Mar­tić: Moj tim i ja će­mo po­pi­ti po ča­šu cr­nog vi­na

Či­lić: Sa­da me če­ka naj­te­ži dio, ali pot­pu­no sam spre­man

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Dru­gi sam put u osmi­ni fi­na­la Ro­land Gar­ro­sa. Ima ne­ka taj­na ve­ze iz­me­đu me­ne i Pa­ri­za – rek­la je pre­sret­na Pe­tra Mar­tić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Pe­tra Mar­tić na­pra­vi­la je još jed­nu sen­za­ci­ju: na­kon 13. te­ni­sa­či­ce svi­je­ta Ma­di­son Keys, u ne­dje­lju je iz­ba­ci­la i 19. s WTA lis­te Anas­ta­sju Se­vas­to­vu i ta­ko u Ro­land Gar­ro­su po­no­vi­la naj­ve­ći us­pjeh ka­ri­je­re – ula­zak u osmi­nu fi­na­la. Iza po­dat­ka da je Le­ton­ki os­ta­vi­la sa­mo dva ge­ma (6:1, 6:1) kri­je se ve­li­čans­tve­na Pe­tri­na iz­ved­ba, je­dan od nje­zi­nih naj­bo­ljih me­če­va. No, sa­ma nje­zi­na igra za nas ko­ji je pra­ti­mo du­lje vri­je­me i ni­je ne­ko iz­ne­na­đe­nje, tre­ba li po­no­vi­ti da je “ma­la iz Du­ća” jed­nom (2012.) već bi­la 42. te­ni­sa­či­ca svi­je­ta.

Kre­nu­la u 2017. kao 659.

Ipak, na­kon de­ve­to­mje­seč­ne stan­ke zbog oz­lje­de le­đa, u ovu je go­di­nu uš­la sa 659. po­zi­ci­je. Igra­la je tur­ni­re na ITF ra­zi­ni i po­la­ko se i strp­lji­vo pri­mi­ca­la vr­hu. No, tek će joj ovaj re­zul­tat u Pa­ri­zu da­ti po­gu­ra­nac na atom­ski po­gon. Pri­je Ro­land Gar­ro­sa bi­la je 290., a sa­da je u po­ret­ku “uži­vo” već na 126. mjes­tu WTA lis­te. Pe­tra je u dvo­bo­ju sa Se­vas­to­vom po­ka­za­la svu ra­skoš svo­je igre. Ima ser­vis, ima udar­ce, a za skra­će­ne lop­te mo­glo bi se re­ći da je dok­to­ri­ca. Jed­nim tak­vim, za su­par­ni­cu ne­uhvat­lji­vim, i za­vr­ši­la je meč. – To je ne­vje­ro­jat­no. Ni­sam oče­ki­va­la da ću do­ći do ove po­bje­de i još ta­ko uvjer­lji­vo. Ona je u pret- hod­na dva su­sre­ta iz­gu­bi­la tek ne­ko­li­ko ge­mo­va i dje­lo­va­la je ja­ko do­bro na te­re­nu. Zna­la sam da joj mo­ja igra ne­će od­go­va­ra­ti, a ka­ko je meč od­mi­cao, igra­la sam sve bo­lje i bo­lje. I ta­ko dru­gi put do­hva­ti­la osmi­nu fi­na­la Ro­land Gar­ro­sa što mi je naj­bo­lji do­seg na Grand Slam tur­ni­ri­ma. Oči­to ima ne­ka taj­na ve­za – na­smi­ja­la se Pe­tra, a na upit ka­ko će pros­la­vi­ti po­bje­du od­go­vo­ri­la: – Ne­ma ve­li­kog slav­lja. Moj tim i ja po obi­ča­ju će­mo po­pi­ti ča­šu cr­nog vi­na i on­da se okre­nu­ti pri­pre­ma­ma za slje­de­ći meč. Ukra­jin­ka Eli­na Svi­to­li­na (22), te­ni­sa­či­ca s ko­jom će se Pe­tra u po­ne­dje­ljak bo­ri­ti za če­t­vr­t­fi­na­le, još je ja­ča su­par­ni­ca, šes­ta je te­ni­sa­či­ca svi­je­ta, ali Pe­tra ni u tom me­ču ni­je bez iz­gle­da. Na­ni­za­la je u Ro­land Gar­ro­su šest po­bje­da, za­što ne bi i sed­mu? – Ona je fa­vo­rit­ki­nja, pri­ti­sak je na njoj. Vje­ro­jat­no su sve mo­je su­par­ni­ce na ovom tur­ni­ru mis­li­le da će me raz­bi­ti na te­re­nu, ali to se ni­je do­go­di­lo – za­klju­či­la je Pe­tra. I Ma­rin Či­lić ima pu­no raz­lo­ga za za­do­volj­stvo na kra­ju pr­vog tjed­na. Pro­šao je pr­ve tri pre­pre­ke bez gu­bit­ka se­ta, a pro­tiv Fe­li­ci­ana Lo­pe­za pos­ti­gao je i 100. po­bje­du u ka­ri­je­ri na zem­lji. To je Ma­ri­nov dru­gi ju­bi­lej u se­zo­ni, po­čet­kom svib­nja pros­la­vio je 400. po­bje­du na ATP To­uru (sad ih ima 407). Do zem­lja­ške stot­ke od hr­vat­skih su te­ni­sa­ča sti­gli sa­mo još Go­ran Iva­ni­še­vić i Ivan Lju­bi­čić, a bli­zu je bio i Go­ran Prpić ko­ji je pos­ti­gao 95 po­bje­da na zem­lji. U sva­kom slu­ča­ju dojm­ljiv do­seg.

