Dre­sden­ski glaz­be­ni­ci svir­kom tra­že od Trum­pa da sru­ši zid

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Za vr­hu­nac kon­cer­ta bio je za­du­žen uda­ralj­kaš Glenn Weyant ko­ji je svi­rao uda­ra­ju­ći o pos­to­je­ći zid. Na kon­cer­tu je bi­lo oko 700 lju­di Čla­no­vi nje­mač­kog sim­fo­nij­skog or­kes­tra odr­ža­li su u su­bo­tu kon­cert “Sru­ši­te taj zid” uz ame­rič­ko-mek­sič­ku gra­ni­cu pro­s­vje­du­ju­ći pro­tiv pla­na ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa o grad­nji zi­da duž gra­ni­ce dvi­ju dr­ža­va. Šes­te­ro glaz­be­ni­ka Dre­sden­skog or­kes­tra su­dje­lo­va­lo je na po­zor­ni­ci, a u pu­bli­ci je bi­lo oko 700 lju­di. Dre­sden­ski sim­fo­nij­ski or­kes­tar tre­bao je is­to­dob­no odr­ža­ti bes­plat­ni kon­cert s jed­ne i dru­ge stra­ne gra­ni­ce iz­me­đu San Di­ega u Ka­li­for­ni­ji i Ti­ju­ane u Mek­si­ku. Mek­sič­ke vlas­ti odo­bri­le su kon­cert, ali ne i vlas­ti SAD-a pa je kon­cert odr­žan s mek­sič­ke stra­ne gra­ni­ce. Mar­kus Rin­dt, rav­na­telj Dre­sden­skog sim­fo­nij­skog or­kes­tra, po­zvao je sve da do­đu na kon­cert bez ob­zi­ra na to gdje ži­ve. Za vr­hu­nac kon­cer­ta bio je za­du­žen uda­ralj­kaš iz Ari­zo­ne Glenn Weyant ko­ji je svi­rao uda­ra­ju­ći o pos­to­je­ći zid. Na su­bot­njem kon­cer­tu sku­pi­na od de­se­tak Trum­po­vih pris­ta­ša ma­ha­la je ame­rič­kim zas­ta­va­ma da­ju­ći pot­po­ru grad­nji zi­da.

Kon­cert je tre­bao bi­ti i na mek­sič­koj i na ame­rič­koj stra­ni, ali SAD ni­je dao do­zvo­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.