Vr­do­ljak u vr­hu HNS-a ima ve­ći­nu za sa­vez s HDZ-om?

Dva su sce­na­ri­ja u igri: ula­zak u ko­ali­ci­ju s Plen­ko­vi­ćem i ra­skol ili od­ba­ci­va­nje te op­ci­je, os­tav­ka Vr­do­lja­ka i što sko­ri­je ras­pi­si­va­nje no­vih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

U HNS-u se go­vo­ri i o re­so­ri­ma ko­je im je HDZ, na­vod­no, obe­ćao da­ti u za­mje­nu za po­dr­šku: obra­zo­va­nje, pra­vo­su­đe i gra­di­telj­stvo Tre­ba li HNS ući u Vla­du s HDZom, pi­ta­nje je ko­je je po­di­je­li­lo vod­stvo HNS-a. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma vi­še iz­vo­ra iz stra­nač­kog vr­ha, omjer sna­ga onih ko­ji su za ko­ali­ci­ju s HDZ-om i onih ko­ji su pro­tiv iz­jed­na­čen je, od­nos­no osme­ro čla­no­va Pred­sjed­niš­tva za sa­da je pro­tiv, a osme­ro ih je sklo­no po­dr­ža­ti An­dre­ja Plen­ko­vi­ća.

Tr­go­vi­na ili svje­to­na­zor

No ima i onih ko­ji ka­žu da Vr­do­ljak ipak ima ve­ći­nu za “pres­la­ga­nje” u vr­hu i da će pu­no vi­še od osme­ro čla­no­va Pred­sjed­niš­tva po­dr­ža­ti ula­zak u Vla­du. I oni ko­ji su pro­tiv te op­ci­je ne kri­ju da je do da­naš­nje sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva sva­šta mo­gu­će, pa i da se omjer sna­ga za ko­ali­ci­ju s HDZ-om i pro­tiv nje pro­mi­je­ni. No ne dras­tič­ni­je pa sma­tra­ju da su re­al­na sa­mo dva sce­na­ri­ja. Pr­vi je da stran­ka od­ba­ci op­ci­ju ko­ali­ra­nja s HDZ-om, da pred­sjed­nik HNS-a Ivan Vr­do­ljak pod­ne­se os­tav­ku jer ni­je us­pio u svo­jem na­umu i da se što pri­je ras­pi­šu unu­tar­stra­nač­ki izbori u stran­ci, a dru­gi je sce­na­rij da se od­lu­či ići u ko­ali­ci­ju s HDZ-om, što će auto­mat­ski zna­či­ti i po­dje­lu stran­ke na dva di­je­la jer za ne­ke čla­no­ve HNS-a to je, ka­ko ka­žu, ipak pre­ve­lik za­lo­gaj. HNS-ov­ci sklo­ni po­dr­š­ci HDZ-u ka­žu da bi se ti­me iz­bje­gli no­vi izbori ko­ji ne bi ni­šta pro­mi­je­ni­li. – Sa­mo ko­ke­ti­ra­nje s HDZ-om do­ve­lo je do to­ga da je stran­ka mr­tva. Tra­je re­ke­ta­re­nje i Vr­do­ljak po­ku­ša­va HNS-ov­ci­ma ko­ji su zbog lo­ših iz­bor­nih re­zul­ta­ta os­ta­li ili će tek os­ta­ti bez rad­nih mjes­ta re­ći da se tr­go­vač­ki mo­ral is­pla­ti – ka­že iz­vor iz vr­ha stran­ke. Do­da­je i da je HNS ide­olo­ški pot­pu­no su­prot­stav­ljen HDZ-u te da se stran­ka sad mo­že po­di­je­li­ti na dva di­je­la – tr­go­vač­ki i svje­to­na­zor­ski.

Nak­na­da za po­dr­šku

Na­ve­li­ko se u HNS-u go­vo­ri i o re­so­ri­ma ko­je im je HDZ, na­vod­no, obe­ćao da­ti u za­mje­nu za po­dr­šku. Ri­ječ je o re­so­ri­ma obra­zo­va­nja, pra­vo­su­đa i gra­di­telj­stva. Na­ga­đa se i o ime­ni­ma ko­ja bi te re­so­re vo­di­la. Pe­ro Lu­čin i Bo­ris Jo­kić spo­mi­nju se u kon­tek­s­tu obra­zo­va­nja, ia­ko su obo­ji­ca ra­ni­je ka­za­la da ih to ne za­ni­ma. Za pra­vo­su­đe je u igri su­dac Vr­hov­nog su­da Ran­ko Mar­jan, dok bi gra­di­telj­stvo na­vod­no do­bio net­ko iz va­ra­ždin­skog ili du­bro­vač­kog HNS-a ka­ko bi ih se umi­ri­lo zbog gu­bit­ka iz­bo­ra. Sam šef HNS-a Ivan Vr­do­ljak ju­čer je ka­zao da je spre­man sta­vi­ti svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje o če­mu će, ka­že, od­lu­či­ti stra­nač­ka ti­je­la. Priz­nao je i da je, ia­ko je Pred­sjed­niš­tvo stran­ke od­lu­či­lo pri­je mje­sec da­na da ne­će u ko­ali­ci­ju s HDZ-om, raz­go­va­rao s pre­mi­je­rom. – Raz­go­va­ra­li smo da ču­jem kak­ve su mu na­mje­re da bih to mo­gao pre­zen­ti­ra­ti pred stran­kom. Tko sam ja da us­mje­ra­vam bu­duć­nost stran­ke? Pred­sjed­niš­tvo će ras­prav­lja­ti o to­me, kao i Sre­diš­nji od­bor – po­ru­čio je Vr­do­ljak ju­čer na­kon sas­tan­ka užeg vod­stva HNS-a. Me­đu­tim, pi­ta­nje je ho­će li se svi zas­tup­ni­ci HNS-a dr­ža­ti od­lu­ke stra­nač­kih ti­je­la. Ne­ki zas­tup­ni­ci dr­že da se to ne­će do­go­di­ti jer Pred­sjed­niš­tvo ne­će po­dr­ža­ti tak­vu ini­ci­ja­ti­vu. – Uči­nit ću sve da ne do­đe do ni­kak­vog pres­la­ga­nja na stra­nač­kim ti­je­li­ma jer to zna­či ra­skol, a to nam ne tre­ba. To će slo­mi­ti stran­ku, a ne vi­dim če­mu to – ka­že naš iz­vor iz vr­ha stran­ke.

Ivan Vr­do­ljak ju­čer je ka­zao da je spre­man sta­vi­ti svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje o če­mu će, ka­že, od­lu­či­ti stra­nač­ka ti­je­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.