To je tur­nir iz­dr­ž­lji­vos­ti

– To zna­či da sam go­to­vo če­t­vr­ti­nu svo­jih me­če­va do­bio na zem­lji, što sa­mo po­t­vr­đu­je da mo­gu ja­ko do­bro igra­ti na ovoj pod­lo­zi. I do­bro je da sam do tog okru­glog bro­ja do­šao ov­dje na Ro­land Gar­ro­su, tih 100 po­bje­da na zem­lji mo­gu is­ko­ris­ti­ti za do­bi­va­nje sa­mo­po­uz­da­nja – ka­že Ma­rin ko­ji je, na­rav­no, ja­ko za­do­vo­ljan oni­me što je pos­ti­gao u pr­vom tjed­nu: – Ro­land Gar­ros je je­dan od tur­ni­ra ko­ji zah­ti­je­va­ju ne­vje­ro­jat­nu tje­les­nu pri­prem­lje­nost. Bit­no je što ma­nje vre­me­na pro­vo­di­ti na te­re­nu, a ja sam us­pio u to­me. Vje­ru­jem da me u dru­gom tjed­nu oče­ku­je pu­no te­ži po­sao, ali za to sam men­tal­no i tje­les­no spre­man – is­tak­nuo je Či­lić okre­nuv­ši se su­par­ni­ku u osmi­ni fi­na­la 31-go­diš­njem Juž­no­afri­kan­cu Ke­vi­nu An­der­so­nu, 56. na ATP lis­ti, pro­tiv ko­je­ga ima 5-1 u po­bje­da­ma. REPUBLIKA HR­VAT­SKA SI­SAČ­KO MOSLAVAČKA ŽU­PA­NI­JA OP­ĆI­NA LIPOVLJANI OPĆINSKI NAČELNIK KLA­SA: 612-04/17-01/01 URBROJ: 2176/13-02-17-02 LIPOVLJANI, 04. lip­nja 2017. GO­DI­NE Te­me­ljem član­ka 27. stav­ka 1. Za­ko­na o knjiž­ni­ca­ma (Na­rod­ne no­vi­ne broj: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i član­ka 17. Sta­tu­ta Na­rod­ne knjiž­ni­ce i či­ta­oni­ce Lipovljani, Općinski načelnik Op­ći­ne Lipovljani, ras­pi­su­je ZA IMENOVANJE RAV­NA­TE­LJA NA­ROD­NE KNJIŽ­NI­CE I ČI­TA­ONI­CE U LIPOVLJANIMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Za imenovanje rav­na­te­lja Na­rod­ne knjiž­ni­ce i či­ta­oni­ce Lipovljani mo­že se ime­no­va­ti oso­ba ko­ja is­pu­nja­va sli­je­de­će uvje­te: • Dr­žav­ljans­tvo Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, • Za­vr­šen pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili in­te­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili spe­ci­ja­lis­tič­ki di­plom­ski