Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić i Da­ni­el Bi­lić za­ple­sa­li vru­ću sal­su

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 35 - (ah)

ZA­GREB Ha­va­na Club raz­bu­dio je me­tro­po­lu. Ni­sam se du­go ova­ko do­bro za­ba­vi­la. Ne­ka nam Ku­ba ple­še češ­će jer, kad na jed­nom mjes­tu do­ži­vi­te sve ele­men­te eg­zo­ti­ke, ta­da je to je­dins­tven spek­takl ko­ji se mo­ra po­no­vi­ti – iz­ja­vi­la je TV vo­di­te­lji­ca Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić na­kon lu­dog pro­vo­da na za­gre­bač­koj ma­ni­fes­ta­ci­ji Lje­to na Stro­ssu ko­je je ko­nač­no otvo­re­no i za ples. Cu­bi­smo, sal­sa i mo­ji­to ras­ple­sa­li su i dru­ga poz­na­ta li­ca po­put Da­ni­ela Bi­li­ća, Igo­ra Bar­be­ri­ća, Lu­ke Bu­li­ća i Sa­še Lo­za­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.