No­va Vla­da s HNS-om ili vr­lo ti­jes­na ve­ći­na

Sve ide pre­ma oče­ki­va­nji­ma, re­kao nam je pre­mi­jer Plen­ko­vić, iz če­ga pro­iz­la­zi da ra­ču­na na no­vu ve­ći­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Plen­ko­vić bi sa 77 ru­ku mo­gao pre­mos­ti­ti stan­ku i na je­sen pro­ba­ti pro­ši­ri­ti ve­ći­nu ili do­go­vo­ri­ti pro­jek­t­nu su­rad­nju sa stran­kom cen­tra Iva Pu­ljić-Še­go, Iva Bo­ban Va­le­čić, Tea Ro­mić Ključ­ni tje­dan je pred pre­mi­je­rom i še­fom HDZ-a An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem. Ho­će li us­pje­ti pre­kro­ji­ti sa­bor­sku ve­ći­nu i for­mi­ra­ti no­vu Vla­du s HNS-om (o če­mu HNS-ov­ci od­lu­ču­ju da­nas i su­tra, što je već po­di­je­li­lo stran­ku), ho­će li mo­žda for­mi­ra­ti ma­njin­sku Vla­du, od­nos­no uz mi­ni­mal­nu ve­ći­nu od 76 do 78 zas­tup­ni­ka do­če­ka­ti je­sen, ili će se od­lu­či­ti za no­ve iz­bo­re? Plen­ko­vić je ju­čer za Ve­čer­nji list po­ru­čio da sve ide pre­ma oče­ki­va­nji­ma, iz če­ga bi se mo­glo pro­tu­ma­či­ti da će ima­ti no­vu ve­ći­nu i no­vu Vla­du te da će ovaj tje­dan, ka­ko je naj­a­vio, Sa­bo­ru pred­lo­ži­ti iz­gla­sa­va­nje če­ti­ri no­va mi­nis­tra.

Tri su op­ci­je

Plen­ko­vić, suk­lad­no pret­hod­nim ko­ra­ci­ma, pri­ču oči­to i da­lje vo­di pre­ma op­s­tan­ku Vla­de, a ključ­no je pi­ta­nje tko bi par­ti­ci­pi­rao u no­voj ve­ći­ni. Tri su op­ci­je. Plen­ko­vić mo­že, s ob­zi­rom na po­di­je­lje­nost u HNS-u, ići na va­ri­jan­tu pos­to­je­ćih 76 zas­tup­ni­ka ko­ji su po­dr­ža­li Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća za še­fa Sa­bo­ra (iz te ve­ći­ne is­pa­da Ma­rin Ški­bo­la pa bi ga tre­ba­lo na­do­mjes­ti­ti Bru­nom Esih ili Iva­nom Lo­vri­no­vi­ćem), a toj bi se eki­pi mo­žda mo­gao pri­dru­ži­ti i Sil­va­no Hre­lja kao 77. zas­tup­nik. S tak­vom ve­ći­nom mo­gao bi pre­mos­ti­ti ljet­nu sa­bor­sku stan­ku i na je­sen, kad se gla­ve ohla­de, pro­ba­ti pro­ši­ri­ti ve­ći­nu ili do­go­vo­ri­ti pro­jek­t­nu su­rad­nju s IDS-om ili ne­kom dru­gom stran­kom cen­tra. Dru­ga je op­ci­ja, ma­nje vje­ro­jat­na, da se svi zas­tup­ni­ci HNS-a, na ini­ci­ja­ti­vu Iva­na Vr­do­lja­ka, od­lu­če na ko­ali­ci­ju s HDZ-om. Tre­ća je mo­guć­nost da se HNS ra­sko­li i da dio zas­tup­ni­ka HNS-a, ot­pri­li­ke njih pet, jer ih se če­tve­ro iz­jas­ni­lo pro­tiv su­rad­nje s HDZ-om, po­dr­ži HDZ-ovu Vla­du. U tom je slu­ča­ju upit­no bi li troj­ka oko Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća os­ta­la dio te ve­ći­ne. Dio upu­će­nih iz­vo­ra u HDZ-u tvr­di da su tre­nu­tač­no otvo­re­ne sve mo­guć­nos­ti, a čak se mo­že ču­ti da su po­nov­no op­ci­ja iz­van­red­ni izbori od­mah u sr­p­nju, no tu op­ci­ju de­man­ti­ra­ju u Plen­ko­vi­će­vu kru­gu. Dru­gi dio su­go­vor­ni­ka sma­tra da će no­vih iz­bo­ra sva­ka­ko bi­ti, ali je pi­ta­nje ka­da,

