5 naj­ljep­ših go­lo­va Li­ge pr­va­ka

Cvi­ta­no­vić: Man­džin gol se do­go­di, ne­ma tu vjež­be, in­tu­ici­ja ve­li­kog maj­sto­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec ZA­GREB

Oda­bra­li smo pet naj­ljep­ših go­lo­va u za­vr­š­nim utak­mi­ca­ma za nas­lov klup­skog no­go­met­nog pr­va­ka Eu­ro­pe Na Mil­len­ni­um sta­di­onu u Car­dif­fu i pred oči­ma 66 ti­su­ća gle­da­te­lja Hi­gu­ain je ser­vi­rao lop­tu za Man­džu­ki­ća. Mario ju je smi­rio pr­si­ma pa po­lu­ška­ri­ca­ma, a da ne vi­di ka­mo je ša­lje, pos­pre­mio u mre­žu Keylo­ra Na­va­sa. Za­tim je s po­gle­dom kao da mo­že po­ko­ri­ti ci­je­li svi­jet i ukro­ti­ti Ro­nal­do­vu eki­pu os­luh­nuo na­vi­ja­če jer je shva­tio što je na­pra­vio. Ta­kav gol ne za­bi­ja se sva­ki dan, a po­se­bi­ce ne Re­alu. – Te­ško je re­ći ko­li­ko bi se to pu­ta mo­glo po­no­vi­ti, ali ja­ko li­jep gol. To je straš­no te­ško za­bi­ti. Ja ne znam je­sam li ika­da u svo­joj ka­ri­je­ri dao ta­kav gol. To je vi­še in­tu­ici­ja, ne­ma tre­nin­ga tak­vog ti­pa pa da će net­ko iz tog po­lo­ža­ja pu­ca­ti, to je in­tu­itiv­no i te­ško je oče­ki­va­ti da će se to pu­no pu­ta po­no­vi­ti. To ne mo­žeš vjež­ba­ti. Do­go­di se jed­nom u sto go­di­na, ka­ko bi se rek­lo – ko­men­ti­rao je Igor Cvi­ta­no­vić i do­dao: – Uz taj mo­gu do­da­ti još onaj Zi­da­ne­ov gol ka­da su po­bi­je­di­li Le­ver­ku­sen. To je bi­lo li­je­po, ali tak­vi su go­lo­vi ri­jet­kost i, ka­da ih se za­bi­je na ta­kav na­čin, on­da su hit, ali to igrač pos­ti­že jed­nom u svo­joj ka­ri­je­ri. Sla­že se s ti­me i Bran­ko Stru­par: – Hi­gu­ain je mo­gao pu­ca­ti, ali do­dao je lop­tu Man­dži. To je zbi­lja bio te­žak uda­rac. U tom tre­nut­ku sa­vr­šens­tvo. Ne­što fas­ci­nant­no i te­ško za po­no­vi­ti. A baš kao i Cvi­ta­no­vić, i on se, uz ovaj Man­džin, pr­vo sje­ti Zi­zo­uova po­got­ka iz 2002. – Baš sam raz­miš­ljao o to­me i od­mah sam se sje­tio Zi­da­ne­ova go­la. On je ju­čer bio na klu­pi Re­ala, ali ka­da je igrao u fi­na­lu pro­tiv Baye­ra, to je bio je­dan od ljep­ših go­lo­va. Ovaj Man­džin bio mi je još ljep­ši, te­ži. Zi­da­ne je bio okre­nut pre­ma go­lu i pri­pre­mao se, a Man­džo ni­je – ka­že Stru­par. Da, gle­dao je to i ve­li­ki Zi­zou, a sa­da je nje­gov vo­lej iz fi­na­la 2002. na­krat­ko za­bo­rav­ljen, ali ni­je mu to to­li­ko bit­no jer je, za raz­li­ku od Man­džu­ki­ća, on u Ma­drid od­nio klem­pa­vi pe­har. Te­ško je pro­na­ći ne­ku sa­ti­sfak­ci­ju u po­ra­zu, ali ba­rem je Mario iz Car­dif­fa oti­šao kao pr­vi Hr­vat ko­ji je pos­ti­gao gol u dva fi­na­la Li­ge pr­va­ka (pr­vi je za­bio 2013. za Bayern) i tek je tre­ći igrač u po­vi­jes­ti ko­ji je za­bio za dva raz­li­či­ta klu­ba. Pri­je nje­ga to su na­pra­vi­li sa­mo Ve­li­bor Va­so­vić i Cris­ti­ano Ro­nal­do. – Man­džu­kić uvi­jek da­je sve, mak­si­mal­no se po­dre­di mom­ča­di. Za­hva­lan je igrač i bio je ju­čer naj­bo­lji u Ju­ven­tu­su, a Mo­drić... Mo­drić je kla­sa. Na svo­joj je po­zi­ci­ji me­đu pr­va tri igra­ča na svi­je­tu. Kom­ple­tan je. Ima ener­gi­je, ima ri­tam i zna igra­ti – ka­že Stru­par. A Re­alo­vu 19-icu po­hva­lio je i Cvi­ta­no­vić: – Lu­ka je igrao ma­es­tral­no kao i ci­je­le se­zo­ne. Igra svo­ju po­zi­ci­ju bez gre­ške, do­da­je se u na­pad, do­bar je u or­ga­ni­za­ci­ji. Nje­go­va je igra jed­nos­tav­no fan­tas­tič­na – za­klju­čio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.