Start fes­ti­va­la na tra­gu es­te­ti­ke Ti­ma Bur­to­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura 33 - (br)

Bi­zar­nom ope­re­tom “Pe­ter Ku­šter” Slo­ven­skog na­rod­nog gle­da­liš­ča No­va Go­ri­ca po­če­li su u pe­tak u Sa­ti­rič­kom ka­za­li­štu Ke­rem­puh 41. Da­ni sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća. Bi­zar­na pri­ča o zlo­čes­toj dje­ci ko­ja smrt­no stra­da­va­ju zbog svo­jih nes­taš­lu­ka (a ri­ječ je o igri ši­bi­ca­ma ili pak za­ne­se­nom dje­ča­ku ko­ji ne pa­zi ka­ko ho­da pa se uto­pi u ri­je­ci) za­pra­vo je nas­ta­la po glaz­be­noj igri kul­t­ne lon­don­ske sku­pi­ne Ti­ger Lil­li­es i pre­ra­di svjet­ski poz­na­te dje­čje sli­kov­ni­ca “Struwwel­pe­ter” ko­ju je da­le­ke 1845. na­pi­sao nje­mač­ki psi­hi­ja­tar, pjes­nik i pi­sac He­in­rich Hoff- mann. Ri­ječ je o gro­te­ski ko­ja ko­ris­ti vi­zu­al­nu es­te­ti­ku zna­nu nam iz filmova Ti­ma Bur­to­na uz broj­ne ele­men­te kla­une­ri­je, pa i va­ri­je­tea, či­me re­da­te­lji­ca Iva­na Dji­las i dra­ma­tur­gi­nja Ana Kr­žiš­nik Bla­ži­ca stva­ra­ju je­dan za­ču­đu­juć svi­jet u ko­jem se dje­cu od­ga­ja, ali se nji­ma i vla­da stra­hom. U da­naš­njim vre­me­ni­ma ta­ko jed­no od po­pu­lar­nih dje­la dje­čje li­te­ra­tu­re (na en­gle­ski ga je pre­veo Mark Twa­in) pos­ta­je za­čud­ni ka­za­liš­ni čin ko­ji osva­ja za­raz­nom glu­mač­kom ener­gi­jom, zbog ko­je su gos­ti iz Slo­ve­ni­je u Za­gre­bu is­pra­će­ni ova­ci­ja­ma.

Uz tro­ji­cu glaz­be­ni­ka glu­mač­ki an­sambl pre­dvo­di Kris­ti­jan Gu­ček

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.