Ras­pra­va bez sank­ci­ja tre­ba­la bi spri­je­či­ti ra­skol u HNS-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Po­sa­vec u slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra za­go­va­ra sa­mos­ta­lan iz­la­zak HNS-a jer je to, ka­že, naj­čiš­ći i naj­po­šte­ni­ji oblik vri­jed­nos­ti u po­li­ti­ci pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Pred HNS-om je naj­ve­ća od­lu­ka do­sad – ući ili ne u ko­ali­ci­ju s HDZ-om. Ko­ju op­ci­ju za­go­va­ra i ima li am­bi­ci­ja pre­uze­ti vod­stvo HNS-a ako Ivan Vr­do­ljak pod­ne­se os­tav­ku, raz­go­va­ra­li smo s Ma­ti­jom Po­sav­cem, čla­nom Pred­sjed­niš­tva stran­ke.

Jes­te za ula­zak u ko­ali­ci­ju s HDZ-om ili ne?

Svoj stav iz­ni­jet ću na ti­je­li­ma stran­ke jer sva­ka oz­bilj­na i od­go­vor­na stran­ka mo­ra naj­pri­je ko­mu­ni­ci­ra­ti unu­tar se­be, ras­pra­vi­ti sva otvo­re­na pi­ta­nja, do­ni­je­ti od­lu­ke i s ti­me iz­i­ći u jav­nost. Sve će se zna­ti za dva do tri da­na.

Ka­ko bi bi­ra­či HNS-a re­agi­ra­li na ula­zak u Vla­du s HDZ-om, a s ob­zi­rom na to da ste man­da­te osvo­ji­li u li­je­voj ko­ali­ci­ji?

Man­da­ti su osvo­je­ni na za­jed­nič­koj lis­ti SDP-a, HSU-a, HSS-a i HNS-a. Svoj le­gi­ti­mi­tet cr­pi­mo iz pro­gra­ma, jas­nih sta­vo­va, vri­jed­nos­ti za ko­je se za­la­že­mo, a to je iz­grad­nja mo­der­ne, pris­toj­ne gra­đan­ske dr­ža­ve u ko­joj svat­ko ima jed­na­ke šan­se na rad, obra­zo­va­nje i kva­li­te­tan ži­vot.

Pos­to­ji li šan­sa da se zbog to­ga HNS po­di­je­li i je li to ri­zik na ko­ji je vod­stvo sprem­no?

Od sa­mih po­če­ta­ka za­go­va­ram otvo­re­nu i ar­gu­men­ti­ra­nu ras­pra­vu unu­tar stran­ke bez opas­nos­ti ili sank­ci­ja za iz­go­vo­re­nu ri­ječ. Svat­ko od duž­nos­ni­ka u stran­ci mo­že da­ti ini­ci­ja­ti­vu, ras­prav­lja­ti, zas­tu­pa­ti svo­je sta­vo­ve i gla­so­va­ti po sa­vjes­ti. Upra­vo ta ras­pra­va na da­naš­njoj sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva te su­traš­nja na sre­diš­njem od­bo­ru tre­ba­la bi spri­je­či­ti bi­lo ka­kav po­ten­ci­jal­ni ra­skol. Ali sva­ki dan u po­li­ti­ci i ži­vo­tu no­si odre­đe­ne ri­zi­ke, no do­sad smo po­ka­za­li vi­sok stu­panj od­go­vor­nos­ti pre­ma stran­ci, na­šim čla­no­vi­ma i dr­ža­vi.

An­dro Vla­hu­šić po­zvao je Iva­na Vr­do­lja­ka da pod­ne­se os­tav­ku. Sla­že­te li se s nji­me?

Pred­sjed­nik stran­ke ne mo­že bi­ti is­klju­či­vi kri­vac za re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra. Mo­že bi­ti od­go­vo­ran sa­mom funk­ci­jom i či­nje­ni­com što je pot­pi­sao lis­te, ali da sam ko­jim slu­ča­jem osob­no iz­gu­bio iz­bo­re za žu­pa­na u svo­jem Me­đi­mur­ju, ni­kad ne bih kri­vio Iva­na Vr­do­lja­ka.

U slu­ča­ju da Vr­do­ljak pod­ne­se os­tav­ku, ko­ga vi­di­te na če­lu HNS-a i ima­te li i vi am­bi­ci­ju za tu funk­ci­ju?

U tom slu­ča­ju sa­zi­va­ju se unu­tar­stra­nač­ki izbori do ko­jih stran­ku vo­di za­mje­nik pred­sjed­ni­ka, a na even­tu­al­nim iz­bo­ri­ma svat­ko mo­že bi­ti kan­di­dat. O svo­jim ću am­bi­ci­ja­ma go­vo­ri­ti kad za to do­đe vri­je­me.

Do­đe li do no­vih iz­bo­ra, tre­ba li na njih HNS ići sa­mos­tal­no?

Uvi­jek za­go­va­ram sa­mos­tal­ni iz­la­zak na iz­bo­re jer je to naj­čiš­ći i naj­po­šte­ni­ji oblik vri­jed­nos­ti na po­li­tič­koj sce­ni.

Ma­ti­ja Po­sa­vec je­di­ni je žu­pan iz re­do­va HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.