HDZ nu­di HNS-u pra­vo­su­đe i za­šti­tu oko­li­ša, a Vr­do­lja­ku mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de HNS in­zis­ti­ra na tri mi­nis­tar­ska mjes­ta, a zbog pre­go­vo­ra pri­je­ti mu i ra­skol

mo­žda u ruj­nu, za šest mje­se­ci ili go­di­nu da­na. HDZ da­nas ima sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva na ko­joj bi Plen­ko­vić tre­bao otvo­ri­ti kar­te. U HDZ-u doz­na­je­mo da HNS-u nu­de dva mi­nis­tar­stva – pra­vo­su­đe i za­šti­tu oko­li­ša, a Vr­do­lja­ku po­zi­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de bez por­t­fe­lja. U HNS-u pak ra­ču­na­ju na tri mi­nis­tar­stva. Mno­go to­ga ovi­sit će o od­lu­ci HNS-a, pa ta­ko ni iz raz­go­vo­ra s even­tu­al­nim part­ne­ri­ma ni­je pot­pu­no jas­no što će da­lje bi­ti. Pred­sjed­nik HSU-a Sil­va­no Hre­lja po­ru­čio je da umi­rov­lje­ni­ci ne­ma­ju vre­me­na za če­ka­nje pa je spre­man po­dr­ža­va­ti odre­đe­ne pro­jek­te Vla­de, no naj­a­vio je da ne­će bi­ti je­zi­čac na va­gi ko­ji će pre­su­di­ti ima li HDZ no­vu ve­ći­nu ili ne. Ka­ko je on u Sa­bo­ru dio Klu­ba zas­tup­ni­ka HNS-a, vje­ro­jat­no će pos­tu­pi­ti jed­na­ko kao i oni.

