Ma­njin­ske vla­de tra­že pu­no kom­pro­mi­sa, s HNS-om ko­mot­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Po­li­tič­ka kri­za i da­lje ima raz­ne sce­na­ri­je ras­ple­ta – od no­ve Vla­de do iz­bo­ra. Ana­li­zi­ra­mo što sva­ki od njih do­no­si ZA­GREB Ovog tjed­na bit će po­sve jas­no ho­će li po­li­tič­ka kri­za na­kon ras­ta­ve bra­ka HDZ-a i Mos­ta za­vr­ši­ti no­vom ve­ći­nom i no­vom Vla­dom ili no­vim iz­bo­ri­ma. Što nam do­no­si sva­ka op­ci­ja, raz­ra­di­li smo u če­ti­ri sce­na­ri­ja. Je­dan se od­no­si na op­s­ta­nak Vla­de, dru­gi na to što u slu­ča­ju da pre­mi­jer Plen­ko­vić ne us­pi­je sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu, tre­ći što do­no­si ma­njin­ska Vla­da, a če­t­vr­ti što do­no­se iz­van­red­ni izbori. 1. Što do­bi­va­mo u slu­ča­ju da pre­mi­jer Plen­ko­vić us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu i sas­ta­vi­ti no­vu Vla­du? Hr­vat­ska je već dvi­je go­di­ne u sta­nju ko­je obi­lje­ža­va ve­li­ka po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost. Od iz­bo­ra 2015. ka­da je Most osvo­jio 19 man­da­ta Vla­de su nes­ta­bil­ne i krh­ke, a obje vlas­ti ko­je su for­mi­ra­li Ka­ra­mar­kov, a pos­li­je Plen­ko­vi­ćev HDZ s Mos­tom za­vr­ši­le su ras­pa­dom. Gra­đa­ni su u dvi­je go­di­ne iz­aš­li dva­put na par­la­men­tar­ne iz­bo­re, a u ne­dje­lju na­ve­čer za­vr­ši­li smo i re­dov­ne lo­kal­ne iz­bo­re. Hr­vat­ska se tre­nu­tač­no su­oča­va s kri­zom u Agro­ko­ru, če­ka­ju nas tu­ris­tič­ka se­zo­na i po­nov­ne gu­žve na gra­ni­ca­ma, ku­ri­ku­lar­na re­for­ma ni­ka­ko da se pro­ve­de... Ka­da je ri­ječ o Agro­ko­ru, u sva­kom je slu­ča­ju bo­lje da Vla­da pre­ži­vi, ka­da je ri­ječ o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi, mo­že­mo se sa­mo na­da­ti da bi se stva­ri mo­gle po­mak­nu­ti s mr­tve toč­ke. 2. Što u slu­ča­ju da Plen­ko­vić ne us­pi­je for­mi­ra­ti no­vu Vla­du?

Ako po­li­tič­ka kri­za za­vr­ši pa­dom Vla­de, otvo­rit će se dvi­je ra­zi­ne pro­ble­ma. Je­dan će bi­ti osob­ni Plen­ko­vi­ćev, jer bi to zna­či­lo nje­gov po­li­tič­ki ne­us­pjeh za­to što je uvje­ra­vao da će ima­ti Saz­re­lo je vri­je­me da se mi­je­nja iz­bor­ni za­kon, ina­če os­ta­je­mo u za­ča­ra­nom kru­gu no­vu ve­ći­nu, a dru­ga ra­zi­na od­no­si­la bi se na po­nov­nu blo­ka­du, od­nos­no mi­ro­va­nje svih po­li­tič­kih po­te­za ko­je teh­nič­ka Vla­da ne mo­že vu­ći. Ta bi si­tu­aci­ja otvo­ri­la pros­tor ne­za­do­volj­ni­ci­ma u HDZ-u ko­ji su tre­nu­tač­no pa­si­vi­zi­ra­ni jer je HDZ na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma os­tva­rio ap­so­lut­nu po­bje­du. Do­go­di li se ko­laps Agro­ko­ra, a iz da­na u dan po­jav­lju­ju se no­vi pro­ble­mi, teh­nič­ka Vla­da ne bi bi­la ni u si­tu­aci­ji ni­ti bi ima­la kre­di­bi­li­tet političkim utje­ca­jem na bi­lo ko­ji na­čin sa­ni­ra­ti mo­gu­ću šte­tu. 3. Što ako Plen­ko­vić sas­ta­vi ma­njin­sku Vla­du?

