Hr­vat­skoj pro­tiv Aus­tri­je tek dru­ga po­bje­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sport 39 -

Od­boj­ka­ši­ce Hr­vat­ske os­tva­ri­le su dru­gu po­bje­du u kva­li­fi­ka­cij­skoj sku­pi­ni za od­la­zak na Svjet­sko pr­vens­tvo ko­ja se igra u Osi­je­ku. Iza­bra­ni­ce Mi­ros­la­va Ak­sen­ti­je­vi­ća po­bi­je­di­le su Aus­tri­ju s 3:1. Naj­vi­še bo­do­va osvo­ji­le su Pa­vi­čić (14), Mli­nar (13) i Lu­ke­tić (13).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.