struč­ni stu­dij knjiž­ni­čar­skog us­mje­re­nja, kao i oso­ba ko­ja je stek­la vi­so­ku struč­nu spre­mu suk­lad­no pro­pi­si­ma ko­ji su bi­li na sna­zi pri­je stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o znans­tve­noj dje­lat­nos­ti i vi­so­kom obra­zo­va­nju i naj­ma­nje pet go­di­na ra­da u knjiž­ni­čar­skoj stru­ci, • Ima po­lo­žen struč­ni is­pit za di­plo­mi­ra­nog knjiž­ni­ča­ra, • Da se od­li­ku­je struč­nim, rad­nim, or­ga­ni­za­cij­skim spo­sob­nos­ti­ma, • Da is­pu­nja­va os­ta­le uvje­te odre­đe­ne za­ko­nom. Man­dat rav­na­te­lja je če­ti­ri go­di­ne i mo­že bi­ti po­no­vo ime­no­van. Uz pi­sa­nu pri­ja­vu po­treb­no je pri­lo­ži­ti: • Ži­vo­to­pis, • Do­mov­ni­cu, • Di­plo­mu, • Uvje­re­nje o po­lo­že­nom struč­nom is­pi­tu, • Uvje­re­nje nad­lež­nog su­da da se pro­tiv pod­no­si­te­lja pri­ja­ve ne

vo­di kaz­ne­ni pos­tu­pak, • Pro­gram dje­lo­va­nja i ra­zvit­ka knjiž­ni­ce za man­dat­no raz­dob­lje. Pri­ja­ve na na­tje­čaj uz do­ka­ze o is­pu­nja­va­nju na­tje­čaj­nih uvje­ta ša­lju se na adre­su: Op­ći­na Lipovljani, Trg hr­vat­skih bra­ni­te­lja 3, 44 322 Lipovljani s naz­na­kom „Na­tje­čaj za rav­na­te­lja Na­rod­ne knjiž­ni­ce i či­ta­oni­ce Lipovljani- ne otva­raj“. Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je osam da­na ra­ču­na­ju­ći od da­na obja­ve na­tje­ča­ja u Ve­čer­njem lis­tu. Na na­tje­čaj se mo­gu pri­ja­vi­ti oso­be oba spo­la. Ne­pot­pu­ne i ne­pra­vo­vre­me­ne pri­ja­ve ne­će se raz­ma­tra­ti. O re­zul­ta­ti­ma na­tje­ča­ja kan­di­da­ti će bi­ti oba­vi­je­šte­ni u za­kon­skom ro­ku.

OP­ĆI­NA LIPOVLJANI

Ma­rin Či­lić pro­tiv svog slje­de­ćeg su­par­ni­ka Ke­vi­na An­der­so­na ima omjer 5-1 u po­bje­da­ma

Pe­tra Mar­tić igrat će pro­tiv Ukra­jin­ke Eli­ne Svi­to­li­ne (22) u po­ne­dje­ljak za če­t­vr­t­fi­na­le, Svi­to­li­na je šes­ta te­ni­sa­či­ca svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.