Na sve­ča­nom otva­ra­nju i na­ša “Je­že­va ku­ći­ca”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura 33 - (mc)

Svjet­ska eli­ta ani­ma­to­ra okup­lja se u me­tro­po­li na svjet­skom fes­ti­va­lu ani­mi­ra­nog fil­ma ko­ji tra­je od da­nas do 10. lip­nja

Me­tro­po­la od da­nas do 10. lip­nja opet pos­ta­je svjet­sko sre­di­šte ani­ma­ci­je. Bit će pri­ka­za­no 350 filmova po­pra­će­nih iz­lož­ba­ma, ra­di­oni­ca­ma, znans­tve­nim sim­po­zi­ji­ma, si­te-spe­ci­fic fil­mo­vi­ma te open airo­vi­ma u grad­skim par­ko­vi­ma i kul­tur­nim cen­tri­ma. Sve­ča­no otvo­re­nje je ve­če­ras u 19.30 sa­ti u ki­nu Eu­ro­pa, a pr­ve ve­če­ri u Ve­li­kom na­tje­ca­nju krat­ko­me­traž­nog fil­ma kon­ku­ri­ra i hr­vat­ska “Je­že­va ku­ći­ca” Eve Cvi­ja­no­vić. U ži­ri­ju Ve­li­kog na­tje­ca­nja krat­ko­me­traž­nog fil­ma su ime­na po­put Mic­ha­ele Pav­láto­ve, če­ške re­da­te­lji­ce no­mi­ni­ra­ne za Os­car. U ži­ri­ju pak Ve­li­kog na­tje­ca­nja du­go­me­traž­nog fil­ma, jer ove je go­di­ne fes­ti­val kom­bi­ni­ran, na­la­zi se i Si­mon Bo­go­je­vić Na­rath, autor stri­po­va te pro­fe­sor ani­ma­ci­je ko­ji će na Ani­ma­fes­tu pred­sta­vi­ti i svoj no­vi strip. Ži­ri za Stu­dent­sko i Hr­vat­sko na­tje­ca­nje obje­di­njen je te ga či­ni Al­ber­to Vázqu­ez, strip-autor i vi­šes­tru­ki do­bit­nik špa­njol­ske na­ci­onal­ne na­gra­de Goya.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.