Plenkoviću bi u sva­kom slu­ča­ju bi­lo ko­mot­ni­je ka­da bi mo­gao u no­vu ve­ći­nu, a ti­me i u no­vu Vla­du, pri­do­bi­ti HNS. Na­mi­rio bi ih s dva (mo­žda tri) mi­nis­tar­stva u Vla­di, Iva­na Vr­do­lja­ka po­zi­ci­jom pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, ali imao bi ma­nje nes­ta­bil­nog part­ne­ra ne­go što je to bi­lo u slu­ča­ju su­rad­nje s Mos­tom. No Plenkoviću je op­ci­ja (mo­žda i re­al­ni­ja) ma­njin­ska Vla­da, što zna­či da bi po­vre­me­no, npr. u slu­ča­ju iz­gla­sa­va­nja pro­ra­ču­na, mo­rao tra­ži­ti pro­jek­t­nu pot­po­ru os­ta­lih stra­na­ka (IDS-a, HSS-a, HNS-a). To bi, na­rav­no, ko­šta­lo jer ni­jed­na gru­pa­ci­ja u Sa­bo­ru ne­će bi­ti volj­na osi­gu­ra­va­ti ve­ći­nu a da od to­ga ne­ma baš ni­kak­vu ko­rist. Ma­njin­ske vla­de po­dra­zu­mi­je­va­ju mno­ge kom­pro­mi­se i do­go­vo­re, po­di­la­že­nja... 4. Što nas oče­ku­je u slu­ča­ju iz­van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i što bi oni pro­mi­je­ni­li? Ia­ko su izbori uvi­jek naj­po­šte­ni­ji na­čin rje­ša­va­nja kri­ze, po­s­ljed­nja dva cik­lu­sa na­ci­onal­nih iz­bo­ra oba su pu­ta do­ni­je­la jed­na­ku nes­ta­bil­nost. Sve su iz­ra­že­ni­ji sta­vo­vi da je po­treb­no što pri­je ići u iz­mje­ne iz­bor­nog za­ko­na jer će se Hr­vat­ska, u su­prot­nom, vr­tje­ti u za­ča­ra­nom kru­gu po­li­tič­kih tur­bu­len­ci­ja. U HDZ-u, pri­mje­ri­ce, sve su glas­ni­ja raz­miš­lja­nja da bi tre­ba­lo ići u smje­ru sma­nji­va­nja bro­ja sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, mo­žda za­bra­ne pre­diz­bor­nih ko­ali­ci­ja... No­vi izbori u sr­p­nju ili ruj­nu vr­lo vje­ro­jat­no do­ni­je­li bi slič­nu po­dje­lu po­li­tič­kih ka­ra­ta, što zna­či da bi for­mi­ra­nje Vla­de po­nov­no zah­ti­je­va­lo muč­ne pre­go­vo­re i ko­ali­ci­je s no­vim igra­či­ma na po­li­tič­koj sce­ni. Most bi vr­lo vje­ro­jat­no i da­lje os­tao fak­tor, mo­žda ne jak kao do­sad, ali ni HDZ ne mo­že oče­ki­va­ti zna­tan po­rast bro­ja man­da­ta ko­ji bi mu omo­gu­ćio la­god­no for­mi­ra­nje no­ve ve­ći­ne. Bu­du­ći da je i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, po­ne­sen ja­ko do­brim re­zul­ta­tom Ne­za­vis­ne lis­te Bru­ne Esih na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Za­gre­bu, naj­a­vio os­ni­va­nje stran­ke, ta bi op­ci­ja si­gur­no utr­ži­la ne­ko­li­ko man­da­ta. Ha­san­be­go­vić ima po­ten­ci­jal da pra­va­še, ko­ji su po­s­ljed­njih go­di­na pot­pu­no uni­šte­ni i raz­mrv­lje­ni, vra­ti na po­li­tič­ku sce­nu. To pak zna­či još pre­go­vo­ra za HDZ, kad bi po­nov­no bio u po­zi­ci­ji da sas­tav­lja Vla­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.