U San Di­egu su­pruž­ni­ci uži­va­li kao na dru­gom me­de­nom mje­se­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 35 - Ni­ko­li­na Ku­nić sce­na@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Grad se pre­ho­da u jed­nom da­nu, sve je po­sve­će­no ot­kri­ću Ame­ri­ke i rat­noj mor­na­ri­ci, a ni­su pro­pus­ti­li ni sko­či­ti u su­sjed­ni Mek­si­ko Na­kon 20 go­di­na bra­ka vo­di­telj i ured­nik emi­si­je Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska Davor Me­š­tro­vić i su­pru­ga Sen­ka, pro­fe­so­ri­ca na Sto­ma­to­lo­škom fa­kul­te­tu, uži­va­ju u pu­to­va­nji­ma. Po­sje­ti­li su SAD, toč­ni­je San Di­ego, a prem­da je raz­log pu­to­va­nja bio pos­lov­ne pri­ro­de, us­pje­li su raz­gle­da­ti grad i po­sje­ti­ti su­sjed­ni Mek­si­ko. – Su­pru­ga je bi­la na go­diš­njem kon­gre­su aso­ci­ja­ci­je or­to­do­na­ta. Dok je ona bi­la na pre­da­va­nji­ma, ja sam lu­njao; naš­li bi­smo se u stan­ci i ma­lo raz­gle­da­li... A kad bi pre­da­va­nja za­vr­ši­la, obi­la­zi­li bi­smo da­lje – ka­že HRT-ovo li­ce. Grad ni­je ve­lik, mo­že se pro­pje­ša­či­ti u jed­nom da­nu. – Ali pre­pun je po­vi­jes­ti ko­ja se od­no­si na ot­kri­će Ame­ri­ke i rat­ne ope­ra­ci­je iz Dru­gog svjet­skog ra­ta. Bro­do­vi, ma­ri­ne, spo­me­ni­ci, tra­go­vi mek­sič­ke kul­tu­re... Vi­di se pu­no po­što­va­nja pre­ma ame­rič­kim voj­ni­ci­ma, ve­te­ra­ni­ma. Grad je pun po­vi­jes­nih pri­zo­ra pri­sje­ća­nja na pr­ve do­se­lje­ni­ke ko­ji su mje­se­ci­ma plo­vi­li u sku­če­nim bro­do­vi­ma no­se­ći svo­ju imo­vi­nu u no­vi svi­jet. Pre­ma ne­kim iz­vo­ri­ma, upra­vo je u ovom di­je­lu na ame­rič­ko tlo 1542., pe­de­set go­di­na na­kon Ko­lum­ba, stu­pio špa­njol­ski mo- re­plo­vac Ca­bril­lo i ta­da po­či­nje europ­sko-ame­rič­ka po­vi­jest Ka­li­for­ni­je – ka­že. – Do Mek­si­ka je sa­mo 20 mi­nu­ta vož­nje. Ni tu Hr­va­ti ni­su ne­poz­na­ti, na­ša pu­tov­ni­ca i na­ši spor­ta­ši. To je za­pra­vo di­van jed­nod­nev­ni iz­let – pri­sje­tio se Davor.

Do Mek­si­ka je 20 min vož­nje pa smo u Ti­ju­ani je­li sa­la­tu Ce­sar ko­ja je u ho­te­lu Ce­sar i nas­ta­la

Davor je lu­njao gra­dom dok je Sen­ka bi­la na kon­gre­su or­to­do­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.