Tko god bio premijer, vla­du će vo­di­ti Vu­čić

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pos­li­je Vu­či­će­ve os­tav­ke na mjes­to pre­mi­je­ra i po­la­ga­nja sve­ča­ne zak­le­tve za pred­sjed­ni­ka glav­no je pi­ta­nje u Sr­bi­ji tko će bi­ti no­vi premijer. U op­tje­ca­ju je ne­ko­li­ko ime­na, pri če­mu se naj­češ­će spo­mi­nju ime­na ne­ko­li­ko ak­tu­al­nih mi­nis­ta­ra. To su pri­je svih pred­sjed­nik SPS-a Ivi­ca Da­čić, ko­ji je i ko­ali­cij­ski part­ner SNS-a, a ko­ji je bio pred­sjed­nik Vla­de ka­da je Vu­čić bio pr­vi pot­pred­sjed­nik. Dru­gi fa­vo­rit je Ana Br­na­bić ko­ja je u Vla­du Sr­bi­je uš­la kao ne­za­vis­na i ko­ja je poz­na­ta po to­me što se jav­no dek­la­ri­ra­la kao ho­mo­sek­su­al­ka. Tre­ći je fa­vo­rit biv­ši mi­nis­tar pra­vo­su­đa i dr­žav­ne upra­ve Nikola Se­la­ko­vić ko­ji je i član SNS-a. Na­ši su­go­vor­ni­ci se sla­žu da će ime man­da­ta­ra do­ni­je­ti sam Vu­čić, a ne tre­ba dvo­ji­ti da će on i da­lje uprav­lja­ti Vla­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.