2CELLOS nas­tu­pi­li pri­je pre­ki­da fes­ti­va­la zbog te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 35 - Ana Her­ceg sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na­kon Stje­pa­na Ha­use­ra i Lu­ke Šu­li­ća eva­ku­iran je Rock am Ring u Nür­bur­grin­gu, no fes­ti­val je nas­tav­ljen kad je ut­vr­đe­no da je sve si­gur­no – Ni­je nam uop­će ugod­no zbog sve­ga što se do­ga­đa u svi­je­tu po­s­ljed­nje vri­je­me, po­go­to­vo na ova­ko ve­li­kim do­ga­đa­nji­ma – priz­nao je vi­olon­če­list Stje­pan Ha­user. On i nje­gov ko­le­ga Lu­ka Šu­lić tre­nu­tač­no bo­ra­ve u Nje­mač­koj, gdje su na poz­na­tom fes­ti­va­lu Rock am Ring nas­tu­pi­li sa­mo dva sa­ta pri­je ne­go što je po­li­ci­ja eva­ku­ira­la po­sje­ti­te­lje zbog na­vod­nih te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji. Fa­no­vi su zbog te in­ter­ven­ci­je i is­tra­ge os­ta­li za­ki­nu­ti za nas­tu­pe ne­ko­li­ci­ne iz­vo­đa­ča, me­đu ko­ji­ma je bio i Ram­m­s­te­in, ali fes­ti­val je nas­tav­ljen. – Za­sad sve ide po pla­nu, 2CELLOS oče­ku­je nas­tup i na­da­mo se da će sve bi­ti u re­du – iz­ja­vio je Mi­ro Vi­do­vić, me­na­džer dvoj­ca, uoči no­vog nas­tu­pa na pa­ra­lel­nom fes­ti­va­lu Rock in Park. Po­li­ci­ja je na­vod­no is­pi­ta­la dvo­ji­cu osum­nji­če­nu da su os­ta­vi­li ne­što iza se­be na mjes­tu odr­ža­va­nja kon­cer­ta, a ri­ječ je o kom­plek­su na ko­je­mu se odr­ža­va­ju i utr­ke For­mu­le 1, obja­vio je nje­mač­ki Bild, a pre­ni­je­la nje­mač­ka agen­ci­ja DPA. Po­čet­kom sr­p­nja dvo­jac 2CELLOS nas­tu­pa u pul­skoj Are­ni, a za­tim nas­tav­lja­ju kon­cer­ti­ra­ti i di­ljem svi­je­ta. Pod­sje­ti­mo se, glaz­be­ni­ci su i u ožuj­ku ove go­di­ne bi­li u bli­zi­ni te­ro­ris­tič­kih na­pa­da. Na­ime, nas­tu­pi­li su u lon­don­skoj dvo­ra­ni Pal­la­di­um s lon­don­skim fil­har­mo­nij­skim kon­cer­tom, i to is­tu ve­čer ka­da se u bri­tan­skoj me­tro­po­li do­go­dio na­pad is­pred par­la­men­ta u sre­di­štu gra­da.

Ni­je nam uop­će ugod­no zbog sve­ga što se do­ga­đa u svi­je­tu, ka­žu deč­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.