Mi­la­no ot­pu­šta Ja­smi­na Re­pe­šu, ali ne i Si­mo­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport 39 -

Ta­li­jan­ski sport­ski dnev­nik “La Ga­zzet­ta del­lo Sport” pi­še da, na­kon is­pa­da­nja u po­lu­fi­na­lu do­igra­va­nja, je­di­ni nji­hov euro­li­gaš Olim­pi­ja Mi­la­no tra­ži no­vog tre­ne­ra. A to zna­či da klub slav­nog mod­nog di­zaj­ne­ra Gi­or­gi­ja Ar­ma­ni­ja, na­kon dvo­go­diš­nje su­rad­nje, po­ku­ša­va ra­ski­nu­ti čvr­sti ugo­vor s Ja­smi­nom Re­pe­šom, a to ne­će ići bez vi­so­ke od­šte­te. Slav­ni klub na­pus­ti­ti bi mo­gao i niz pr­vo­ti­ma­ca kao što su San­ders, Kal­ni­etis, McLe­an, Hic­k­man, Ma­čvan, ali ne i hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Kru­no Si­mon ko­ji ima još jed­nu go­di­nu ugo­vo­ra i ko­jeg klup­ski čel­ni­ci že­le za­dr­ža­ti. (db)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.