Žr­tvo­va­ti ne­ke ci­lje­ve

Tro­jac Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, Bru­na Esih i Želj­ko Glas­no­vić tvr­di da s nji­ma nit­ko još ni­je raz­go­va­rao, no svo­ju su­rad­nju uvje­tu­ju raz­nim zah­tje­vi­ma pa i za nji­ho­vu even­tu­al­nu pot­po­ru tre­ba pr­vo pri­če­ka­ti i vi­dje­ti što će na­pra­vi­ti HNS. Ma­rin Ški­bo­la, ko­ji je di­gao ru­ku za Jan­dor­ko­vi­ća, po­ru­ču­je da ne­će di­ći ru­ke za no­ve mi­nis­tre, dok Ivi­ca Mi­šić iz Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku naj­av­lju­je da će i da­lje po­dr­ža­va­ti ve­ći­nu. Nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Ivan Lo­vri­no­vić, ko­ji ni­je bio za ime­no­va­nje Jan­dro­ko­vi­ća, za­sad se ne iz­jaš­nja­va. Od­lu­ku HNS-a če­ka i ne­za­vis­ni Želj­ko Lac­ko­vić, ko­ji je u Sa­bor ušao s lis­te Mi­la­na Ban­di­ća. Ka­že da za­sad ni s kim ni­je raz­go­va­rao i po­ru­ču­je ka­ko ni­je spre­man ula­zi­ti u eks­pe­ri­men­te s Vla­dom ko­ja bi tra­ja­la sa­mo do je­se­ni. – Mo­ra pos­to­ja­ti oz­bilj­na pre­mi­je­ro­va na­mje­ra da se stvo­ri ne­što što će tra­ja­ti tri go­di­ne i gdje će svi bi­ti sprem­ni žr­tvo­va­ti ne­ke svo­je ci­lje­ve, od HNS-a do svih onih ko­ji tr­pe po­li­tič­ku šte­tu zbog for­mi­ra­nja Vla­de – ka­že Lac­ko­vić. Uz Plen­ko­vi­ća su ci­je­lo vri­je­me zas­tup­ni­ci SDSS-a, no to ne zna­či da mo­že ra­ču­na­ti na ru­ke svih osam zas­tup­ni­ka na­ci­onal­nih ma­nji­na. Zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne Fu­rio Ra­din ne od­stu­pa od zah­tje­va da se Plen­ko­vić i Vla­da jas­no ogra­de od is­tu­pa Mi­li­ja­na Br­ki­ća ko­ji je SDSS-ov­cu Mi­lo­ra­du Pu­pov­cu po­ru­čio da ma­nji­ne ne­će od­lu­či­va­ti o Vla­di u Hr­vat­skoj. – Ako su re­če­ne ne­ke ri­je­či, sa­da se mo­ra­ju re­ći ne­ke dru­ge, i to jas­no i pre­ciz­no, a ne u op­ćim fra­za­ma – ka­že Ra­din. Ipak, is­ti­če da je pro­tiv pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra jer je uvje­ren da oni ne­će pro­mi­je­ni­ti od­no­se na po­li­tič­koj sce­ni. Uvje­ren je da bi ko­ali­ci­ja HDZ-a i HNS-a Hr­vat­skoj omo­gu­ćla tri go­di­ne po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti, no ni­je si­gu­ran ho­će li do nje i do­ći. Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ju­čer je po­ru­či­la da ne­će ra­di­ti pri­ti­sak i da će Plenkoviću da­ti ra­zum­no vri­je­me da do­ka­že da ima ve­ći­nu. Ape­li­ra­la je na sa­vjest stra­na­ka i od­go­vor­nost pre­ma dr­ža­vi i gra­đa­ni­ma, a sprem­na je odr­ža­ti i još je­dan krug raz­go­vo­ra sa zas­tup­ni­ci­ma.

Zlat­ko Ha­san­be­go­vić Ima vi­še uvje­ta za svo­ju pot­po­ru Vla­di, tvr­di da još nit­ko ni­je raz­go­va­rao s nji­me ili nje­go­vo dvo­je ko­le­ga

Sil­va­no Hre­lja Spre­man je po­dr­ža­ti ne­ke pro­jek­te, ali ne že­li bi­ti je­zi­čac na va­gi za no­vu ve­ći­nu, če­ka od­lu­ku HNS-a

Mi­lo­rad Pu­po­vac SDSS-ovac sa svo­jim klu­bom od po­čet­ka po­dr­ža­va rad ove Vla­de, a po sve­mu su­de­ći, to će i nas­ta­vi­ti

Ivan Lo­vri­no­vić Nje­gov ko­le­ga iz stran­ke Ivi­ca Mi­šić stao je uz Vla­du, a Lo­vri­no­vić da­ni­ma ne od­go­va­ra na pi­ta­nja što će na­pra­vi­ti

Fu­rio Ra­din Zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne još če­ka da se Vla­da jas­no ogra­di od pro­tu­ma­njin­skih iz­ja­va Mi­li­ja­na Br­ki­ća

Bru­na Esih Tvr­di da pre­mi­jer još ni­je raz­go­va­rao s njo­me, ali i da će nje­zi­na pot­po­ra no­voj ve­ći­ni ovi­si­ti o vi­še fak­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.