HNS mi­je­nja svoj Sta­tut, u Skup­šti­nu ula­zi i Da­rio Ši­mić

Ve­ću važ­nost sa­da će ima­ti igra­či i klu­bo­vi – ka­zao je Da­rio Ši­mić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport 39 - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

I na­ša će udru­ga ima­ti svog pred­stav­ni­ka u Skup­šti­ni HNS-a, sve ide na­bo­lje – ka­zao je Da­rio Ši­mić, pred­sjed­nik sin­di­ka­ta

Za­vr­šet­kom pr­vens­tva i fi­na­lom ku­pa, ka­da nam je još sa­mo os­ta­lo doz­na­ti ho­će li pr­vo­li­gaš bi­ti Go­ri­ca ili Ci­ba­lia, po­či­nju pla­no­vi za no­vu ili no­ve se­zo­ne. I dok klu­bo­vi već po­ku­ša­va­ju slo­ži­ti svo­je ka­drov­ske kri­žalj­ke ne bi li u no­voj se­zo­ni bi­li bo­lji, i u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu po­če­tak lip­nja od­lu­či­li su po­sve­ti­ti no­go­met­nom na­pret­ku. Na­ime, da­nas će se u Za­gre­bu odr­ža­ti sjed­ni­ca Skup­šti­ne HNS-a, a me­đu os­ta­lim, kao naj­važ­ni­je, na dnev­nom će se re­du na­ći i pro­mje­na Sta­tu­ta HNS-a. Na­oko bez­na­ča­jan bi­ro­krat­ski po­sao, ali ni­je baš ta­ko, bit će ne­kih pro­mje­na ko­je bi tre­ba­le do­ni­je­ti bar ma­la po­bolj­ša­nja na­šem no­go­me­tu. Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne bit će i pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge No­go­met­ni sin­di­kat Da­rio Ši­mić ko­ji bi, ka­ko doz­na­je­mo, tre­bao pos­ta­ti i član Skup­šti­ne HNS-a.

Već su­ra­đu­je­mo sa Sa­ve­zom

– Na ovu je Skup­šti­nu na­ša udru­ga po­zva­na kao gost, ali ka­ko će bi­ti ri­ječ o pro­mje­ni Sta­tu­ta, u tom će se naj­vi­šem ti­je­lu HNS-a na­ći i pred­stav­ni­ci igra­ča, klu­bo­va. Ta­ko će­mo i mi kao udru­ga igra­ča ima­ti pred­stav­ni­ka – ka­zao nam je Da­rio Ši­mić. Upra­vo bi on tre­bao bi­ti pred­stav- nik udru­ge u Skup­šti­ni. Ši­mić je već do­bro upu­ćen u sve što bi se tre­ba­lo do­go­di­ti, a to je ve­ća ulo­ga igra­ča i klu­bo­va u ra­du No­go­met­nog sa­ve­za. – Mo­gu re­ći da je sve kre­nu­lo na­bo­lje, dr­žim da klu­bo­vi tre­ba­ju vo­di­ti glav­nu ri­ječ, ili bar ima­ti zna­čaj­ni­ju ulo­gu u Sa­ve­zu ne­go što su je ima­li do­sad. I pu­no smo ra­di­li s lju­di­ma iz Sa­ve­za na usu­gla­ša­va­nju raz­nih aka­ta, s Ni­ko­lom Ba­do­vin­cem (pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za pro­pi­se HNS-a, nap. a.) i Vla­dom Ive­tom (taj­nik sa­ve­za) – do­dao je naš pros­lav­lje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac ko­ji je odi­grao sto­ti­nu utak­mi­ca za A vr­stu.

Ne po­no­vio se Split

I ako net­ko zas­lu­žu­je mjes­to ne sa­mo pred­sjed­ni­ka spo­me­nu­te udru­ge, on­da je to on. I bi­lo bi li­je­po da je još vi­še biv­ših i sa­daš­njih igra­ča uklju­če­no u rad Sa­ve­za, po­go­to­vu onih ko­ji iza se­be ima­ju tak­vo ve­li­ko igrač­ko is­kus­tvo. A Da­rio ga je skup­ljao od Di­na­ma, pre­ko In­te­ra, Mi­la­na, Mo­na­ca... Pred­sjed­nik No­go­met­nog sin­di­ka­ta ka­že da je sa­da i si­tu­aci­ja u na­šoj li­gi bo­lja ne­go­li je bi­la pro­tek­lih go­di­na, da klu­bo­vi ipak re­do­vi­ti­je pla­ća­ju igra­če. Na­ža­lost, Split, ko­ji du­go ni­je pla­ćao svo­je no­go­me­ta­še, pre­se­lio se u tre­ću li­gu, ali bo­lje i to ne­go da je dr­žao igra­če pod ugo­vo­ri­ma ko­je ni­je mo­gao po­što­va­ti. I na­da­mo se da se to vi­še ni­ko­me ne­će do­go­di­ti. – Bo­lje je ne­go pro­tek­lih go­di­na, a sad tre­ba po­dig­nu­ti ugled na­šeg no­go­me­ta, tre­ba mu još po­mo­ći. Tre­ba još po­mo­ći i no­go­me­ta­ši­ma jer dr­žim da su po­re­zi na nji­ho­va pri­ma­nja, po­go­to­vu za one ko­ji ima­ju ma­nja pri­ma­nja, pre­ve­li­ki. No, ra­dit će­mo i na to­me, za­to je do­bro da će u Skup­šti­ni HNS-a na klu­bo­vi­ma bi­ti ve­ći na­gla­sak – za­klju­čio je Ši­mić.

Ši­mić zas­lu­žu­je bi­ti u Skup­šti­ni, što vi­še igra­ča u no­go­met­noj or­ga­ni­za­ci­ji, to bo­lje

IGOR KRALJ/PIXSELL

Spor­ta­ši kao Ja­ni­ca Kos­te­lić i Da­rio Ši­mić mo­gu po­mo­ći spor­tu i no­go­me­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.