo­da je do­bra za sve, za ci­je­li or­ga­ni­zam, ce­lu­lit, ko­žu i čiš­će­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.